Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y diweddaraf ar gasglu deunyddiau ailgylchu a gwastraff

20 Mehefin 2017

Mae Kier a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra i drigolion wrth roi’r cynllun ailgylchu a gwastraff newydd ar waith.

Rydym yn gweithio i fynd i’r afael â materion a phroblemau sydd wedi dod i’r amlwg ers lansio’r gwasanaeth newydd bythefnos yn ôl, ac rydym wedi gwrando ar eich adborth ac wedi cyflwyno amrywiaeth o newidiadau.

Mae’r rhain yn cynnwys cynyddu nifer yr aelodau staff sy’n gweithio yng nghanolfan alwadau Kier, cyflwyno cerbyd ychwanegol i sicrhau y gellir cyflawni casgliadau mewn rhai o’r strydoedd anoddach eu cyrraedd yn y fwrdeistref sirol, gweithio ar y penwythnosau er mwyn helpu i gwblhau’r casgliadau, cynyddu nifer aelodau’r criw, ac eraill.

Er gwaethaf y problemau wrth weithredu’r drefn newydd, mae ymdrechion trigolion yn creu canlyniadau cadarnhaol, hyd yn oed ar y cam cynnar hwn, rydym yn gweld cynnydd o 50 y cant yn y gyfradd ailgylchu, sy’n sylweddol well na’r disgwyl.

Er bod y canlyniadau cynnar hyn yn galonogol, mae angen gwella eto, a bydd y cyngor yn gweithio’n agos gyda Kier i sicrhau bod y gwasanaeth yn gweithio’n effeithlon cyn gynted â phosibl – diolch i chi am eich amynedd a’ch dealltwriaeth yn y cyfnod cynnar hwn o’r contract.

Casgliadau a Fethwyd

Os ydych chi’n meddwl nad yw eich gwastraff ailgylchu neu wastraff y cartref wedi ei gasglu, dylech wirio eich dyddiadau casglu ar-lein.

Os ydych wedi gwneud hyn a’ch bod yn dal i gredu y dylent fod wedi cael eu casglu, gadewch y sachau, blychau a bagiau allan a rhowch wybod am hyn trwy anfon neges e-bost i recyclingandwaste@bridgend.gov.uk neu drwy ffonio 01656 643643 a dewis yr opsiwn ‘gwastraff’.

Cynhyrchion Hylendid Amsugnol

Os ydych chi wedi cofrestru ar gyfer y casgliad Cynhyrchion Hylendid Amsugnol neu’r casgliad ‘cewynnau’ ond nad ydych chi wedi cael y bagiau eto, rhowch eich Cynhyrchion Hylendid Amsugnol yn y bagiau glas newydd, ac os oes angen, defnyddiwch fag du ar gyfer unrhyw wastraff ychwanegol na ellir ei ailgylchu.

Caiff y rhain eu casglu o gyfeiriadau cofrestredig heb unrhyw gosbau tan y bydd y bagiau ar gyfer cynhyrchion hylendid amsugnol wedi eu danfon. Cewch gofrestru trwy anfon neges e-bost i recyclingandwaste@bridgend.gov.uk neu drwy ffonio 01656 643643.

I gael gwybod rhagor

Anogir trigolion i fynd i http://www.recycleforbridgend.wales/cymraeg/index.php i gael gwybod popeth y mae angen ei wybod am newidiadau i ailgylchu gwastraff y cartref.

Yn ogystal ag animeiddiad byr sy’n disgrifio’r holl newidiadau, mae’r wefan yn rhoi manylion yr hyn y gellir ei ailgylchu ym mhob un o’r cynwysyddion newydd a’r hyn na ellir ei ailgylchu, yn ogystal â darllen atebion i rai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin ynglŷn â’r Cynllun.

Last Updated: 15/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud