Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyfle i wobrwyo arwyr lleol yng Ngwobrau Dinasyddiaeth y Maer

16 Tachwedd 2017

A ydych chi’n adnabod rhywun sy’n rheolaidd yn mynd y tu hwnt i’r hyn a ddisgwylir i helpu eraill, sy’n codi llawer o arian ar gyfer elusennau, neu sydd wedi rhoi’r ardal leol ar y map drwy gyflawni rhywbeth arbennig yn ystod 2017?

Wrth i’r flwyddyn ddirwyn i ben, mae Maer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gofyn i drigolion lleol enwebu unigolion, grwpiau neu fusnesau sy’n deilwng o gael eu cydnabod yng Ngwobrau Dinasyddiaeth y Maer 2017.

Meddai Maer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Pam Davies: “Dyma fydd un o uchafbwyntiau fy mlwyddyn fel Maer! Rwy’n edrych ymlaen at ganu clodydd yr arwyr anhysbys sy’n gwneud gwahaniaeth yn ein cymunedau lleol.

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at gwrdd â phawb yn y seremoni wobrwyo, ond yn gyntaf oll, rwyf angen eich cymorth chi. Cofiwch gyflwyno eich enwebiadau cyn gynted ag y bo modd a rhoi’r clod y maen nhw’n ei haeddu i’r bobl arbennig hyn?”

Mae’r gwobrau hyn, a drefnir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn agored i bobl sy’n byw neu sy’n gweithio yn y fwrdeistref sirol, yn ogystal â grwpiau a busnesau lleol.

Roedd enillwyr y llynedd yn cynnwys Stephen Lambert, un o’r rhai a sefydlodd Cymdeithas Pêl-fasged Mini Pen-y-bont ar Ogwr, a Mair ap Gruffydd sydd wedi helpu i godi miloedd o bunnoedd tuag at ymchwil canser yr ysgyfaint am dros ddeng mlynedd trwy ei digwyddiad elusen ‘Taith Gerdded Mair’.

Cafodd gwirfoddolwyr caredig hefyd eu cydnabod, gan gynnwys trefnwyr Clwb Cinio Corneli a’r Cylch sy’n darparu pryd dau gwrs ddwywaith yr wythnos yng Nghanolfan Gymunedol Corneli, ar gyfer aelodau hŷn y gymuned.

Un arall a gafodd wobr oedd Mark Williams o Gwm Ogwr a sefydlodd yr elusen ‘Fathers Reaching Out’ yn 2011 i gynnig cymorth i dadau sy’n dioddef problemau iechyd meddwl.

Dyfarnwyd Gwobr Dinasyddiaeth y Maer i bum aelod o Ysgol Gynradd y Pîl – Paula Rowlands, Cheryl Jones, Karen Flower-Robbins, Sarah Wallace a’r Pennaeth Neil Pryce – ar ôl iddyn nhw weithredu’n gyflym i achub bywyd disgybl deg mlwydd oed a oedd wedi dioddef ataliad y galon yng nghyntedd yr ysgol.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau Gwobrau Dinasyddiaeth y Maer yw dydd Gwener 26 Ionawr 2018, a chaiff enillwyr y gwobrau eu hanrhydeddu mewn seremoni a gynhelir gan y Maer yn y Swyddfeydd Dinesig ym Mhen-y-bont ar Ogwr ym mis Mawrth 2017.

Ewch i dudalennau’r Maer yn www.bridgend.gov.uk i lawrlwytho‘r ffurflen enwebu ac i gael mwy o wybodaeth am y gwobrau.

Last Updated: 20/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud