Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Bydd safle glo brig Margam yn ailagor i’r cyhoedd yn 2018

14 Rhagfyr 2017

Bydd gwaith adfer ar hen safle Glo Brig Margam ger Mynydd Cynffig yn cael ei gwblhau yn ystod y flwyddyn nesaf, pan fydd y safle'n ailagor i'r cyhoedd.

Mae system ddraenio newydd eisoes wedi'i chreu, fel bod y dŵr sydd wedi llenwi'r gwagle yn aros ar lefel ddiogel. Mae’r gwaith tirlunio ar y tir o’i amgylch yn datblygu’n dda, ac mae hen adeileddau diwydiannol yn cael eu dileu.

Mae nifer ohonyn nhw eisoes wedi eu dymchwel, a bydd y prif adeilad yn cael ei ddymchwel cyn y Nadolig.

Bydd ffyrdd a llwybrau tramwy ym mhob rhan o’r safle 195 hectar hefyd yn cael eu hadfer erbyn diwedd 2018.

Gan fod y safle wedi’i leoli ar y ffin rhwng Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot, mae'r ddau awdurdod lleol wedi cydweithio ar y cynllun gyda Chyfoeth Naturiol Cymru a'r Awdurdod Glo, sy'n goruchwylio'r gwaith.

Dywedodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: "Ers i'r gwaith glo ddod i ben yn 2008, rydym ni wedi bod yn un o'r partïon a fu’n rhan o’r trafodaethau i ystyried gwaith adfer, diogelwch hirdymor a’r defnydd o safle glo brig Margam yn y dyfodol.

"Yn anffodus, ni chafodd y cynllun gwaith adfer gwreiddiol ei gyflawni gan Celtic Energy a pherchennog y tir, Oak Regeneration, felly mae'r ddau gyngor wedi treulio cryn dipyn o amser yn ceisio datrys y broblem, gan nad oes gennym yr arian i adnewyddu’r safle yn llawn ein hunain.

Mae'r safle wedi bod yn destun pryder i drigolion Mynydd Cynffig, y Pîl a Chefn Cribwr am nifer o flynyddoedd, a'n prif flaenoriaeth bob amser oedd sicrhau bod y safle yn ddiogel, a chyflwyno datrysiad nad oedd yn cynnwys unrhyw weithrediadau glo.

"Gan fod y gwagle wedi ei lenwi â dŵr ers bron i ddegawd, elfen hanfodol o'r cynllun oedd lleihau'r perygl o lifogydd drwy greu sianel orlif a fyddai’n ailgyfeirio dŵr i'r afon gerllaw yn gyson. Cwblhawyd y gwaith hwn yn ddiweddar.

"Mae'r gwagle yn llyn erbyn heddiw, sydd tua 700 metr o led ar ei fan lletaf. Plannwyd coed a llwyni, a chafodd rhannau mawr eu chwistrellu â hadau gwair, felly cyn bo hir bydd yn safle llawer gwyrddach y gall trigolion ei fwynhau, ac yn lle y gall natur ffynnu."

Ychwanegodd y Cynghorydd David: "Cymerwyd llawer o ofal yn ystod y gwaith clirio gan fod y safle'n cynnwys nifer o rywogaethau a warchodir, gan gynnwys y fadfall ddŵr gribog a’r dyfrgi. Bydd y cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn sicrhau y bydd rheolaeth hirdymor eu cynefin yn cael ei gynnal, a’i wella.

Last Updated: 14/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud