Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y cyngor yn cynnal gweithdai cyllideb cyhoeddus ac yn cyfarfod â grwpiau lleol

14 Tachwedd 2017

Mae pobl o bob oed a chefndir yn cael eu hannog i ddweud eu dweud yn rhan o ymgynghoriad parhaus Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar y gyllideb.

Bydd y cyngor yn cyfarfod â grwpiau cymunedol ac yn cynnal digwyddiadau cyhoeddus yn ogystal â sesiwn holi ac ateb ar Twitter a Facebook er mwyn cael gwybod pa wasanaethau y mae trigolion lleol yn credu y dylid eu blaenoriaeth yn 2018-19.

Nod yr ymgynghoriad yw helpu’r cyngor i gyflwyno cyllideb gytbwys sy’n diogelu gwasanaethau hanfodol a hefyd yn adlewyrchu barn cynifer o aelwydydd, grwpiau a sefydliadau â phosibl.

Er mwyn helpu i gyflawni hyn, bydd y Dirprwy Arweinydd Hywel Williams ac uwch-swyddogion y cyngor yn cynnal digwyddiad holi ac ateb arbennig am y gyllideb ar gyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter rhwng 6.30pm ac 8pm, ddydd Mercher 22 Tachwedd. 

Dilynir hyn gan weithdai cyllideb cyhoeddus yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr rhwng 6pm ac 8pm, ddydd Iau 23 Tachwedd, Canolfan bywyd Dyffryn Ogwr rhwngn 3.30pm a 5.30pm, ddydd  lau 30 Tachwedd, ac yn Y Centre ym Mhorthcawl rhwng 2pm a 4pm, ddydd Gwener 24 Tachwedd.

Bydd y cyngor hefyd yn cynnal cyfarfodydd ar wahân gyda Bridgend Shout, grŵp i bobl dros hanner cant oed ym Maesteg sef Shedquarters, ac aelodau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr. Mae hefyd wedi cynhyrchu fersiwn symlach o’r arolwg ymgynghori yn benodol ar gyfer trigolion iau.

Mae’r arolygon ymgynghori ar gael yn www.bridgend.gov.uk/dyfodol, a gall trigolion ofyn am gopïau caled trwy ymweld â llyfrgelloedd, anfon neges e-bost at consultation@bridgend.gov.uk neu ffonio 01656 643664.

Mae fformatau amgen ar gael ar gais, a bydd pawb sy’n llenwi’r holiadur yn cael eu cynnwys mewn cystadleuaeth i ennill tocynnau teulu i noson agoriadol y pantomeim ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl, yn ogystal ag aelodaeth blwyddyn o Halo Leisure yn rhad ac am ddim.

Mae’r ymgynghoriad yn cael ei gynnal yng nghyd-destun rhybuddion gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y bydd rhai gwasanaethau yn gorfod dioddef effaith blynyddoedd ar ôl ei gilydd o doriadau ariannol, a bod cynnydd i’r dreth gyngor yn anochel yn 2018-19.

Trwy gwtogi, dod o hyd i ffyrdd newydd a chreadigol o ddarparu gwasanaethau, cynnal rhai gwasanaethau yn llai aml a dileu eraill yn gyfan gwbl, mae’r cyngor eisoes wedi llwyddo i ymdopi â gostyngiad o £36 miliwn yn y swm o arian a ddarperir gan y Llywodraeth Ganolog trwy Lywodraeth Cymru.

Ond mae’r awdurdod yn amcangyfrif y bydd angen arbed £35 miliwn ychwanegol erbyn 2020 – gan godi’r cyfanswm y bydd yn rhaid i’r cyngor ei arbed i £71 miliwn, sy’n swm enfawr.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: “Mae angen i bobl sylweddoli pa effaith yn union y bydd hyn yn ei chael ar wasanaethau y mae nifer ohonom ni’n eu cymryd yn ganiataol.

“Bwriad ein hymgynghoriad yw ceisio nodi’r meysydd sydd mwyaf pwysig i bobl, er mwyn i ni allu datblygu cynigion sy’n cyd-fynd cymaint â phosibl â’u safbwyntiau.

“Er enghraifft, a ddylem ni wario llai o arian ar gludiant cyhoeddus â chymhorthdal, er mwyn canolbwyntio ar y nifer mwyaf erioed o blant a phobl hŷn sy’n agored i niwed yr ydym ni’n eu cefnogi ar hyn o bryd?

“Mae rhai penderfyniadau annymunol iawn o’n blaenau, a dyma pam y mae’n rhaid i ni gael pobl leol o bob oed a chefndir i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar y gyllideb.”

Ychwanegodd y Dirprwy Arweinydd, Hywel Williams: “Rydym ni eisiau i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ein helpu ni i gyflwyno cyllideb gytbwys sy’n adlewyrchu eu barn yn gywir. Yr ymgynghoriad cyllideb yw eich cyfle chi i ddylanwadu ar ffurf derfynol y gyllideb ar gyfer 2018-19.

“Pa un a ydych chi’n gwneud hynny trwy fynd i un o’r gweithdai cyllideb cyhoeddus neu trwy lenwi’r holiadur ar-lein, peidiwch â cholli’ch cyfle i ddweud eich dweud a’n helpu ni i lunio’r gyllideb ar gyfer 2018-19.”

Gall preswylwyr lenwi’r holiadur ymgynghori ar-lein yn www.bridgend.gov.uk/dyfodol neu ofyn am gopi caled trwy ymweld â llyfrgelloedd, anfon e-bost at consultation@bridgend.gov.uk neu ffonio 01656 643664. Mae fformatau eraill ar gael ar gais a’r dyddiad cau ar gyfer ymateb yw Ddydd Sul 3 Rhagfyr 2017.

Last Updated: 20/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud