Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Annog grwpiau cymunedol i wneud cais am gyllid

01 Rhagfyr

Mae grwpiau cymunedol a chlybiau chwaraeon sy’n helpu pobl leol i fod yn egnïol yn gorfforol neu i gymryd rhan mewn chwaraeon, yn cael eu hannog i fanteisio ar y cyllid sydd ar gael iddynt.

Mae Cynllun Grant y Gist Gymunedol wedi’i gyllido gan Chwaraeon Cymru trwy Gronfa Chwaraeon y Loteri ar gyfer Cymru, ond caiff ei reoli’n lleol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Ar hyn o bryd, mae gwerth £29,000 o gyllid ar gael i sefydliadau a chlybiau chwaraeon lleol ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n dymuno annog pobl i fod yn fwy egnïol, yn fwy aml. Gall unrhyw sefydliad sydd â chyfrif banc yn ei enw wneud cais am grant gwerth hyd at £1500.

Gall cyllid gael ei ddarparu ar gyfer unrhyw gyfnod o 12 mis ac at amrywiaeth o ddibenion, gan gynnwys costau sefydlu, prosiectau sy’n sicrhau bod mwy yn cymryd rhan ac yn codi safonau, addysgu hyfforddwyr a datblygu gwirfoddolwyr, offer, hyfforddiant, llogi cyfleusterau cychwynnol a chostau hyfforddwyr ar gyfer sesiynau newydd.

Mae mwy o gyllid ar gael i glybiau sy’n hyrwyddo chwaraeon ar gyfer menywod a merched, chwaraeon anabledd a chynhwysiant cymdeithasol.

Dywedodd y Cynghorydd Patel, yr Aelod Cabinet dros Les a Chenedlaethau Dyfodol: “Rydym ni’n gwybod bod digon o glybiau chwaraeon a chadw’n heini ar lawr gwlad ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac maen nhw’n gwneud llawer o waith da - a byddai’n drueni pe bydden nhw’n colli’r cyfle hwn i gael cyllid a allai eu helpu i dyfu neu wella’r hyn y maen nhw’n ei gynnig.

“Gall grant fel hyn gynorthwyo parhad a datblygiad clybiau, a’r gobaith yw y bydd yn cynyddu gweithgaredd ledled y fwrdeistref. Yn ogystal, byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn cyflwyno chwaraeon neu glwb newydd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i fanteisio ar y cynllun.

Yn ogystal â helpu pobl i fod yn heini ac i gadw’n heini, mae’r clybiau chwaraeon a grwpiau cymunedol yn helpu i ddod â phobl at ei gilydd, ac yn rhoi’r cyfle iddyn nhw wneud ffrindiau newydd a chymdeithasu.

“Byddwn yn annog unrhyw grŵp cymunedol sy’n credu y gallan nhw elwa ar gymorth grant i gysylltu ac i fanteisio ar y cyfle hwn.”

Mae proses ymgeisio’r Gist Gymunedol yn system ar-lein. Mae’n rhaid i ymgeiswyr fynd i dudalennau cyllid Chwaraeon Cymru lle ceir cyngor ac arweiniad ar ba fath o bethau y gellir eu hariannu.

Os ydych chi’n rhan o sefydliad neu glwb chwaraeon, ac eisiau cael mwy o wybodaeth am sut i wneud cais, cysylltwch ag Andrew Jones ar 01656 642745 neu anfonwch neges e-bost i andrew.jones2@bridgend.gov.uk.

I gael rhagor o fanylion am y cynllun, ewch i www.sportwales.org.uk i lawrlwytho ffurflen wybodaeth a phecyn ymgeisio.

Last Updated: 01/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud