Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Prentisiaethau Iau newydd yn cael eu cynnig i bobl ifanc 14 mlwydd oed

15 Rhagfyr 2017

Erbyn hyn, gall pobl ifanc sydd mor ifanc â 14 mlwydd oed ddysgu sgiliau ymarferol ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol, diolch i raglen Brentisiaethau Iau gyntaf erioed Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r cynllun, a sefydlwyd mewn partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ysgolion lleol a Choleg Penybont, yn cynnig cyrsiau galwedigaethol mewn Gwallt a Harddwch, Gwasanaethau Cyhoeddus, ac Adeiladu a Thirlunio.

Mae 48 o bobl ifanc yn eu harddegau wedi cofrestru ar y cyrsiau ar gyfer y tymor hwn, gan astudio bum diwrnod yr wythnos yng Ngholeg Penybont, a gweithio ar yr un pryd i gyflawni TGAU mewn Saesneg, Mathemateg a Rhifedd.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Addysg ac Adfywio: "Mae hwn yn gyfle gwych i ddisgyblion blwyddyn 10 ac 11 gael profiad ymarferol ac achub y blaen o ran dilyn y llwybr gyrfa y maen nhw ei eisiau.

"Mae Prentisiaethau Iau wedi cael eu cyflwyno'n llwyddiannus mewn rhannau eraill o Gymru, gan agor drysau i amrywiaeth eang o yrfaoedd. Mae ein rhaglen yn cynnig y tri chwrs hyn i ddechrau, ond efallai y bydd yn ehangu yn y blynyddoedd i ddod.

Nid yw pynciau ysgol traddodiadol yn addas i bawb, felly mae'r Prentisiaethau Iau yn ffordd arloesol o alluogi pobl ifanc i ganolbwyntio ar yr hyn y maen nhw'n ei fwynhau a lle maen nhw’n gweld dyfodol iddynt eu hunain."

Ychwanegodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: "Mae Coleg Penybont yn un o'r goreuon yng Nghymru, ac wedi cyflawni safon 'Ardderchog' ddwbl yn ei arolygiad diweddar gan Estyn. Drwy ei gysylltiadau helaeth â chyflogwyr lleol, gall y coleg gynnig profiadau i’w fyfyrwyr a fydd yn eu gwneud yn gyflogadwy ac yn barod i symud ymlaen i'r cam nesaf yn eu bywydau erbyn iddyn nhw gwblhau eu Prentisiaeth Iau.

"Gallai'r cam nesaf fod yn gwrs galwedigaethol addas arall yn y coleg, neu gallen nhw fynd ymlaen yn syth i wneud prentisiaeth. Pa bynnag lwybr y byddan nhw'n ei ddilyn nesaf, bydd Coleg Penybont ar gael i'w cefnogi.

“Mae hefyd yn bwysig nodi y bydd Prentisiaid Iau yn parhau ar gofrestr yr ysgol, felly os na fydd pethau'n gweithio yn ôl y disgwyl, yna trafodir dewisiadau eraill."

Dywedodd Gemma Carr-Evans, o Goleg Penybont: "Mae’r Prentisiaid Iau cyntaf yr ydym wedi eu derbyn yn dod o bob cwr o'r sir, ac maen nhw’n mwynhau'r cyfle i gael profiad ymarferol cynnar o’u gyrfaoedd posibl yn y dyfodol.

"Maent i gyd yn frwdfrydig ac yn barod i weithio'n galed, felly rydym ni’n edrych ymlaen at weld sut y byddan nhw’n datblygu yn ystod y ddwy flynedd nesaf."

Dylai unrhyw rieni a disgyblion a hoffai gael mwy o wybodaeth am y llwybr dysgu newydd cyffrous hwn, siarad â'u hysgolion yn gyntaf.

Mae rhagor o fanylion hefyd ar gael trwy anfon e-bost at Gemma Carr-Evans,  gcevans@bridgend.ac.uk neu John Fabes, drwy e-bostio john.fabes@bridgend.gov.uk, neu ffonio 01656 642663.

Last Updated: 19/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud