Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyfraddau ailgylchu Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn uwch nag erioed

21 Tachwedd 2017

Mae disgwyl y bydd gwasanaeth ailgylchu a chasglu gwastraff newydd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei enwi yn un o’r gwasanaethau gorau yng Nghymru, ar ôl iddo gyrraedd y gyfradd ailgylchu uchaf erioed, sef 74 y cant.

Dim ond chwe mis ar ôl lansio’r gwasanaeth ym mis Mehefin 2017, dengys y ffigurau swyddogol bod y gwastraff a anfonwyd o gartrefi i’w ailgylchu yn hytrach nag i’r safleoedd tirlenwi rhwng mis Gorffennaf a mis Medi wedi cynyddu o 57 y cant yn 2016 i 74 y cant yn 2017.

Mae hyn yn golygu bod y fwrdeistref sirol ar y trywydd iawn nid yn unig i gyrraedd targedau ailgylchu llym newydd, a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru, ond i ragori’n helaeth arnynt.

O’r 22 o gynghorau yng Nghymru, mae Pen-y-bont ar Ogwr yn un o 17 o awdurdodau lleol sy’n gwneud casgliadau pob bythefnos. Mae pedwar cyngor yn gwneud casgliadau pob tair wythnos, ac mae un cyngor yn treialu casgliadau bob mis.

Dengys ystadegau ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr hefyd bod y canolfannau ailgylchu cymunedol wedi cofnodi cynnydd o 254 tunnell yn yr hyn a ailgylchwyd rhwng mis Mehefin a mis Awst 2017. Yn ystod yr un cyfnod, anfonwyd 957 tunnell yn llai i safleoedd tirlenwi i’w waredu.

Disgwylir y bydd cyfanswm y casgliadau blynyddol o gartrefi yn fwy na chwe miliwn, ac mae cyfradd y casgliadau a fethwyd yn 0.2 y cant ar hyn o bryd.

Ers ei lansio, mae’r gwasanaeth casglu cewynnau a chynhyrchion hylendid amsugnol eraill (AHP) wedi bod yn boblogaidd iawn – mae 7,720 o gartrefi wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth, ac mae 100 o geisiadau ychwanegol ar gyfartaledd yn cael eu derbyn bob wythnos.

Hyd yma, mae 278 tunnell o gewynnau a gwastraff AHP wedi eu hatal rhag mynd i safle tirlenwi - sy’n cyfateb i 46 o eliffantod neu 23 o fysiau deulawr. Mae’r ffibrau cellwlos wedi eu tynnu a’u hailgylchu ar gyfer gwneud byrddau ffibr a phaneli acwstig, ac mae’r deunyddiau plastig sy’n weddill yn cael eu hanfon ymlaen i gael eu hailbrosesu ymhellach.

Gwneir defnydd o wastraff bwyd hefyd, ac mae safle Agrivert yn Stormy Down ar y trywydd iawn i brosesu 18,000 tunnell o weddillion y gegin. Mae’r gwastraff a gesglir yn flynyddol gan gynghorau Pen-y-bont ac Abertawe yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu trydan a chreu gwrtaith organig i’w ddefnyddio ar oddeutu 3,000 o erwau ar dir fferm cyfagos.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd, Hywel Williams: “Mae cyflawni cyfradd ailgylchu o 74 y cant mewn cyfnod mor fyr yn gyflawniad anhygoel, ac rwy’n ddiolchgar iawn i’r trigolion am groesawu’r trefniadau newydd a sicrhau eu bod yn llwyddiannus.

“Rydym yn gweld canlyniadau trawiadol iawn ar ôl chwe mis cyntaf y cynllun. Mae’n amlwg, er gwaethaf y dechreuad anodd, bod y casgliadau newydd wedi rhoi hwb anferth i ailgylchu, a’u bod yn agos iawn at gyflawni’r hyn yr oeddem yn dymuno ei gyflawni.

“Gan fod disgwyl y bydd Cymru yn wlad ddiwastraff erbyn 2050, mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cadw’n agos at y patrwm a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru.

“Diolch i ymdrechion gwych trigolion lleol, mae’n ymddangos yn fwyfwy annhebygol y bydd yn rhaid i ni wynebu dirwyon sylweddol am fethu’r targedau ailgylchu, sef 64 y cant yn 2019-20 a 70 y cant yn 2024-25.

“Er hynny, rwy’n ymwybodol iawn y ceir ambell ardal o hyd lle y mae angen gwella’r gweithdrefnau newydd er mwyn sicrhau y gellir darparu lefel gyson o wasanaeth, ac mae arnaf eisiau sicrhau’r trigolion y byddwn ni’n canolbwyntio’n fanwl ar y rhain gyda Kier, ein partneriaid yn y maes gwastraff.

“Serch hynny, mae’r ystadegau ailgylchu newydd hyn yn dangos y cynnydd gwirioneddol yr ydym yn ei gyflawni, ac yn arwydd addawol y bydd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn fuan iawn yn cael ei chydnabod fel un o’r ardaloedd sy’n perfformio orau yng Nghymru”

Last Updated: 21/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud