Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ansawdd Aer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar lefel iach o hyd

09 Tachwedd 2017

Yn ystod wythnos pan fu materion llygredd aer yn y newyddion unwaith eto, wrth i nifer o leoedd ledled y DU dorri canllawiau llygredd aer Sefydliad Iechyd y Byd, mae Aelodau Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi clywed bod ansawdd aer lleol yn parhau i gydymffurfio â therfynau cyfreithiol y DU.

Canfuwyd bod deugain a phedair o drefi a dinasoedd ledled y DU wedi torri’r canllawiau ar Ddeunydd Gronynnol (PM2.5), a achosir yn bennaf gan allyriadau cerbydau ffyrdd.

Ond ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, canfu Adroddiad Cynnydd Blynyddol ar gyfer Rheoli Ansawdd yr Aer Lleol 2017 - a gyflwynodd adroddiad ar ansawdd aer a gafodd ei fonitro yn ystod 2016 - fod ansawdd aer Pen-y-bont ar Ogwr yn dal i fodloni terfynau yr UE ac amcanion cenedlaethol y DU.

Y prif lygrydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yw nitrogen deuocsid. Mae hwn yn llygrydd a gynhyrchir yn bennaf gan allyriadau cerbydau, a gall achosi anhwylderau anadlu a chynyddu nifer yr achosion o glefyd y galon, yn enwedig ymhlith y boblogaeth hŷn ac iau.

Dywedodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, yr Aelod Cabinet dros Les a Chenedlaethau Dyfodol: “Mae ansawdd aer, a nitrogen deuocsid yn benodol, yn cael ei fonitro ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gan un orsaf fonitro sefydlog amser real, a 23 o diwbiau monitro nitrogen deuocsid, a gaiff eu newid unwaith y mis.

“Mae’r rhain wedi’u gosod yn bennaf mewn ardaloedd sydd â’r lefelau uchaf o draffig, a lle byddai aelodau’r cyhoedd yn agored i’r allyriadau. Mae’r holl waith monitro yn cael ei gynnal yn unol â chanllawiau technegol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.”

Last Updated: 09/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud