Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Cyngor yn datgelu cynlluniau 15 mlynedd i wella llwybrau cerdded a seiclo

08 Tachwedd 2017

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus arwyddocaol, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi datgelu ei weledigaeth 15 mlynedd i wella llwybrau cerdded a seiclo er mwyn ei gwneud yn fwy ymarferol i drigolion lleol ddibynnu’n llai ar eu ceir ar gyfer teithiau bob dydd.

Mae’r Cyngor wedi clustnodi mwy na 150 o gynigion, gan gynnwys llwybrau gwell neu newydd, yn ogystal â chroesfannau ar draws y fwrdeistref sirol ar ôl cael barn y bobl leol ar yr hyn sydd ei angen iddynt i’w helpu i deithio mewn ffordd sy’n fwy llesol, ar ddwy olwyn neu ar droed.

Bydd y cynigion yn gwella’r mynediad i ganol trefi, safleoedd cyflogaeth, ardaloedd manwerthu, canolfannau trafnidiaeth, ysgolion a cholegau. Byddant hefyd yn ymestyn y rhwydwaith seiclo presennol yn y fwrdeistref sirol.

Mewn adroddiad i aelodau’r Cabinet yr wythnos diwethaf, cyflwynwyd manylion gwelliannau yn y tymor byr, yn y tymor canolig ac yn yr hirdymor. Caiff y rhain eu datblygu yn y pump, deng neu bymtheg mlynedd nesaf, yn dibynnu ar eu cymhlethdod. Mae’r holl brosiectau hefyd yn ddibynnol ar y cyllid a fydd ar gael.

Yn unol â Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, mae’r Cyngor wedi cyflwyno’r cynlluniau manwl a mapiau o’r llwybrau i Lywodraeth Cymru ar gyfer cymeradwyaeth gan Weinidogion. Bydd modd i breswylwyr weld yr holl ddogfennau yma.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet y Cyngor dros Gymunedau: “Rydym yn llawn cyffro am y cynigion hyn a fydd yn gwella ein rhwydwaith Teithio Llesol hyd yn oed ymhellach. Bydd y gwelliannau yn gwneud ein bwrdeistref sirol yn fwy diogel i breswylwyr lleol gerdded a seiclo, yn ogystal â bod o fudd i’r amgylchedd drwy leihau’r dibynadwyedd ar geir. Bydd hefyd yn helpu i godi lefelau gweithgarwch corfforol a gwella lles meddyliol drwy sicrhau bod ymarfer corff syml yn hawdd ei wneud.

“Mae llawer iawn o waith edi’i wneud ar gyfer hynny, a hoffwn ddiolch i bob un o’r preswylwyr, yr ysgolion, y grwpiau cymunedol, y cynghorwyr lleol a swyddogion y Cyngor sydd wedi bod yn rhan o’r broses hon.

“Roedd yn hanfodol ein bod yn deall y rhwystrau sy’n atal pobl rhag dewis ffordd o deithio sy’n iachach ac yn wyrddach ar gyfer eu teithiau dyddiol i’r ysgol, y coleg, y gwaith, y siopau a lleoedd eraill wrth iddyn nhw fynd o gwmpas eu bywydau bob dydd.

“Wrth gwrs, mae rhai cynlluniau yn fwy cymhleth nag eraill, er enghraifft pan mae materion  ecolegol, problemau o ran y tir neu gynllunio y mae angen eu hystyried, a hefyd os oes angen dilyn unrhyw brosesau cyfreithiol yn gyntaf.

“Mae ein Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol yn dangos gweledigaeth fanwl ac uchelgeisiol ar gyfer yr hyn sydd ei angen i wneud Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn un o’r lleoedd mwyaf gwyrdd a mwyaf hygyrch yn y wlad.

“Mae’n enghraifft hefyd o ymgynghoriad hynod effeithiol – holwyd y preswylwyr am y gwelliannau y bydden nhw’n hoffi eu gweld o ran Teithio Llesol, ac y byddwn ni nawr yn mynd ati i’w creu dros y pymtheg mlynedd nesaf.”

Mae cynlluniau ar gyfer y tymor byr yn cynnwys ychwanegu cyrbiau isel, llwybrau cerdded mwy llydan a chroesfannau i gerddwyr, lle nad ydynt ar gael ar hyd y llwybrau cerdded prysuraf yn y fwrdeistref sirol. Mae cynlluniau ar gyfer y tymor hirach yn cynnwys llwybr newydd oddi ar y ffordd rhwng Llangynwyd ac Ysgol Gyfun Maesteg, llwybr cerdded diogel rhwng Ysgol Gyfun Bryntirion a Phen-y-fai, a chysylltiadau gwell rhwng Notais a chanol tref Porthcawl.

Ychwanegodd y Cynghorydd Young: “Mae gwaith ymchwil gan yr elusen trafnidiaeth gynaliadwy Sustrans wedi canfod bod posibiliadau enfawr ar gyfer newid yng Nghymru, gan fod mwy nag un o bob pum taith mewn car yn llai na dwy filltir – pellter sy’n hawdd ei gerdded neu ei seiclo.

“O ganlyniad i hyn, byddwn yn blaenoriaethu’r llwybrau byrrach dinesig gan ei fod yn bosibl i fwy o bobl eu defnyddio, ond clustnodwyd hefyd gynlluniau eraill am y tymor hirach gan gynnwys llwybrau rhwng y Pîl a Phorthcawl, Maesteg a Thondu, a Phen-y-bont ar Ogwr a Phorthcawl.”

Mae darpariaethau Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn berthnasol yn unig i rai ardaloedd a ddynodir gan Lywodraeth Cymru lle ystyrir bod modd teithio’n llesol a lle mae mwy na 2000 o drigolion. Ceir naw ardal o’r fath o fewn Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sef Betws, Pen-y-bont ar Ogwr, y Gilfach Goch, Maesteg, Cwm Ogwr, Pencoed, Pontycymer, Porthcawl a’r Pîl.

Last Updated: 08/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud