Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynnig i ddatblygu darpariaeth ar gyfer siaradwyr Cymraeg sydd ag awtistiaeth

15 Medi 2017

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd safbwyntiau ar gynnig i sefydlu cyfleusterau dysgu arbenigol i ddisgyblion sy’n siarad Cymraeg sydd wedi cael diagnosis o Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig (ASD).

Mae’r cyngor yn cynnig sefydlu canolfan adnoddau dysgu yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd a fydd yn darparu ar gyfer hyd at 12 o blant sydd wedi cael diagnosis o ASD.

Ar hyn o bryd, nid oes canolfan adnoddau dysgu yn rhan o ysgol brif ffrwd leol, sy’n gallu diwallu anghenion plant oed ysgol uwchradd sydd wedi cael diagnosis o ASD, trwy gyfrwng y Gymraeg.

Byddai cyfleusterau dysgu arbenigol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yn diwallu anghenion y disgyblion hynny sy’n siarad Cymraeg, a gallent barhau i ddatblygu a ffynnu yn eu grŵp o gyfoedion a bod yn rhan o’r cwricwlwm prif ffrwd, pan fo hynny'n briodol.

Sefydlwyd darpariaeth debyg ar gyfer disgyblion cyfrwng Saesneg yn Ysgol Gyfun Maesteg.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio ymgynghoriad ar-lein ar y cynnig hwn, i geisio barn aelodau staff, rhieni, disgyblion, y corff llywodraethu a phartïon eraill â buddiant. Os caiff y cynnig ei gefnogi, byddai’r cyfleusterau newydd yn agor yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd ym mis Ionawr 2018.

I fynegi eich barn, ewch i’r tudalennau ‘ymgynghori’ ar /cy. Bydd yr ymgynghoriad ar agor tan ddydd Mawrth 17 Hydref.

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet y Cyngor dros Addysg ac Adfywio: “Byddai’r cynnig hwn yn sicrhau dilyniant addysg a darpariaeth i ddisgyblion sy’n siarad Cymraeg ac sydd ag ASD, a byddai hefyd yn golygu y byddent yn parhau i allu cymdeithasu â’u cyfoedion, y rhai yr aethant i’r ysgol gynradd â hwy.

“Os na fydd canolfan adnoddau dysgu yn cael ei sefydlu yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, bydd yn rhaid i’r disgyblion sy’n siarad Cymraeg ac sydd ag ASD fynychu Ysgol Gyfun Maesteg, ond byddai hynny’n golygu na fyddent yn gallu parhau â’u haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg, nac aros gyda’u ffrindiau o’r ysgol gynradd. Hefyd, mae’r dosbarth adnoddau dysgu yn Ysgol Gyfun Maesteg bron yn llawn.”

Cyn bo hir, gofynnir i aelodau Cabinet y Cyngor ystyried cynnig tebyg i sefydlu canolfan adnoddau dysgu ar gyfer disgyblion cyfnod allweddol 2 sydd ag ASD mewn un o’r pedair ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg sydd yn bwydo’r ysgol uwchradd yn y fwrdeistref sirol. Bydd adroddiad yn cael ei lunio ar gyfer Aelodau’r Cabinet erbyn tymor yr hydref hwn a chaiff ei gyhoeddi cyn bo hir.

 

Last Updated: 15/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud