Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Clod cenedlaethol ar gyfer prosiect ynni arloesol yng Nghwm Llynfi

01 Tachwedd 2017

Mae prosiect dŵr mwynol arloesol yng Nghwm Llynfi dan arweiniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ennill y trydydd safle yng Ngwobrau Cenedlaethol Energy Impact, gan drechu cystadleuaeth heriol 80 o geisiadau o bob rhan o’r DU.

Mae gwobrau Energy Impact, a gynhelir gan yr elusen tlodi tanwydd blaenllaw, National Energy Action (NEA) mewn partneriaeth â Nwy Prydain, yn cydnabod arfer gorau ymhlith sefydliadau sy’n cyflawni gwaith sy’n canolbwyntio ar drechu tlodi tanwydd sydd o fudd i bobl sy’n agored i niwed yn yr ardal leol.

Dyfarnwyd grant o £2,500 i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer ei ‘Brosiect Gwres Dŵr Mwyngloddiau Caerau’ â’r nod o greu rhwydwaith gwres ar gyfer cartrefi yng Nghaerau gan ddefnyddio gwres o ddŵr sydd wedi llenwi’r hen weithfeydd mwyngloddio o hen Bwll Glo Caerau.

Gallai’r dŵr tanddaearol gynnig ffynhonnell ynni geothermol gan fod ei dymheredd cyfartalog tua 10 i 14 gradd Celsius, ac mae’r cyngor yn ymchwilio i’r syniad o bwmpio dŵr trwy rwydwaith o bibellau i dai preswylwyr.

Yna byddai’r gwres yn cael ei dynnu, a’i gludo trwy bwmp gwres, gan ddarparu gwres i’r eiddo trwy ddefnyddio’i system rheiddiaduron bresennol. Ni fyddai’r dŵr mwynol, ar unrhyw adeg, yn mynd i mewn i dai’r trigolion.

Dywedodd Maria Wardrobe, Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Allanol NEA: “Roeddem wrth ein boddau â’r diddordeb yn y cynllun gwobrwyo eleni, pan dderbyniwyd y nifer uchaf erioed o brosiectau cymeradwy iawn o Gymru, Lloegr a’r Alban ar gyfer y cynllun. Hoffwn longyfarch Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar ei fenter a fydd yn cyrraedd pobl ynysig ac agored i niwed mewn cymuned wledig a’u cadw’n gynnes ac yn iach yn eu cartrefi.”

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet y Cyngor dros Gymunedau: “Mae’n amser cyffrous iawn wrth i ni ganfod ein hunain ar flaen y gad o ran chwyldro ynni gwyrdd y DU, ac rydym wrth ein boddau o fod wedi ennill y drydedd wobr yng Ngwobrau Energy Impact.

“Mae gan brosiect dŵr mwynol Caerau y potensial i gynhesu mwy na mil o gartrefi. Os bydd yn llwyddiannus, bydd y prosiect yn cyfrannu at gyflawni targedau lleihau allyriadau carbon trwy leihau dibyniaeth y gymuned ar danwyddau ffosil, yn ogystal â threchu tlodi tanwydd yn yr ardal trwy leihau biliau ynni, a bydd yn sbarduno cyfleoedd newydd ar gyfer cyflogaeth a hyfforddiant.

“Rydym yn falch iawn o fod ymhlith y rhai hynny sy’n profi dichonoldeb y defnydd o ffynonellau  gwres carbon isel ar raddfa fawr a datblygu model y gellid ei gyflwyno yng ngweddill y DU.”

Cynhaliwyd profion drilio fis diwethaf i hen weithfeydd Pwll Glo Caerau ar safle Old Brewers. Canfuwyd bod y gwagle yn llawn dŵr i ddyfnder o 230 metr, felly bydd Arolwg Daearegol Prydain yn awr yn profi’r tymheredd, cemeg a chyfaint y dŵr sydd ar gael.

Bydd yr astudiaeth o ddichonoldeb bresennol yn parhau hyd at ddiwedd mis Ionawr 2018 ac mae arddangosfa gyhoeddus wedi’i chynllunio ar gyfer gwanwyn 2018 pan fydd canfyddiadau’r ymchwiliadau lleol yn cael eu rhannu â thrigolion lleol ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yn y prosiect hwn.

Mae gan Brosiect Dŵr Mwynol Caerau nifer fawr o randdeiliaid gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU, Prifysgol Caerdydd, Arolwg Daearegol Prydain, Kensa, Egnida, Y Ganolfan Beirianneg Cynnyrch Cynaliadwy ar gyfer Haenau Diwydiannol Gweithredol Arloesol, Carreg Las, Energy Systems Catapult, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Awdurdod Glo.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Ceri Williams neu Michael Jenkins yn Nhîm Datblygu Cynaliadwy Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 643133.

Last Updated: 01/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud