Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Adolygiad mawr i Addysg ôl-16

09 Tachwedd 2017

Mae arolwg mawr yn cael ei gynnal ar hyn o bryd i Addysg ôl-16 ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

I sicrhau bod dysgwyr ifanc yn cael y cyfleoedd gorau posibl i ragori ym mha bynnag maes y maen nhw’n ei ddewis, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystyried pa un a ddylid newid y ddarpariaeth bresennol.

Ar hyn o bryd mae yna chweched dosbarth ym mhob ysgol uwchradd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n amrywio o ran maint, o 76 i 377 o ddisgyblion.

Mae tua 40 o ddisgyblion hefyd yn mynychu’r ddarpariaeth chweched dosbarth yn y ddwy ysgol arbennig yn y fwrdeistref sirol, ac mae Coleg Penybont yn darparu amrywiaeth o lwybrau galwedigaethol ar gyfer tua 2,000 o ddysgwyr rhwng 16 a 18 oed.

Mae’r arolwg yn ystyried yr holl ddewisiadau sy’n bodoli ar hyn o bryd ledled Cymru. Er enghraifft, cadw chweched dosbarth ym mhob ysgol, cyfuniad o gadw chweched dosbarth a chyfuno chweched dosbarth, neu uno pob chweched dosbarth mewn canolfan newydd o’r radd flaenaf.

Y dewisiadau eraill yw sefydlu coleg chweched dosbarth annibynnol newydd neu goleg trydyddol llawn yn seiliedig ar goleg addysg bellach presennol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cyflwynwyd adroddiad diweddaru i Aelodau Cabinet yr awdurdod lleol yr wythnos diwethaf a dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: “Mae’r adolygiad mawr hwn yn cael ei gynnal i asesu pa fodel a fyddai’n cynnig y canlyniadau gorau posibl er mwyn i ddysgwyr lleol wireddu eu llawn botensial yn y dyfodol.

“Mae nifer o ddewisiadau yn cael eu hystyried ond nid oes unrhyw beth wedi’i benderfynu eto a bydd y dadansoddi yn parhau, cyn y bydd argymhellion yn cael eu cyflwyno i Aelodau’r Cabinet yn ystod gwanwyn 2018.

“Er mwyn i’n pobl ifanc allu parhau i ffynnu a diwallu anghenion cyflogwyr, mae’n rhaid i ni fod yn agored i bob model posibl ar gyfer y dyfodol. Yn amlwg, nid ar chwarae bach y bydd penderfyniadau mor bwysig yn cael eu gwneud, a byddem yn ymgynghori’n llawn â’r cyhoedd i glywed eu safbwyntiau pe bai’r adroddiad yn dod i’r casgliad y byddai model arall yn fuddiol.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Smith: “Mae yna nifer o bethau cadarnhaol am y drefn chweched dosbarth bresennol. Er enghraifft, mae’r cyswllt rhwng myfyrwyr y chweched dosbarth a gweddill yr ysgol yn rhoi cyfle i’r disgyblion hŷn ddangos esiampl dda i’r dysgwyr iau.

“Ond mae rhai elfennau negyddol hefyd, gan gynnwys y ffaith nad yw myfyrwyr bob amser yn gallu dewis y pynciau y maen nhw’n dymuno eu dilyn, ond weithiau, mewn rhai ysgolion, dim ond llond llaw o ddisgyblion sy’n dilyn pynciau penodol. Yn anffodus, nid yw cyflwyno pynciau mewn grwpiau arbennig o fach bob amser yn hwyluso safonau uchel ac amgylchedd egnïol.

“Heb ragfarnu'r hyn a fydd yn ymgynghoriad llawn, gallaf addo’r egwyddorion cyffredinol hyn: bydd pa bynnag ddull a ddewiswn yn y pen draw yn cynnwys y cydweithrediad mwyaf posibl rhwng ysgolion, yn ogystal â chydweithio â Choleg Penybont a darparwyr 16+ eraill; bydd yn adeiladu ac yn datblygu’n broffesiynol ar gryfderau presennol; a bydd yn anelu at roi i’n holl ddisgyblion, beth bynnag fo’u gallu a’u hanghenion, gyngor o’r safon uchaf a mynediad at amrywiaeth lawn o lwybrau academaidd a galwedigaethol.

“Yn anad dim, bydd y penderfyniadau yn cael eu gwneud ar sail addysgol yn hytrach na sail weinyddol neu fiwrocrataidd.”

Cyhoeddir rhagor o fanylion am yr adolygiad ar ddechrau 2018.

 

Last Updated: 09/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud