Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynlluniau teithio llesol yn newid gêr

15 Mehefin 2017

Bydd y cynlluniau i wella’r rhwydwaith o lwybrau cerdded a beicio ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn newid gêr dros yr haf.

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn gosod dyletswydd statudol ar bob awdurdod lleol yng Nghymru i lunio gweledigaeth 15 mlynedd ar gyfer rhwydwaith teithio llesol er mwyn i drigolion lleol allu dibynnu llai ar eu ceir ar gyfer teithiau byr bob dydd, fel teithio i’r gwaith ac i’r ysgol, ac i fynd i siopa a defnyddio gwasanaethau.

Ar ôl cynnal ymgynghoriad cyhoeddus cychwynnol yn 2015 i gael gwybod pa lwybrau yr oedd pobl yn eu defnyddio, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio ymgynghoriad 12 wythnos newydd erbyn hyn, i wahodd pobl i nodi eu safbwyntiau ynghylch pa lwybrau y maen nhw’n dymuno eu gweld yn cael eu hadeiladu.

Ymhlith y llwybrau teithio llesol newydd a gynigir ceir cysylltiadau rhwng canol tref Pen-y-bont ar Ogwr a Chanolfan Siopa McArthurGlen, rhwng Broadlands ac Ysgol Uwchradd Bryntirion, rhwng y Drenewydd yn Notais a chanol tref Porthcawl, a rhwng Garth ac Ysgol Uwchradd Maesteg.

Rydym yn canolbwyntio ar y llwybrau byrrach, trefol hyn i ddechrau gan fod nifer y defnyddwyr posibl yn fwy, ond mae cynlluniau hirdymor eraill wedi eu clustnodi gan gynnwys o’r Pîl i Borthcawl, o Faesteg i Dondu, ac o Ben-y-bont ar Ogwr i Borthcawl.

Mae ymchwil gan yr elusen trafnidiaeth gynaliadwy Sustrans wedi canfod bod potensial enfawr am newid yng Nghymru, gan fod mwy nag un o bob pum taith mewn car a wneir yn deithiau o lai na dwy filltir o hyd - pellter y gellir ei gerdded neu ei seiclo yn rhwydd.

Meddai’r Cynghorydd Richard Young, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau: “Mae ymdrechion rhagorol wedi eu gwneud yn y blynyddoedd diwethaf i hybu teithio llesol, gan ei wneud yn ddewis llawer mwy ymarferol i drigolion lleol adael eu ceir gartref a dewis modd mwy llesol ac iachach o deithio ar gyfer teithiau byrrach.

“Mae peth o’r gwaith diweddaraf wedi cynnwys llwybr newydd a rennir gan gerddwyr a beicwyr ar hyd yr A473 rhwng Llangrallo a Phencoed, estyniad i Lwybr 885 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yng Nghymru rhwng Tondu a Phen-y-bont ar Ogwr sy’n golygu ei fod bellach yn mynd yr holl ffordd i fyny at Orsaf Bysiau Pen-y-bont ar Ogwr, a chynllun sydd wedi gwneud glan y môr Porthcawl yn fwy addas ar gyfer beiciau.

“Gwneir gwelliannau i’n seilwaith teithio llesol flwyddyn ar ôl blwyddyn, a bydd y 15 mlynedd nesaf yn gweld mwy fyth o gynnydd wrth iddi ddod yn haws i gerddwyr a beicwyr weld yr hyn sydd ar gael ledled y wlad gyfan.

“Y cam nesaf yw i ni gyflwyno mapiau o’r llwybrau y bwriedir eu cyflwyno yn y dyfodol a’r gwelliannau gofynnol er mwyn cael cymeradwyaeth y Gweinidogion erbyn 3 Tachwedd 2017 a hoffwn wahodd cymaint o bobl leol â phosibl i gyfrannu at ddatblygiad rhwydwaith teithio llesol y fwrdeistref sirol trwy leisio’u barn yn ein hymgynghoriad cyhoeddus.”

Mae darpariaethau Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn berthnasol i ardaloedd penodol yn unig a bennwyd gan Lywodraeth Cymru lle y credir bod potensial ar gyfer teithio llesol a lle y ceir mwy na 2,000 o drigolion. O fewn Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ceir naw ardal o’r fath, sef Betws, Pen-y-bont ar Ogwr, Gilfach Goch, Maesteg, Cwm Ogwr, Pencoed, Pontycymer, Porthcawl a’r Pîl.

I gael gwybod sut i fynegi eich barn, ewch i www.bridgend.gov.uk/consultation.

Last Updated: 15/06/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud