Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Adroddiad Arolygu Da i Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig

08 Tachwedd 2017

Mae Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig wedi cael adroddiad arolygu cadarnhaol iawn, sy’n barnu bod ei pherfformiad presennol a’i rhagolygon ar gyfer gwelliant yn ‘dda’

Yn yr arolwg cyntaf ers i’r cyn ysgol Fabanod ac ysgol Iau Mynydd Cynffig uno â’i gilydd, roedd arolygwyr Estyn yn falch o’r hyn a ganfuwyd pan ymwelwyd â’r ysgol ym mis Gorffennaf.

Adroddwyd bod bron pob disgybl yn gwneud cynnydd da ac yn cyflawni’n dda, ac mae ychydig o ddisgyblion yn gwneud cynnydd rhagorol y tu hwnt i’r disgwyliadau ar gyfer eu hoedran erbyn diwedd cyfnod allweddol 2.

Mae bron pob disgybl yn teimlo’n hapus ac yn ddiogel yn yr ysgol ac yn mwynhau dysgu, ac mae safonau ymddygiad yn dda ar draws yr ysgol. Mae’r ansawdd addysgu yn dda ar y cyfan, ac yn darparu amrywiaeth o brofiadau dysgu cyffrous i ddisgyblion, yn arbennig drwy eu cwricwlwm celfyddydau mynegiannol.

Cydnabu’r arolygwyr hefyd fod yr ysgol yn gymuned hapus, gynhwysol a maethlon sy’n cefnogi llesiant y disgyblion yn hynod o effeithiol.

Mae rhagolygon yr ysgol ar gyfer gwelliant yn dda oherwydd mae’r Pennaeth Neil Davies yn bresenoldeb gweledol a gweithgar yn yr ysgol ac mae’n adnabod yr aelodau staff a’r disgyblion yn dda iawn. Barn yr arolygwyr oedd ei fod yn unigolyn â disgwyliadau uchel a gweledigaeth glir – a rennir gan holl aelodau’r staff – i ddatblygu’r ysgol fel amgylchedd addysgol sy’n ysgogi.

Nodwyd hefyd gan y tîm arolygu fod yr aelodau staff yn ymateb yn gadarnhaol i gynigion gan rieni ac i unrhyw bryderon, a bod gan y corff llywodraethu ddirnadaeth dda o’r cryfderau a’r meysydd sydd angen eu datblygu yn yr ysgol, a’i fod yn dwyn yr ysgol i gyfrif yn effeithiol.

Dywedodd y Pennaeth, Neil Davies: “Rydym ni’n falch o’r sylwadau cadarnhaol a wnaed gan y tîm arolygu, yn enwedig gan eu bod wedi nodi nifer o feysydd sy’n gryf yn yr ysgol. Mae’r adroddiad yn adlewyrchu ymroddiad ein haelodau staff a hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch iddyn nhw, i aelodau’r corff llywodraethu ac i’r gymuned rieni am eu cefnogaeth.’’

Nododd yr arolygwyr hefyd dri maes y mae angen eu gwella yn eu hadroddiad. Argymhellwyd y dylai’r ysgol barhau i ddatblygu ethos ysgol gynradd gyfan, a datblygu arweinyddiaeth ar y cyd ymhellach i sicrhau bod polisïau ac arferion gwaith ar y cyd yn yr ysgol.  Y trydydd argymhelliad yw gwella’r awydd i ddarllen ymysg darllenwyr llai hyderus a’r dewis o lyfrau y maent yn eu darllen yng nghyfnod allweddol 2.

Bydd yr ysgol nawr yn creu cynllun gweithredu ôl-arolygiad i ddangos sut y bydd yn gweithredu ar yr argymhellion hynny.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Dylai pawb yn Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig fod yn falch iawn o’r adroddiad cadarnhaol hwn gan Estyn, sef yr arolygiad cyntaf ar ôl yr uno yn 2015.

“Er bod y cyn ysgol fabanod ac ysgol iau wastad wedi cydweithio’n agos iawn ac yn llwyddiannus, mae’r broses o greu un ysgol gynradd gyfan dan reolaeth un Pennaeth wedi dod â dilyniant gwell i brofiad dysgu'r disgyblion.

“Roedd yn arbennig o ddymunol darllen y sylwadau cadarnhaol a wnaed yn yr adroddiad arolygu  am waith arloesol yr ysgol fel ysgol arloesi’r cwricwlwm, sy’n canolbwyntio ar y celfyddydau mynegiannol. Mae Mynydd Cynffig yn chwarae rhan allweddol fel ysgol arloesi sy’n helpu i ddatblygu cwricwlwm newydd cyffrous ar gyfer Cymru gyfan, ac mae’n amlwg bod ei chyfraniad eisoes yn brofiad buddiol a chyffrous i’r disgyblion."

Ychwanegodd y Cynghorydd Smith: “Mae ychydig o argymhellion wedi eu gwneud gan yr arolygwyr ar gyfer y dyfodol. Bydd yr awdurdod lleol, ynghyd â Chonsortiwm Addysg Canolbarth y De, yn cefnogi’r ysgol i weithredu ar yr argymhellion hyn a pharhau i wella’r deilliannau ar gyfer y disgyblion.”

Last Updated: 08/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud