Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Dirwy i fasnachwr twyllodrus a gymerodd daliad o £3,000 ymlaen llaw a pheidio â gwneud y gwaith

20 Rhagfyr 2017

Mae timau Safonau Masnach ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg yn cyhoeddi rhybuddion brys i drigolion ynglŷn â gwneud taliadau ymlaen llaw i fasnachwyr sy’n galw yn eu cartrefi.

Mae’r rhybudd yn dilyn erlyn masnachwr lleol a gafodd ei dalu £3,000 ymlaen llaw gan drigolyn ym Mracla ar ôl cynnig gosod llawr caled yn ei eiddo.

Roedd Craig Hearne, o Sarn, wedi gwneud gwaith ar ardd y trigolyn yn flaenorol, ac roedd wedi ei argymell gan gymydog hefyd.

Gwnaed taliad llawn o £3,000 drwy drosglwyddiad banc i Mr Hearne ym mis Mai 2016, er iddo fethu â chynnig unrhyw waith papur ar gyfer y gwaith, sy’n ofyniad cyfreithiol.

Er bod y trigolyn wedi cadw mewn cysylltiad â Mr Hearne dros y ffôn a thrwy negeseuon testun, ac er iddo addo dechrau ar y gwaith, ni ddaeth yn ôl i’r eiddo o gwbl.

Honnodd Mr Hearne wedyn ei fod wedi gwerthu’r busnes i rywun arall ac y byddai’n darparu manylion cyswllt y perchennog newydd, ond ni wnaeth hynny.

Nid oedd modd cysylltu â Mr Hearne ar ôl hyn, felly, ym mis Awst 2016, cyflwynodd y trigolyn gŵyn i’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir – y corff sy’n gyfrifol am Safonau Masnach Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Dywedodd Cadeirydd Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, y Cynghorydd Dhanisha Patel: “Ceisiodd ein swyddogion gysylltu â Mr Hearne dros y ffôn ond ni chafwyd unrhyw ateb. Gadawyd negeseuon yn gofyn iddo gysylltu â ni ond ni chafwyd ymateb.

“Anfonwyd llythyron at Mr Hearne ond ni wnaeth eu hateb a methodd â bod yn bresennol mewn dau gyfweliad. Aeth swyddogion i ymweld â’i gartref ddwywaith, ond ni chafwyd ateb. Fe wnaethom ni bopeth posibl cyn cymryd y camau nesaf.”

Yr unig ddewis oedd ar ôl oedd erlyn Mr Hearne ond methodd â dod i’r llys sawl gwaith felly cyflwynwyd gwarant i’w arestio.

Ar 7 Rhagfyr 2017, cafodd ei arestio yng Nghastell-nedd a’i ddwyn i’r ddalfa. Ymddangosodd o flaen Llys Ynadon Caerdydd y prynhawn hwnnw a phledio’n euog i’r holl gyhuddiadau.

Cafodd Mr Hearne ddirwy o £500 a gorchymyn i ad-dalu’n llawn y £3,000 i’r achwynydd yn ogystal â gordal a chostau cyfreithiol y dioddefwr.

Ychwanegodd y Cynghorydd Patel: “Mae’r achos hwn yn rhybudd i drigolion osgoi talu symiau mor fawr o arian i fasnachwyr ymlaen llaw, yn arbennig pan nad oes unrhyw gontract ysgrifenedig wedi’i sefydlu. Bydd unrhyw fasnachwr rhesymol yn gofyn am ganran fach o’r tâl ymlaen llaw ac am daliadau eraill fesul cam neu ar ôl cwblhau’r gwaith.

“Cadwch eich arian yn ddiogel yn eich cyfrif banc tan eich bod yn fodlon bod y gwaith wedi’i gwblhau, a chysylltwch â ni os ydych chi’n credu bod pwysau wedi ei roi arnoch i dalu.”

Gall trigolion gysylltu â Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040506 i gofnodi cwynion, sydd wedyn yn cael eu cyflwyno i’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir er mwyn eu hasesu.

 

Last Updated: 20/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud