Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Datgelu prosiect cyntaf y gronfa gweithredu yn y gymuned

20 Rhagfyr 2017

Y prosiect cyntaf a grëwyd drwy ddefnyddio Cronfa Gweithredu yn y Gymuned Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw clwb ieuenctid Cwm Garw i bobl ifanc rhwng 8 ac 11 oed – ac mae 65 o blant lleol eisoes wedi cofrestru i gymryd rhan.

Mae’r clwb ieuenctid newydd wedi ei leoli yng Nghanolfan Hamdden Halo ym Mhontycymer, a chaiff ei gynnal bob nos Wener. Mae’r awr gyntaf rhwng 6pm a 7pm ar gyfer pobl ifanc sy’n hoffi sglefrio a mynd ar eu sgwteri ar hyd y rampiau dan do sydd ar gael yno. Rhwng 7pm a 9pm mae’n glwb ieuenctid agored gyda phêl-droed, celf a chrefft, gemau, cerddoriaeth a llawer mwy.

Bwriad y clwb ieuenctid yw rhoi lle i blant a phobl ifanc yn y cwm i ddod at ei gilydd, cymdeithasu a gwneud ffrindiau newydd a chael gafael ar gyngor a chymorth. Gwirfoddolwyr lleol sydd wedi datblygu’r clwb ieuenctid a nhw fydd yn ei redeg hefyd.

Dywedodd y Cynghorydd Rod Shaw, sy’n cynrychioli ward Pontycymer ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Prosiect cymunedol yw hwn ym mhob ystyr, ac rwyf i wrth fy modd ei fod wedi tynnu pobl leol at ei gilydd i gynllunio a datblygu yr hyn yr ydym ni i gyd yn ffyddiog fydd yn gyfleuster gwerthfawr iawn yn y Garw.

“Pan wnaethom ni ofyn am awgrymiadau ar gyfer y ffordd orau o ddefnyddio’r arian, clwb ieuenctid oedd y syniad mwyaf poblogaidd o bell ffordd. Cyn gwneud cais am y cyllid, fe wnaethom ni gynnal cynllun arbrofol, a chawsom ein synnu gan ei lwyddiant.

“Mae gan y clwb ieuenctid newydd 65 o aelodau eisoes, ac rwy’n siŵr y bydd ei boblogrwydd yn parhau i gynyddu. Gall pobl ifanc elwa hefyd ar y cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael yn y clwb. Dewch draw i’r clwb i gael gwybod rhagor.”

Cyflwynwyd y Gronfa Gweithredu yn y Gymuned gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gynharach eleni a chredir mai hon yw’r gyntaf o’i math yng Nghymru. Mae’r Gronfa yn galluogi bob un o’r 54 o aelodau etholedig yn yr ardal i wneud cais am hyd at £5,000 o gyllid y gellir ei ddefnyddio i wneud gwelliannau penodol yn eu wardiau.

Mae enghreifftiau o sut y gellid defnyddio’r arian yn cynnwys gwella canolfan gymunedol neu neuadd bentref, prynu offer chwarae ac ymarfer corff cymunedol, cynnal gŵyl neu ddigwyddiad yn y gymuned, sefydlu gweithgaredd grŵp newydd megis clwb garddio neu gerdded, a mwy.

Ni cheir defnyddio’r gronfa ar gyfer pethau megis prynu dillad neu wisg i unigolyn, gweithgareddau gwleidyddol megis ymgyrchu neu ganfasio, cynnig rhoddion a lletygarwch, nac i dalu costau rhedeg sefydliad.

Dywedodd y Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae’r prosiect hwn yn dangos i’r dim beth yw holl bwrpas y Gronfa Gweithredu yn y Gymuned.

“Rydym ni’n dymuno iddo fod yn rhywbeth a all gefnogi cynghorwyr lleol i sefydlu mentrau a chyfleusterau y bydd ein cymunedau yn elwa arnynt ac a fydd yn helpu i wella bywyd lleol.

“Rwy’n falch iawn o weld clwb ieuenctid newydd yn agor yn y Garw, yn arbennig un sydd wedi’i gyflwyno gyda chymaint o ymgysylltiad â’r gymuned.

“Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi’i gefnogi, ac rwy’n edrych ymlaen at weld pa fentrau a gwelliannau eraill a fydd yn cael eu cyflawni gyda chymorth ein Cronfa Gweithredu yn y Gymuned.”

 

Last Updated: 20/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud