Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ysgol Gynradd newydd Brynmenyn yn datblygu

20 Tachwedd 2017

Mae Ysgol Gynradd newydd sbon Brynmenyn– sydd ddwywaith yn fwy ac â chaeau chwarae a mannau gwyrdd o’i hamgylch – yn mynd i fod yn wahanol iawn i’r hen ysgol bresennol.

Mae’r ysgol sy’n 100 mlwydd oed yn cael ei hadleoli lai na milltir o’i chartref ar Bryn Road i hen safle Ysgol Uwchradd Gatholig yr Archesgob McGrath y drws nesaf i Goleg Cymunedol Y Dderwen.

Bydd yr ysgol ddeulawr newydd sbon yn agor ym mis Chwefror 2018, ac ymwelodd grŵp o ddisgyblion â’r safle yr wythnos diwethaf i weld y cynnydd diweddaraf.

Dywedodd y Pennaeth Clare Dale: “Mae ein ‘Cenhadon Adeiladu’ wedi bod yn ymweld â’r safle yn rheolaidd ers i’r gwaith ddechrau ym mis Chwefror, ond dyma’r tro cyntaf iddyn nhw fod yma ers yr haf, felly mae’n wych gweld faint o newid sydd wedi bod ers hynny.

“Roedd y plant yn mwynhau gweld eu hystafelloedd dosbarth newydd ac wrth eu boddau yn edrych ar y golygfeydd newydd drwy’r ffenestri. Gan fod yr ysgol bresennol wedi ei hamgylchynu gan goncrit, roedden nhw’n arbennig o falch o gael gweld ble y byddant yn gallu edrych ar y mannau gwyrdd a’r caeau chwaraeon newydd.”

Mae Ysgol Gynradd newydd Brynmenyn yn cael ei hadeiladu am gyfanswm cost o £9.16 miliwn ac yn cael ei hariannu ar y cyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

Ychwanegodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae ymweld â safle ysgol newydd i weld y datblygiad bron yn ddigwyddiad wythnosol ar hyn o bryd, ac mae hynny’n fy ngwneud i’n falch iawn.

“Yn ogystal â Brynmenyn, mae gwaith adeiladu hefyd yn cael ei wneud ar safle newydd Ysgol Gynradd Pencoed, Ysgol Gynradd Betws ac Ysgol Cwm Garw, felly mae’n gyfnod cyffrous iawn. Hoffwn ddiolch i bawb a fu’n rhan o’r gwaith hyd yn hyn, gan gynnwys tîm prosiect y cyngor, y pennaeth Clare Dale, y llywodraethwyr, staff yr ysgol, y contractwyr sef BAM Construction Limited, a Phenseiri Boyes Rees a gynlluniodd yr ysgol.

“Mae Ysgol Gynradd Brynmenyn yn cael ei hadleoli oherwydd na ellir ehangu’r safle presennol ac mae hefyd problemau sylweddol o ran tagfeydd traffig. Bydd yr ysgol newydd sbon ddwywaith maint yr hen ysgol ac yn cynnwys cyfleusterau cwbl gyfoes, caeau chwarae, yn ogystal â mannau chwarae meddal yn arbennig ar gyfer disgyblion meithrin a derbyn.

“Bydd y cyfleuster newydd, gwych hwn yn ein helpu ni i ymdopi â galw cynyddol am leoedd ysgol yn ardal Porth y Cymoedd am flynyddoedd lawer i ddod.”

Dechreuodd Ysgol Brynmenyn fel Ysgol Fabanod y Cyngor yn Festri Betharan ar 18 Hydref 1909, ac agorwyd drysau adeilad presennol yr ysgol ar 13 Ionawr 1913.

Bydd eitemau hanesyddol o’r ysgol bresennol yn cael eu cynnwys yn yr ysgol newydd pan fo hynny’n bosibl. Er enghraifft, mae gan yr ysgol gofeb i Sarah Jane Howell, cyn gynorthwy-ydd dysgu a fu farw yn achub disgybl rhag boddi yn yr afon yn 1911.

Cadarnhawyd hefyd y bydd y ffordd fynedfa i’r ysgol newydd yn cael ei henwi yn ‘Heol Sarah Jane Howell’ er cof amdani.

Last Updated: 21/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud