Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sandford Chiropractic2

Dechrau iach i glinig ceiropracteg ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda chymorth cyllid

 

21 September 2017

Dau entrepreneur o Ben-y-bont ar Ogwr yw’r buddiolwyr diweddaraf i gael arian gan Gyngor Pen-y-bont ar Ogwr a UK Steel Enterprise i’w helpu i ddechrau eu busnes.

Mae’r pâr priod, Katie a Michael Belcher, wedi agor Sandford Chiropractic yn ddiweddar yn Nhrem y Castell, Pen-y-bont ar Ogwr, gyda chymorth grant Kickstart a ddarparwyd gan dîm Economi a Chyfoeth Naturiol y cyngor mewn partneriaeth â UK Steel Enterprise.

Defnyddiodd y pâr y gronfa £1,000 sydd â’r nod o helpu busnesau newydd a microfusnesau, i fuddsoddi mewn offer newydd yn y practis.

Dywedodd y perchennog busnes a Cheiropractydd cymwysedig, Dr Michael Belcher: “Yn Sandford, rydym yn helpu pobl trwy roi rhyddhad rhag poen iddyn nhw, ac yn cywiro osgo i atal problemau yn y dyfodol.

“Mae ein busnes hefyd yn arbenigo mewn ceiropracteg chwaraeon, gan ganolbwyntio ar helpu pobl i wella o anafiadau cyffredinol neu boen yn eu system cyhyrysgerbydol.”

Gwraig a phartner busnes Michael, Katie Belcher , sy’n gyfrifol am redeg y busnes o ddydd i ddydd, sy’n cynnwys archebu cyflenwadau a threfnu apwyntiadau.

Meddai Michael: “Ar hyn o bryd, Leonard y sgerbwd yw’r unig aelod o staff arall, ond rydym yn bwriadu cyflogi mwy o gymorth gweinyddol yn y dyfodol agos, a recriwtio Ceiropractydd arall yn yr hirdymor.

“Mae’n gyfnod cyffrous iawn i ni wrth sefydlu’r busnes, ac rydym eisoes wedi gweld galw sylweddol am ein gwasanaethau. Hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i Gyngor Pen-y-bont ar Ogwr a UK Steel Enterprise am ein cefnogi ni wrth i ni ddechrau ein busnes.

“Ein pwyslais ar hyn o bryd yw hyrwyddo ein busnes a datblygu ein henw da.”

Mae Michael yn credu bod gan Geiropracteg ran bwysig yng ngofal iechyd, ond nid yw’r maes wir yn cael ei werthfawrogi am ei waith ataliol.

Ychwanegodd Michael: “Mae nifer o fyrddau iechyd y GIG nad ydynt yn cefnogi Ceiropracteg yn llawn, ac maen nhw’n tanbrisio ei werth ataliol.

“Mae pawb yn gwybod bod y wlad yn colli biliynau o bunnoedd pob blwyddyn o ran pobl yn methu mynd i’r gwaith oherwydd poen cefn a phroblemau ysgerbydol eraill, a gellid atal llawer o hyn.”

Meddai Glyn Thomas, Rheolwr Ardal yng Nghymru dros UK Steel Enterprise: “Rydym ni’n falch iawn ein bod wedi gallu helpu Katie a Michael i sefydlu eu busnes newydd a dymunwn bob llwyddiant iddyn nhw”

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Datblygu Economaidd: “Unwaith eto rydym ni’n falch ein bod ni wedi gallu cynnig buddsoddiad cyfalaf hanfodol i helpu busnes newydd arall yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n aml yn gallu bod yn anodd cael gafael ar gyllid ar gyfer busnes, yn enwedig ar y cychwyn.

“Rydym yn deall gwerth y cymorth ychwanegol hwn, waeth pa mor fach ydyw, i fusnesau tebyg i Sandford Chiropractic. Mae’n wych gweld mentrau newydd yn elwa ar y rhaglen Kick-start.”

I gael mwy o wybodaeth am Gyllid Kickstart ewch i: http://business.bridgend.gov.uk/cy/cyngor-a-chymorth/grant-kick-start-pen-y-bont-ar-ogwr/ neu ffoniwch 01656 815315.

I gael mwy o wybodaeth am Sandford Chiropractic ewch i: http://www.bridgendchiropractor.co.uk/

Last Updated: 25/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud