Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Awgrymwch enw ar gyfer datblygiad Gofal Ychwanegol newydd

24 Tachwedd 2017

Linc Build

Mae pedwar deg pump o unedau tai ‘Gofal Ychwanegol’ o’r radd flaenaf yn cael eu hadeiladu yn Ynysawdre ar gyfer yr henoed a phobl sy’n agored i niwed, a gwahoddir y gymuned leol i gymryd rhan yn y prosiect drwy enwi’r datblygiad newydd a’r stryd y mae wedi’i leoli arni.

Mae tocyn rhodd gwerth £50 ar gael ar gyfer y ddau enw a ddewisir, felly rhowch eich meddwl ar waith a byddwch yn greadigol! I gystadlu, anfonwch neges at sian.bridge@jehu.co.uk cyn y dyddiad cau ar 1 Rhagfyr 2017.

Bydd yr enwau buddugol yn cael eu dewis gan adeiladwyr Jehu Group, Cymdeithas Tai Linc Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Dywedodd y Cynghorydd Philip White, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar: “Mae’r gystadleuaeth yn syniad gwych gan Jehu Group, ac rydym ni’n gobeithio y bydd yn helpu i ddod â’r gymuned leol at ei gilydd a chreu ymdeimlad o falchder ynghylch prosiect ardderchog.

“Gall yr enwau posibl ddirwyn o gysylltiadau lleol neu genedlaethol, gallant fod yn hanesyddol neu efallai y byddant yn adlewyrchu dylanwad cyfoes. Rwy’n siŵr y bydd llawer o enwau gwych yn cael eu cyflwyno – pob lwc!”

Mae’r datblygiad Gofal Ychwanegol newydd yn Ynysawdre yn cael ei adeiladu wrth ochr Coleg Cymunedol y Dderwen ar hen safle Ysgol yr Archesgob McGrath. Mae’r cynllun yn cynnwys 25 o fflatiau Gofal Ychwanegol a 15 o ystafelloedd gofal preswyl. Mae Ysgol Gynradd Brynmenyn newydd hefyd yn cael ei datblygu ar yr un safle.

Ychwanegodd y Cynghorydd White: “Mae cyfleusterau Gofal Ychwanegol yn galluogi tenantiaid i fyw yn eu fflat eu hunain sy’n cynnwys yr holl offer sydd eu hangen arnynt i gadw’n ddiogel ac yn annibynnol, ac mae cymorth ar gael ar y safle trwy gydol y dydd a’r nos hefyd.

“Mae’r cyfleusterau wedi eu llunio i ddiwallu anghenion newidiol pobl yn well wrth iddynt heneiddio, gan sicrhau eu bod nhw’n gallu byw yn annibynnol a pharhau yn egnïol am gyhyd â phosibl.

Nododd Marc Jehu, Cyfarwyddwr Adeiladu Jehu Group: “Rydym ni wrth ein boddau pan fo’r gymuned yn cymryd rhan mewn datblygu eu hardaloedd eu hunain. Mae hwn yn ddatblygiad mor wych a phwysig, felly mae cyfraniad y gymuned leol yn gadael etifeddiaeth i’r ardal.”

Mae ail gyfleuster Gofal Ychwanegol newydd yn cael ei adeiladu ym Maesteg. Disgwylir y bydd y ddau brosiect yn cael eu cwblhau erbyn diwedd 2018 neu ddechrau 2019.

Last Updated: 24/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud