Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Canmol ymdrechion ailgylchu trigolion

7 Medi 2017

Diolch i gartrefi ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am eu hymdrechion ailgylchu, a’u hamynedd, yn ystod tri mis cyntaf trefniadau newydd y cyngor ar gyfer ailgylchu a gwastraff.

Ers dechrau mis Mehefin, mae trigolion wedi bod yn ailgylchu mwy nag erioed o’r blaen. Noda Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y bu cynnydd sylweddol o ran faint o blastig, papur, gwastraff bwyf, cardbord a deunyddiau eraill y gellir eu hailgylchu, a roddwyd ar ochr y ffordd i’w casglu.

O’i gymharu â 2016, bu cynnydd o 55 y cant o ran faint a ailgylchwyd o gartrefi yn ystod pythefnos gyntaf y trefniadau ailgylchu newydd, a ddaeth i rym ar 5 Mehefin.

Yn ystod yr ail bythefnos ym mis Mehefin 2017, casglwyd 30 y cant yn fwy o ddeunydd ailgylchu o ochr y ffordd, o’i gymharu â’r un wythnosau ym mis Mehefin y llynedd.

Dywedodd y Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd y Cyngor: “Hoffwn ddiolch i’r trigolion am y ffordd y maen nhw wedi ymdrechu i ailgylchu ers y rhoddwyd y trefniadau newydd ar waith ddechrau’r haf.

“Yn amlwg, fe wyddom y bu problemau cychwynnol gyda chasgliadau a fethwyd mewn rhai ardaloedd ac oedi wrth ddarparu cynhwysyddion ailgylchu, ond rydym wedi gweithio’n galed gyda Kier i wella’r sefyllfa, a byddwn yn parhau i wneud hynny.

“Yn arbennig, cafwyd ceisiadau di-ri gan breswylwyr sy’n awyddus i ailgylchu eu gwastraff bwyd, ond nad oes ganddynt y blychau pwrpasol i wneud hynny, a bydd y rheini yn cael eu dosbarthu cyn gynted â phosibl.

“Er ein bod yn disgwyl y bydd y deunydd ailgylchu a gesglir o aelwydydd yn sefydlogi ar ôl cyrraedd y brig o 55% o gynnydd  yn ystod y bythefnos gyntaf, rydym yn rhagweld y bydd y cyfraddau ailgylchu yn cynyddu’n sylweddol o’u cymharu â’r blynyddoedd blaenorol, o ganlyniad i’r trefniadau newydd a’r cyfyngiadau ar wastraff. “

Pan gyfunir yr ailgylchu ar ochr y ffordd â’r ailgylchu a gesglir yn y Canolfannau Ailgylchu Cymunedol, y ffigur diweddaraf sydd ar gael ar gyfer cyfradd ailgylchu cyffredinol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (sy’n cwmpasu mis Ebrill i fis Mehefin 2017) yw 63.7 y cant. Golyga hyn bod y cyngor ar y trywydd iawn i gyflawni’r targedau ailgylchu uchelgeisiol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r Llywodraeth wedi gosod targedau newydd o ran faint o wastraff y cartref y mae’n rhaid ei ailgylchu, sef 64 y cant yn 2019-20, a 70 y cant yn 2024-25. Bydd yr awdurdodau sy’n methu â chyrraedd y targedau ailgylchu hyn yn wynebu dirwyon llym.

Mae’r holl fanylion ar drefniadau newydd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am ailgylchu yn y cartref, ar gael ar www.recycleforbridgend.wales/cymraeg/

Last Updated: 07/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud