Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Bydd rhwydwaith Seren yn cefnogi uchelgeisiau Oxbridge pobl ifanc dawnus

20 Tachwedd 2017


Mae disgyblion ifanc mwyaf galluog Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dechrau mynd i ddigwyddiadau a gweithdai arbennig i’w helpu nhw i ymgeisio am leoedd yn y prifysgolion mwyaf blaenllaw.

Mae Rhwydwaith Seren newydd wedi ei lansio, a daeth 150 o ddisgyblion y chweched dosbarth at ei gilydd yng Ngholeg Penybont yr wythnos diwethaf ar gyfer eu digwyddiad cyntaf. Roedd y bobl ifanc yn cynrychioli’r rhai sy’n cyflawni orau ac yn dod o bob rhan o’r fwrdeistref sirol.

Cyfarfu pobl ifanc Pen-y-bont ar Ogwr, a’u rhieni, â chynrychiolwyr prifysgolion Rhydychen, Caerfaddon a’r Brilliant Club i glywed ychydig mwy am y broses ymgeisio a’r math o fywyd a ddilynir gan fyfyrwyr Rhydychen a Chaergrawnt a phrifysgolion eraill o’r radd flaenaf.

Mae myfyrwyr wedi eu gwahodd i fod yn rhan o’r rhwydwaith yn seiliedig ar eu canlyniadau TGAU ardderchog, a chynhelir gweithdai drwy gydol y flwyddyn academaidd i’w cefnogi i geisio cyrraedd y brig.

Sefydlwyd Rhwydwaith Seren mewn partneriaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, chweched dosbarth ysgolion uwchradd, Coleg Penybont a Llywodraeth Cymru, ac mae’n dilyn trefn rhwydweithiau tebyg sydd wedi eu sefydlu mewn mannau eraill, i fynd i’r afael â’r dirywiad yn nifer y ceisiadau gan bobl ifanc Cymru i brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt. Mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr hefyd yn rhan o ganolfan ranbarthol ehangach gyda Chastell-nedd Port Talbot a Phowys. 

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: “Mae Rhwydweithiau Seren eraill wedi bod yn llwyddiannus o ran codi dyheadau mewn rhannau eraill o Gymru, felly rydym ni’n falch ein bod ni’n gallu cyflwyno un yma ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

“Dylid annog ein pobl ifanc dawnus i herio eu hunain ac i anelu’n uchel. Dylai Rhydychen a Chaergrawnt a phrifysgolion blaenllaw eraill yn bendant fod ar agenda'r rhai hynny sydd â’r gallu, ac mae’r rhwydwaith hwn wedi’i sefydlu i roi’r cyfle gorau posibl iddyn nhw gyflawni eu potensial academaidd.”

“Yn amlwg mae cystadleuaeth frwd i gael lle yn y prifysgolion hyn, felly bydd aelodau’r rhwydwaith yn cael cymorth i’w helpu i dynnu sylw atynt eu hunain, ac i baratoi ar gyfer y broses ymgeisio.

“Byddan nhw’n cael cyngor ymarferol ynghylch y profion a chyfweliadau ymgeisio, a hefyd yn cael cyfle i feithrin cysylltiadau a chyfeillgarwch gyda disgyblion galluog eraill.”

I gael mwy o wybodaeth am Rwydweithiau Seren yng Nghymru, ewch i www.gov.wales/seren/.

Last Updated: 21/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud