Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Pobl leol yn helpu i greu Nadolig arbennig i blant agored i niwed

Bridge Fm Toy Appeal Brynteg Pupils 1 Hafod Y Wennol And Karen Evans

21 Rhagfyr 2017

Mae trigolion, ysgolion, sefydliadau a busnesau caredig wedi rhoi cannoedd o anrhegion Nadolig i blant dan anfantais ym Mhen-y-bont ar Ogwr fel na fyddan nhw’n waglaw yn ystod cyfnod yr Ŵyl.

Eleni, bydd mwy na 300 o blant difreintiedig yn cael anrhegion i’w hagor ar Ddydd Nadolig diolch i Ysgol Gyfun Brynteg, Bridge FM a Hafod y Wennol, yn ogystal â thrigolion a busnesau.

Adeg o roi i eraill yw’r Nadolig a phwy sy’n fwy haeddiannol o gael cyfran o lawenydd yr Ŵyl na phlant agored i niwed, yn enwedig y rhai sy’n derbyn gofal ac a allai ei chael hi’n anodd iawn yn ystod tymor yr Ŵyl.

Yn rhan o’r ‘Apêl Santa’ a gynhelir ganddynt yn flynyddol, cododd Ysgol Gyfun Brynteg y swm anrhydeddus o £4757.32 drwy drefnu llu o weithgareddau megis gwerthu losin, cynnal teithiau cerdded noddedig, gwerthu cynnyrch wedi’i bobi, cynnal ymgyrch ganu carolau a chwyro coesau’r staff.

Llwyddodd y disgyblion i brynu anrhegion i gyfanswm o 160 o blant a phobl ifanc o bob cwr o’r fwrdeistref sirol, gan roi £500 hefyd i’r Lloches i Fenywod. Danfonwyd yr anrhegion i swyddfeydd y cyngor gan Apsee Removals, ac roedd disgyblion Brynteg yn aros yno er mwyn iddynt gael rhoi’r anrhegion yn bersonol i’r plant.

Roedd y Pennaeth Ryan Davies, wrth ei fodd ag ymdrechion plant yr ysgol, gan ddweud: “Mae hon yn ymdrech wych gan yr ysgol gyfan ac rwy’n falch iawn o fy nisgyblion i gyd sydd wedi codi swm rhagorol o arian ac a oedd yn gallu prynu cynifer o anrhegion - roedd y lori’n llond ei ben!

“Rwy’n gobeithio y bydd llawer o blant hapus ledled y fwrdeistref sirol y Nadolig hwn. Da iawn i bawb yn Ysgol Brynteg.”

Unwaith eto, cyfrannwyd nifer enfawr o anrhegion drwy Apêl Teganau Nadolig  flynyddol Bridge FM – gyda chant o'r teganau hyn yn cael eu danfon at Dîm Diogelu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i’w dosbarthu i blant mewn angen.

Gwnaeth aelodau staff Hafod y Wennol ym Mro Morgannwg, uned asesu a thriniaeth i oedolion ag anableddau dysgu, ymdrech arbennig y Nadolig hwn drwy ofyn i’w teuluoedd a’u cyfeillion gyfrannu anrhegion i blant o bob oed. Drwy eu haelioni bydd mwy na 70 o blant a phobl ifanc yn cael sach Nadolig llawn anrhegion.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar, y Cynghorydd Phil White: “I lawer ohonom ni, mae’r Nadolig yn adeg o ddathlu ond ychydig iawn sydd gan rai plant i lawenhau yn ei gylch ac mae’n bosib na fydden nhw’n cael unrhyw anrheg oni bai am haelioni pobl leol.

“Mae pob plentyn yn haeddu Nadolig arbennig, felly rwyf i wrth fy modd ac wedi fy syfrdanu gan gymaint o anrhegion a gyfrannwyd i blant a phobl ifanc dan anfantais ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Bydd yr anrhegion hyn yn siŵr o wneud gwahaniaeth enfawr, felly diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan a chyfrannu, yn enwedig Bridge FM, Ysgol Gyfun Brynteg a Hafod y Wennol.”

Rhoddir blaenoriaeth i’r plant a’r bobl ifanc hynny sydd wedi dechrau derbyn gofal ar adeg sydd i fod yn un o lawenydd a hwyl iddyn nhw, neu i’r rhai na fyddai efallai yn cael unrhyw beth o gwbl neu fawr ddim oherwydd eu hamgylchiadau teuluol anodd.

Last Updated: 21/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud