Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

£200,000 i adnewyddu Neuadd Goffa Nant-y-moel

08 Rhagfyr 2017

Bydd Neuadd Goffa Nant-y-moel yn cael ei hailddatblygu drwy ddefnyddio £200,000 a neilltuwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i adnewyddu cyfleusterau cymunedol a gollwyd yn y pentref.

Ers 2013, mae’r cyngor wedi bod yn cydweithio â grwpiau cymunedol i gyflwyno cynnig i lenwi’r bwlch a adawyd ym Mro Ogwr ar ôl i Ganolfan Berwyn gael ei dymchwel.

Yr wythnos diwethaf, cytunodd Aelodau Cabinet yr awdurdod lleol i gynllun busnes a gyflwynwyd gan y sefydliad elusennol 'Clwb a Chanolfan Gymunedol Bechgyn a Merched Nant-y-moel', ar gyfer adnewyddu’r Neuadd Goffa, neu’r MEM, fel y’i gelwir yn lleol. Y nod yw defnyddio'r lleoliad i gynnal digwyddiadau megis clybiau comedi, cerddoriaeth fyw, theatr a dramâu.

Bydd y gwaith adnewyddu yn golygu cael gwared ar y siop fwyd fach sydd yno ar hyn o bryd, a chreu cegin wedi’i chyfarparu’n llawn a chaffi cymunedol newydd. Bydd y toiledau hefyd yn cael eu gwella a'u hailstrwythuro.

Cedwir y byrddau pŵl, a bydd yr holl ystafelloedd yn dod yn fwy croesawgar a hyblyg, fel eu bod nhw’n fwy addas ar gyfer cael eu defnyddio mewn amrywiaeth o ffyrdd.

Ar ôl yr ailddatblygiad cychwynnol, mae'r cynllun busnes yn nodi mwy o botensial i adeiladu estyniad, i gael dwy ystafell ychwanegol y gellir eu llogi, teras y tu allan, a mannau parcio wedi’u neilltuo.

Y nod yw sicrhau y bydd y cyfleuster yn gwbl gynaliadwy o fewn tair blynedd, gyda llawer o'r refeniw yn dod yn sgil llogi ystafelloedd.

Wrth groesawu'r cynllun busnes, dywedodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: "Yn ystod y pum mlynedd ers i Ganolfan Berwyn gael ei dymchwel, rydym ni wedi bod yn gweithio gyda'r gymuned leol i ddod i gytundeb ynghylch yr hyn y dylid ei wneud i gymryd lle yr hen ganolfan.

“Cafodd nifer o wahanol ddewisiadau eu harchwilio gan y gymuned ac fe ddaeth yn amlwg y byddai’n cynnig gwell gwerth am arian ac yn fwy dichonol i fuddsoddi mewn cyfleuster sydd eisoes yn bodoli yn hytrach na cheisio adeiladu un newydd.

"Nid yw’r cyngor yn gallu fforddio cynnal yr adeilad o ddydd i ddydd, felly roedd yn hanfodol bod unrhyw gynllun busnes yn gynaliadwy ac yn dangos na fydd y cyfleuster yn dibynnu ar grantiau yn y tymor hir.

"Mae'r cynllun busnes, a weithredwyd ar y cyd â Chanolfan Cydweithredol Cymru, yn bodloni’r gofynion hyn ac rydym yn teimlo’n gyffrous y bydd y cynigion yn arwain at ganolfan lwyddiannus sy’n cael ei rhedeg gan y gymuned, ac a fydd yn fuddiol iawn i fywyd yn Nant-y-moel a Bro Ogwr yn ehangach.

"Mae'r Neuadd Goffa eisoes yn cael ei ddefnyddio’n helaeth gan bobl iau o’r ardal leol, a bydd yr ailddatblygiad hwn yn denu defnyddwyr newydd ac yn datblygu'r cyfleusterau fel eu bod yn diwallu anghenion pob grŵp oedran."

Mae 'Clwb a Chanolfan Gymunedol Bechgyn a Merched Nantymoel’ yn sefydliad corfforedig elusennol a ffurfiwyd gan aelodau grŵp 'Cyfeillion y Berwyn' a 'Chlwb Bechgyn a Merched Nantymoel', sydd wedi ei leoli yn y Neuadd Goffa ers 1923.

Mae grŵp 'Clwb a Chanolfan Gymunedol Bechgyn a Merched Nantymoel' yn gweithio gyda 'Reach', sef tîm datblygu gwledig y cyngor, i wireddu’r datblygiad arfaethedig.

Adeiladwyd Canolfan Berwyn yn wreiddiol yn 1901 fel Neuadd a Sefydliad Gweithwyr Nant-y-moel. Hyd at y 1960au, roedd y neuadd wedi ffynnu fel canolfan gweithgareddau cymunedol, addysgiadol, diwylliannol a chymdeithasol, ond roedd cyflwr yr adeilad eisoes yn dirywio a bu angen pecyn achub gan Gyngor Dosbarth Trefol Ogwr a Garw ym 1973 er mwyn gallu ailagor yr adeilad fel theatr a chanolfan gelfyddydau.

Er ei fod yn darparu amrywiaeth o weithgareddau, ni wnaeth y niferoedd a oedd yn mynychu’r ganolfan erioed ailgodi i anterth yr 1960au, ac yn 2007 bu’n rhaid cau’r theatr ar ôl darganfod bod y to yn beryglus. Cafodd yr adeilad ei ddymchwel yn 2013 ar ôl i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gadarnhau y byddai’n costio mwy na £2 filiwn i wneud y ganolfan yn ddiogel.

Last Updated: 08/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud