Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Digwyddiadau Nadolig ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

23 Tachwedd 2017

Dyma rai o ddigwyddiadau’r Ŵyl sy’n cael eu cynnal yn lleol eleni...

Dydd Sadwrn 25 Tachwedd: Siôn Corn yn dod i dref Pen-y-bont ar Ogwr

Bydd Siôn Corn a'i geirw yn hedfan i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr am 11am gyda Rwdolff yn arwain y ffordd mewn gorymdaith o amgylch y dref cyn parcio y tu allan i groto Siôn Corn ar Stryd Wyndham (12pm – 4pm). Bydd y goleuadau Nadolig yn cael eu cynnau wedyn y tu allan i Fanc Barclays yn Dunraven Place am 4:15pm.

Dydd Sadwrn 25 Tachwedd - Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr: Marchnad grefftau’r Nadolig yn nhref Pen-y-bont ar Ogwr

Dewch i gwblhau eich siopa Nadolig ym marchnad grefftau’r Nadolig Pen-y-bont ar Ogwr ar Stryd Caroline 10am – 4 pm drwy’r wythnos.

Dydd Gwener 1 Rhagfyr: Siôn Corn yn cynnau’r goleuadau Nadolig ym Mhencoed

Bydd Siôn Corn yn cyrraedd y sgwâr ym Mhencoed i gynnau goleuadau Nadolig y dref rhwng 6.00 a 6:15 pm.

Rhagor o wybodaeth yma

Dydd Gwener 1 Rhagfyr: Cydganu caneuon Nadoligaidd ym Mhencoed

Ymunwch i gydganu caneuon Nadoligaidd yng Nghapel Salem, Heol Llangrallo am 6:40pm ac yna dewch i weld Siôn Corn yn ei groto yn festri Salem am 7pm. Bydd tocynnau i weld Siôn Corn ar gael am ddim wrth fod yn bresennol yn y canu.

Dydd Gwener 1 Rhagfyr: Cynnau goleuadau Nadolig Mynydd Cynffig

Ymunwch yn yr hwyl wrth i Siôn Corn gynnau’r goleuadau Nadolig ym Moriah Place (6pm) ac yna bydd adloniant am ddim gan NYD Cymru 6.00pm – 6:25pm a chyfle i gwrdd â Siôn Corn yn ei groto o 6:30pm ymlaen yng Nghanolfan Gymunedol Talbot; mae’n cynnwys anrheg am ddim i bob plentyn o dan 11 oed. Bydd cŵn poeth, teisennau, melysion, te, coffi a diodydd ysgafn ar gael i’w prynu.

Rhagor o wybodaeth yma

Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr: Digwyddiad Nadolig canol tref Maesteg

Bydd y dathliadau yn dechrau ym Maesteg gyda ffair grefftau’r Nadolig 10am - 1pm yn Neuadd y Dref Maesteg, bendithio'r crud y tu allan i swyddfeydd y Cyngor am 10:30am, Bridge FM yn fyw 2pm - 5pm, a Gorymdaith y Nadolig gyda lorïau wedi’u haddurno yn dod i ganol y dref am 4pm.

Yn dilyn yr orymdaith, bydd goleuadau Nadolig canol y dref yn cael eu cynnau am 4:30pm ac yna bydd arddangosfa tân gwyllt cyn i’r hwyl barhau gyda disgo (mynediad £1), a groto Siôn Corn (£2 y plentyn) yn Neuadd y Dref o 5pm ymlaen.

Rhagor o wybodaeth yma

Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr – Dydd Sadwrn 16 Rhagfyr: Ymweld â Groto Siôn Corn ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Bydd Siôn Corn yn dychwelyd i Ben-y-bont ar Ogwr bob dydd Sadwrn rhwng 10am a 4pm yn Nhŷ Carnegie, Stryd Wyndham. Mae mynediad yn £5 y plentyn ac yn cynnwys ymweliad â Siôn Corn, cyfle i gael tynnu llun a dewis o anrhegion o ansawdd da.

Rhagor o wybodaeth yma

Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr: Nadolig Pen-y-bont ar Ogwr yn y 1940au

Nadolig y  1940au yw hi yn Dunraven Place.

Bydd Stondinau Addysgol ar gael gan gynnwys gweithdy gwneud canhwyllau, grwpiau gwneud addurniadau a hosanau a grwpiau ail-greu, cerddoriaeth fyw a llawer mwy, a hynny i gyd yn ysbryd y 1940au.

Camwch yn ôl i orffennol Pen-y-bont ar Ogwr a mwynhau nifer o weithgareddau hanesyddol.

Rhagor o wybodaeth yma

Dydd Sul 3 Rhagfyr: Digwyddiad Nadolig Porthcawl

Bydd llawer o weithgareddau Nadoligaidd ym Mhorthcawl rhwng 10am a 6pm ym maes parcio Stryd John. Mae'r atyniadau yn cynnwys canolfan sglefrio iâ synthetig, glôb eira, reidiau i blant, ceirw rodeo, adloniant gan fand pres, stondinau anrhegion a stondinau bwyd.

Bydd Siôn Corn a Sian Corn hefyd yn gorymdeithio drwy John Street a Well Street gyda’u ceirw ffyddlon am tua 2pm. Yn dilyn yr orymdaith, bydd plant yn cael cyfle i gwrdd a chyfarch Siôn Corn a Sian Corn a byddant yn cael anrheg am ddim.

Rhagor o wybodaeth yma

Dydd Sul 3 Rhagfyr: Ffair Nadolig Pencoed

Ho Ho Ho! Mae Siôn Corn yn dod i Bencoed! Mae’r digwyddiad hwn am ddim felly cadwch eich lle i weld Siôn Corn.

Ond mae mwy i’w wneud! Bydd pwll peli* a chwarae meddal* ar gael, yn ogystal â llawer mwy o weithgareddau i ddiddanu’r plant bach.

Bydd dewis o stondinau crefftau, bwyd, diod a llawer mwy i weddill y teulu eu mwynhau!
Bydd lle i barcio am ddim, felly dewch draw i Bencoed i flasu hwyl yr Ŵyl!

*codir tâl ychwanegol am y gweithgareddau hyn

Rhagor o wybodaeth yma

Dydd Gwener 8 Rhagfyr – Gwasanaeth coffa’r Nadolig ym Mhencoed

Mewn digwyddiad a drefnir gan Wasanaeth Angladdau Mel a Ron Watkins, bydd Côr Meibion y Bont-faen yn perfformio mewn Gwasanaeth Coffa’r Nadolig ar gyfer y bobl hynny sydd wedi colli anwyliaid yn ystod y flwyddyn. Cynhelir y gwasanaeth yng Nghapel Salem, Heol Llangrallo am 7pm.

Rhagor o wybodaeth yma

Dydd Sadwrn 9 Rhagfyr - Dydd Sul 17 Rhagfyr: Llwybr Ceirw Bryngarw

O Na! Mae ceirw Siôn Corn wedi mynd ar goll ym Mharc Bryngarw, a wnewch chi helpu Siôn Corn i ddod o hyd iddyn nhw?

Dewch â’ch mapiau a’ch bwyd ceirw gyda chi ac ewch ar y llwybr i ddod o hyd iddyn nhw. Pan fydd pob carw wedi’i achub ac yn ddiogel, ewch yn ôl i greu eich gwaith crefft ceirw eich hunan a mynd ag ef adre!

Rhagor o wybodaeth yma

Dydd Sadwrn 9 Rhagfyr: Nadolig Gwyn ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Breuddwydio am Nadolig Gwyn yng Nghanol Tref Pen-y-bont ar Ogwr.

BYDD Nadolig Gwyn ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda gweithgareddau tymhorol i bawb.

Ymunwch â ni am ddiwrnod llawn eira, a chael cyfle i ddringo glôb eira enfawr a gweld cerflun iâ hudol yn cael ei gerfio.

Dewch i fwynhau adloniant eira ar y stryd a chwarae yn y cawodydd eira ar yr awr. Mae’r digwyddiad hwn am ddim i’r teulu cyfan felly dewch i fwynhau hwyl yr Ŵyl yng Nghanol Tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Rhagor o wybodaeth yma

Dydd Sadwrn 16 Rhagfyr - Pantomeim Aladdin

Cynhelir pantomeim Aladdin yng Nghlwb Cymdeithasol Hendre Road am 4pm wedi’i noddi gan Gyngor Tref Pencoed. Mae tocynnau ar gael o Swyddfeydd y Cyngor, festri Capel Salem, Heol Llangrallo.

Dydd Sadwrn 16 Rhagfyr - Dydd Sul 7 Ionawr: Sinderela

Bibiti Bobiti Bw! Mae Sinderela wedi ymddangos yn hudolus ym Mhafiliwn y Grand.

Mae Panto Sinderela yn ymweld â Phafiliwn y Grand, ac mae’n llawn golygfeydd ysblennydd a’r chwiorydd mwyaf erchyll yn y byd.

Prynwch docynnau nawr!
Bydd perfformiad yn cynnwys dehongliad Iaith Arwyddion Prydain ar 28 Rhagfyr  2017 am 5:00pm.

Fe fyddwch chi yn mynd i’r ddawns!

Rhagor o wybodaeth yma

Dydd Llun 25 Rhagfyr: Nofio ar Fore’r Nadoli

A ydych chi’n ddigon  dewr i fynd i’r môr ym mis Rhagfyr?

Hoffech chi gael profiad Nadolig gwahanol?

Cofrestrwch i Nofio ar Fore’r Nadolig gan gadw traddodiad 53 mlynedd!

Gwnewch yn siŵr bod eich gogls gennych a byddwch yn barod i blymio i’r tonnau. 

Rhagor o wybodaeth yma

Parcio am ddim

Gall siopwyr fanteisio ar 2 awr o barcio am ddim ym maes parcio Y Rhiw ym Mhen-y-bont ar Ogwr hyd at ddiwedd mis Mawrth 2018.

Gall siopwyr hefyd fanteisio ar barcio am ddim ym maes parcio Hillsborough Place, Porthcawl ar ôl 10am bob dydd Sadwrn ym mis Rhagfyr. Bydd parcio am ddim ar gael drwy'r dydd ar ddydd Sul hefyd.

Last Updated: 29/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud