Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Bar caffi Loungers newydd i agor yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr

15 Mehefin 2017

Bydd bar caffi newydd sy’n addas i deuluoedd yn agor yn yr haf yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn hen dafarn y Victoria sydd wedi ei hadnewyddu ar Adare Street.

Bydd Loungers, sydd hefyd yn rhedeg barau caffi ym Mhenarth, Caerdydd ac Abertawe, yn agor ‘Corvo Lounge’ yn hwyr ym mis Gorffennaf, gan weini amrywiaeth eang o fwyd a diodydd trwy gydol y dydd.

Mae hen dafarn hanesyddol y Victoria wedi ei hadnewyddu’n llwyr dros y 18 mis diwethaf ar ôl bod yn wag am sawl blwyddyn.

Diolch i Gronfa Treftadaeth y Loteri, cafodd perchnogion yr adeilad gyllid grant drwy’r Fenter Treflun Treftadaeth sy’n cael ei gydgysylltu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i adfer y dafarn a oedd wedi mynd â’i phen iddi er mwyn gallu ei defnyddio ar gyfer menter busnes wahanol.

Gan fod y gwaith adnewyddu bellach wedi’i gwblhau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Loungers yn falch o wneud y cyhoeddiad.

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae hyn yn newyddion cyffrous iawn - bydd y Corvo Lounge yn ychwanegiad gwych i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

“Yn ystod y degawd diwethaf, mae gwerth mwy na £1.5 miliwn o grantiau Loteri Treftadaeth wedi eu dyfarnu i ganol y dref trwy’r Fenter Treftadaeth Treflun, gan annog perchnogion adeiladau a sefydliadau lleol i weithio gyda’r cyngor i adnewyddu safleoedd a’u hadfer i’w safon hanesyddol orau, gan ddefnyddio deunyddiau a dulliau traddodiadol.

“Yn ogystal â hen dafarn y Victoria, mae’r eiddo drws nesaf sef 7 Adare Street wedi ei adnewyddu hefyd yn y cylch diweddaraf o grantiau, yn ogystal â 2 a 4 Elder Street Cottages. Mae amrywiaeth eang o adeiladau yn Dunraven Place, Wyndham Street, Market Street, Queen Street ac Elder Street wedi eu hadfer i’w hen ogoniant yn y blynyddoedd diwethaf, gan wneud canol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn lle llawer mwy deniadol i ymweld ag ef ac i wneud busnes ynddo.

“Nid yw’r cyngor yn berchen ar unrhyw siopau na safleoedd masnachol yng  nghanol y dref ac nid yw’n gallu rheoli sut y maent yn cael eu marchnata na’u dyrannu. Er hynny, drwy gynlluniau fel hwn, gallwn ganolbwyntio ar ddatblygu’r amgylchedd siopa a busnes a gwneud gwelliannau trwy weithio gydag adeiladwyr a pherchnogion tir.”

Ers i grŵp o ffrindiau sefydlu eu bar caffi ‘Loungers’ cyntaf ym Mryste yn 2002, mae eu menter busnes poblogaidd wedi bod yn llwyddiannus iawn yn y byd barau caffi. Mae ganddynt 80 ohonynt ledled y DU erbyn hyn, gan gynnwys y Juno Lounge yn y Rhath, y Fino Lounge yn yr Eglwys Newydd, yr Ocho Lounge ym Mhenarth, y Zino Lounge yn Abertawe a’r Croeso Lounge yn y Mwmbwls.

Mae pob un yn adnabyddus am ei naws hamddenol, cyfforddus sy’n cynnwys llawer o ddefnydd o ddodrefn a gosodiadau wedi eu hadfer a hen. Maent yn cynnig amrywiaeth eang o fwyd drwy’r dydd, gan gynnwys brecwast, byrgers, tapas, brechdanau, panini, salad a dewisiadau arbennig. Maent yn gweini gwinoedd a choctels, yn ogystal â chacennau, toesennau a phwdinau sy’n ddelfrydol ar gyfer unrhyw un â dant melys.

Meddai Jeremy Burton-Dickie, rheolwr gweithredol Loungers: “Rydym ni’n edrych ymlaen at agor y drysau yn y Corvo Lounge a dangos i’r bobl leol sut i hamddena mewn steil. Mae ein safleoedd yn addas iawn i deuluoedd ac rydym ni wedi hen arfer â chadw plant bach yn hapus. Mae’r tîm yn Corvo Lounge yn edrych ymlaen hefyd at ddod yn rhan o’r gymuned a byddwn yn cefnogi grwpiau a mentrau lleol pryd bynnag y bydd hynny’n bosibl.”

Ceir rhagor o wybodaeth yn www.thelounges.co.uk

Last Updated: 15/06/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud