Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y bobl hŷn yn adfywio yng Ngemau OlympAge 2017!

11 December 2017

Photo 1 Low Res

 

 

 

 

 

 

 

Llun 1: Cyfranogwyr yn mwynhau'r Gemau OlympAge

Cymerodd dros 100 o bobl hŷn a phobl ag anabledd lleol gymryd rhan yn y digwyddiad chwaraeon, y Gemau OlympAge, yng Nghanolfan Bywyd Bethlehem yng Nghefn Cribwr yn ddiweddar, gan ddangos nad yw oedran yn bwysig pan ddaw hi’n fater o gadw’n egnïol.

Ceisiodd timau o grwpiau cymunedol lleol, lleoliadau gofal a chanolfannau dydd ledled y fwrdeistref sirol efelychu Mo Farah drwy gystadlu mewn amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer pobl hŷn, a drefnwyd gan Adran Atal a Lles Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mewn partneriaeth â Choleg Penybont a Chwaraeon Cymru.

Mae’r gemau yn rhan o fenter lles a gyflwynwyd mewn lleoliadau gofal lleol i wella lles corfforol a meddyliol. Bu Arweinyddion Gweithgareddau yn dysgu’r rhai a oedd yn cymryd rhan am bwysigrwydd cadw’n egnïol wrth baratoi ar gyfer y digwyddiad, drwy roi cyfle iddyn nhw gymryd rhan mewn gemau megis bownsio pêl, cwrlo yr oes newydd a phêl-fasged,. Gwnaed hyn gyda chymorth rhaglen ‘Galw am Weithredu’ Chwaraeon Cymru a chefnogaeth y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn,.

Roedd mwy na 50 o fyfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Coleg Penybont hefyd wrth law i gefnogi’r bobl hŷn a oedd yn cymryd rhan ar y diwrnod, gan helpu i leihau’r bwlch rhwng y cenedlaethau, ac ysgogi datblygiad cymunedau sy’n gyfeillgar i oed.

Cefnogwyd y digwyddiad gan nifer o genhadon ifanc o ysgolion uwchradd lleol a hefyd gan bobl ifanc a oedd wedi cymryd rhan yn y prosiect LEAD i ddatblygu eu sgiliau arwain.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Les a Chenedlaethau’r Dyfodol, y Cynghorydd Dhanisha Patel, a oedd yn bresennol yn y digwyddiad: “Roedd y Gemau OlympAge yn ardderchog! Roeddwn i’n falch o weld bod y digwyddiad yn canolbwyntio’n fwy ar hwyl a chyfeillgarwch yn hytrach na chystadlu - yr union fel yr oeddwn i wedi gobeithio!

“Mae cymryd rhan yn y rhaglen hon yn gyfle gwych i gyfranogwyr wella ansawdd eu bywyd a chynyddu eu lefelau gweithgaredd mewn modd sy’n gweddu i’w galluoedd unigol, ac mae hefyd yn gyfle i gymdeithasu â phobl eraill o leoliadau tebyg.

“Mae’n wych gweld digwyddiad sy’n dod â chymunedau a chenedlaethau gwahanol o bob rhan o’r fwrdeistref sirol at ei gilydd. Mae’r cyfranogwyr yn falch iawn o gynrychioli eu cymunedau ac wedi mwynhau rhyngweithio a chael hwyl a sbri â’r holl grwpiau eraill.

“Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru am ein cefnogi i ddod â’r rhaglen OlympAge yn ôl i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr unwaith eto, a diolch i’r holl bartneriaid sydd wedi sicrhau bod y digwyddiad mor llwyddiannus. Cefais fore braf iawn ac rwy’n edrych ymlaen at fod yno eto y flwyddyn nesaf!”

Roedd y Gweinidog Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies a Daisy Cole, Cyfarwyddwr Lles a Grymuso, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru hefyd yn bresennol yn y digwyddiad.

Dywedodd y Gweinidog Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies: “Mae’n wych gweld digwyddiadau fel y Gemau OlympAge yn cael eu cynnal. Mae’n ffordd llawn hwyl o annog pobl hŷn a phobl anabl i gadw’n egnïol.

“Yn ogystal â meithrin iechyd corfforol gwell, mae’r fenter hon yn helpu i wella lles meddyliol y rhai sy’n cymryd rhan, trwy eu cefnogi i fod yn fwy gweithredol yn gymdeithasol. Roedd hefyd yn wych gweld myfyrwyr o Goleg Penybont yn helpu pawb a gymerodd rhan yn y gemau, gan ddod â’r cenedlaethau ynghyd.

“Felly, fy neges i bobl hŷn ledled Cymru yw - cymerwch ran mewn gweithgareddau corfforol yr ydych chi’n eu hoffi ac mae gennych ddiddordeb ynddynt, a dangoswch i bobl nad ydych chi’n rhy hen i ennill y fedal aur!”

I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen OlympAge, cysylltwch ag adran Atal a Lles y Cyngor ar

01656 815215 neu anfon e-bost at  aypd@bridgend.gov.uk

Photo 2 Low Res
Llun 2: Cyfranogwyr yn gwneud y ‘Mobot’

Photo 3 Low Res

Llun 3: (l-r) Dr Sandra Husbands, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cydwedd y Maer, Tudor Davies, y Gweinidog Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies, Maer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – y Cynghorydd Pam Davies a Daisy Cole, Cyfarwyddwr Lles a Grymuso, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Photo 4 Low Res

Llun 4: Aelod Cabinet Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Les a Chenedlaethau’r Dyfodol, y Cynghorydd Dhanisha Patel gyda grŵp Halo Ogwr/ Cwrt Gwalia o Fro Ogwr.

Last Updated: 12/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud