Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cefnogi cynnig i ddatblygu darpariaeth Gymraeg i ddisgyblion ag awtistiaeth

15 Rhagfyr 2017

Mae disgyblion, staff a rhieni wedi ymateb yn gadarnhaol i gynnig i sefydlu cyfleusterau dysgu arbenigol ar gyfer disgyblion sy’n siarad Cymraeg a chanddynt anhwylderau yn y sbectrwm awtistiaeth (ASD) yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd.

Byddai canolfan adnoddau dysgu arbenigol yn yr ysgol yn galluogi disgyblion sy’n siarad Cymraeg a chanddynt ddiagnosis o ASD i ddiwallu eu hanghenion trwy eu dewis iaith a pharhau i gael mynediad at gwricwlwm prif ffrwd ar yr un pryd.

Byddai’r adnodd yn darparu ar gyfer uchafswm o 12 o blant, ac mae darpariaeth debyg eisoes wedi’i sefydlu ar gyfer disgyblion cyfrwng Saesneg yn Ysgol Gyfun Maesteg.

Cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynnig yn ddiweddar, gan wahodd disgyblion, rhieni, athrawon, llywodraethwyr, y gymuned ehangach ac Estyn  i fynegi barn.

Trafodwyd y cynlluniau mewn cyfres o sesiynau galw heibio lle’r oedd modd ateb unrhyw ymholiadau. Cafwyd adborth cadarnhaol, ac roedd pawb yn cydnabod ei bod yn fuddiol i bobl ifanc ag ASD dderbyn dilyniant addysg trwy gyfrwng y Gymraeg, a pharhau i gymdeithasu â’u cyfoedion o’r ysgol gynradd.

Mae’r cyngor wedi cyhoeddi’r adroddiad llawn o’r ymgynghoriad yma ac wedi cyhoeddi hysbysiad statudol yn gwahodd unrhyw wrthwynebiadau ysgrifenedig ffurfiol, ac mae angen i’r rhain gael eu cyflwyno cyn 21 Rhagfyr.

Os caiff pob dim ei gymeradwyo, gallai’r cyfleusterau dysgu arbenigol fod ar agor yn yr ysgol mor gynnar ag 1 Chwefror 2018.

Dywedodd Aelod Cabinet y Cyngor dros Addysg ac Adfywio, y Cynghorydd Charles Smith: “Rwy’n hapus iawn bod cymaint o gefnogaeth wedi’i dangos hyd yn hyn ar gyfer y cynnig hwn a fydd yn galluogi pobl ifanc â diagnosis o ASD i barhau â’u haddysg a’u datblygiad ochr yn ochr â’u cyfoedion, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg.

“Bydd cynnig cysylltiedig hefyd yn cael ei ystyried yn fuan i sefydlu canolfan adnoddau dysgu cyfnod allweddol dau ar gyfer disgyblion ag ASD yn un o bedair ysgol cyfrwng Cymraeg partner y fwrdeistref sirol.”

Last Updated: 15/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud