Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Cyngor yn cymeradwyo cynllun adfywio mawr ym Mhorthcawl

21 Rhagfyr 2017

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo cynllun a fydd yn galluogi cam nesaf y gwaith adfywio mawr sydd i’w gynnal ym Mhorthcawl.

Mewn cyfarfod Cyngor llawn ddydd Mercher 20 Rhagfyr, cytunodd yr aelodau i ddefnyddio £3.3 miliwn o gyllid cyfalaf i brynu lesddaliad darn o dir yn agos i lan y môr er mwyn cael gwared ar fuddiannau sy’n gwrthdaro, datrys sefyllfa amhosibl o ran datblygu a allai barhau am 16 mlynedd arall, a galluogi gwaith adfywio newydd er budd y dref.

Mae’r tir, a elwir yn lleol yn Salt Lake, wedi bod yn rhan hollbwysig o gyfnod cyntaf cynlluniau adfywio’r cyngor ers nifer o flynyddoedd, ac fe’i neilltuwyd yn flaenorol ar gyfer archfarchnad yn ogystal â defnydd hamdden, manwerthu, tai a chymunedol.

Pan fethodd y cynllun blaenorol ar ôl newid cenedlaethol i strategaethau ehangu cadwyni archfarchnadoedd mawr, gadawyd y tir mewn sefyllfa ddatblygu nad oedd yn bosibl ei datrys ac mae wedi parhau i fod yn ddarostyngedig i delerau cytundeb perchennog yn ogystal ag i brydlesi hir a fydd yn weithredol hyd at 2033.

Penderfynwyd prynu'r lesddaliad yn dilyn dau brisiad annibynnol o'r tir yn ogystal ag ymgynghoriad â Swyddfa Archwilio Cymru, a bydd yr awdurdod yn ceisio adennill y gost o £3.3 miliwn yn rhan o unrhyw fargen ddatblygu ddilynol.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: "Mae hyn yn newyddion gwych ac mae’n fuddsoddiad sylweddol yn nyfodol Porthcawl.

"Yn ogystal â dod â’r sefyllfa amhosibl ynghylch tir Salt Lake i ben, bydd yn sicrhau y gall y cyngor ddarparu cynllun adfywio a fydd o les i'r dref ac yn cyd-fynd â phrosiectau eraill fel Adeilad Jennings, y marina newydd, traeth newydd y dref, y ganolfan forol a arweinir gan y gymuned a mwy.

"Byddwn yn ceisio adennill costau prynu’r buddiant lesddaliad trwy unrhyw ddatblygiad o’r safle yn y dyfodol, sy'n debygol o gynnwys cymysgedd o unedau hamdden, manwerthu a thai.

"Dyma'r cam cyntaf tuag at weddnewid Salt Lake i rywbeth hollol newydd, ac rwy'n edrych ymlaen at weld cynigion ar gyfer beth fydd natur y safle yn y pen draw."

Ychwanegodd y Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: "Dyma un o'r cyfleoedd adfywio mwyaf a welwyd erioed yn y fwrdeistref sirol.

"Salt Lake yw'r safle datblygu glan y môr mwyaf yn y wlad ar hyn o bryd, ac rydym ni’n awyddus iawn i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd y mae'n eu cynnig er budd trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd.

"Mae’n debygol y bydd llawer o ddiddordeb gan ddatblygwyr a byddwn yn ceisio adennill costau prynu’r buddiant lesddaliad trwy unrhyw ddatblygiad o'r safle yn y dyfodol.

"Rhywbryd yn 2019 yw’r cynharaf un y gellid dechrau gwneud unrhyw waith, ond mae hyn wrth gwrs yn dibynnu ar i’r cyngor fod yn gwbl fodlon y bydd unrhyw brosiect yn cynnig y budd mwyaf i'r gymuned.

"Bydd angen cyflwyno seilwaith newydd sylweddol fel amddiffynfeydd arfordirol, gwelliannau i'r briffordd, ffyrdd newydd a chyfleustodau, a bydd yn rhaid inni hefyd sicrhau bod digon o leoedd parcio cyhoeddus i ddiwallu anghenion y dref fel cyrchfan i ymwelwyr.

"Mae hwn yn gyfle anhygoel, ac mae’n nodi pennod newydd gyffrous iawn yn hanes Porthcawl."

  • Gallwch ddarllen yr adroddiad i’r Cyngor yma neu drwy fynd i www.bridgend.gov.uk

 

Last Updated: 21/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud