Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rhybudd i ddefnyddwyr ynghylch gwasanaethau tanysgrifio

07 Rhagfyr 2017

A ydych chi erioed wedi cael eich temtio gan dreial am ddim, ond yna sylweddoli eich bod yn gaeth i danysgrifiad na wnaethoch chi gofrestru ar ei gyfer? Nid chi yw’r unig un.

Amcangyfrifir bod dwy filiwn o bobl ledled y DU yn cael problemau wrth geisio canslo eu taliadau misol ar gyfer gwasanaethau tanysgrifiad nas dymunir, ac mae'r broblem yn cael ei hadrodd yn lleol hefyd.

Mae Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir (SRS), y corff sy'n gyfrifol am Safonau Masnach ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wedi cael cwynion gan drigolion lleol sydd wedi cael eu camarwain gan natur y gwasanaethau tanysgrifio, ac wedi eu gadael yn gorfod talu symiau mawr.

Un o’r prif beryglon y mae defnyddwyr yn ei brofi, yw nad ydynt yn sylweddoli y bydd trefniadau ar gyfer taliadau parhaol yn cael eu gwneud ar ôl y cyfnod callio cychwynnol hyd at 14 diwrnod, ac y bydd ffi fisol uchel yn cael ei thalu o'u cyfrif banc. Gall gymryd sawl mis i bobl weld y taliadau hyn ar eu cyfriflenni banc.

Mae defnyddwyr eraill yn cael eu drysu gan ba gynnyrch neu wasanaeth sy'n cael ei gynnig mewn gwirionedd, oherwydd gall galwadau gwerthu dros y ffôn olygu bod llawer o wybodaeth yn cael ei rhoi'n gyflym iawn.

Mae defnyddwyr yn aml yn cael eu galw yn ddiwahoddiad dros y ffôn, heb sylweddoli eu bod nhw wedi caniatáu i'w manylion gael eu rhannu â thrydydd parti yn flaenorol.

Gall sgamiau tanysgrifiad o'r fath gynnwys busnesau:

• Yn gofyn am daliad bach o £1 neu £2 i dalu am bostio a phacio'r pecyn prawf sydd am ddim.

• Nad ydynt yn darparu'r gwaith papur yn ystod y cyfnod prawf sydd am ddim.

• Nad ydynt yn canslo'r contract fel y gofynnwyd iddynt o fewn y cyfnod callio o hyd at 14 diwrnod.

• Oedi wrth ddarparu ad-daliadau

Daw'r rhybudd yn ystod Wythnos Genedlaethol y Defnyddwyr (27 Tachwedd - 3 Rhagfyr), a dywedodd Cadeirydd y Cydbwyllgor ar gyfer Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir, y Cynghorydd Dhanisha Patel: "Rydym yn falch o gefnogi ymgyrch Wythnos Genedlaethol y Defnyddwyr a chodi ymwybyddiaeth o'r mater hwn o ganlyniad i’r cwynion a dderbyniwyd gan drigolion lleol.

"Pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer cynnig arbennig, gallwch ganfod eich hun yn gwneud taliadau rheolaidd ar ôl iddo orffen, ac nid yw bob amser yn hawdd sylweddoli hynny pan eich bod chi'n cytuno i danysgrifio. Os nad ydyn nhw’n monitro hynny, gall defnyddwyr fynd i ddyled o ganlyniad.

Yn ogystal â sicrhau bod telerau ac amodau busnes yn glir ac yn amlwg, rydym ni eisiau diogelu defnyddwyr, yn enwedig y rhai hynny sy'n agored i niwed, rhag yr arferion masnachu diegwyddor hyn. Rydym yn annog unrhyw un sydd wedi cael profiad gwael gyda gwasanaeth tanysgrifio i roi gwybod i ni am hynny cyn gynted ag y bo modd. "

I roi gwybod am fater o'r math hwn, neu i gael cyngor ar eich hawliau cyfreithiol, ffoniwch Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040506.

I gael mwy o wybodaeth am Wythnos Genedlaethol y Defnyddwyr, ewch i www.citizensadvice.org.uk/ncw17. Gallwch hefyd ddilyn ymgyrch Wythnos Genedlaethol y Defnyddwyr ar Twitter gan ddefnyddio #BeforeYouSign a #NCW17.

Last Updated: 08/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud