Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Jennings opening web

Adeilad Jennings wedi’i agor yn swyddogol

7 Medi 2017

Dathlwyd gweddnewidiad nodedig yr Adeilad Jennings hanesyddol ar lan y môr Porthcawl drwy gynnal digwyddiad i agor yr adeilad yn swyddogol.

Ymunodd AC Pen-y-bont ar Ogwr Carwyn Jones gydag Aelodau Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y datblygwyr ABA Holdings, perchenogion busnes, a chynrychiolwyr o Cyllid Cymru, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, a Cadw i ddathlu adnewyddiad yr adeilad eiconig.

Cafodd Adeilad Jennings ei adeiladu yn 1832, fel y derfynfa ddeheuol ar gyfer tramffordd geffylau Dyffryn Llynfi Porthcawl, a  ddefnyddiwyd i gludo haearn a glo o Gwm Llynfi. Yn ddiweddarach, bu’r adeilad yn barc sglefrio dan do.

Ond am y rhan fwyaf o’r degawd diwethaf bu’n wag, cyn iddo gael ei weddnewid gan ABA Holdings, cwmni datblygu a leolir yng Nghymru. Mae hyn yn sgil Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn rhoi prydles hirdymor i’r cwmni.

Mae gan ABA hanes o adfer adeiladau rhestredig, ac maent hefyd wedi gweithio ar y Tramshed yng Nghaerdydd a’r Tŷ Pwmpio yn y Barri.

Maent wedi buddsoddi £2.5 miliwn ym mhrosiect Adeilad Jennings, a hefyd wedi cael cyllid gan Cyllid Cymru a chan y Fenter Treftadaeth Treflun a ddarparwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, a Cadw, a hynny trwy Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae Adeilad Jennings mewn lleoliad deniadol wrth ochr Marina Porthcawl, ac wedi ei ailddatblygu erbyn hyn i gynnwys tri busnes bwyd a diod ar y llawr gwaelod – siop goffi, pizzeria a bwyty a bar cegin 5,000 troedfedd sgwâr gydag atriwm hyd at y to.

Mae’r tri bwyty ar agor erbyn hyn, a bydd entrepreneuriaid eraill yn ymuno â nhw yn fuan ar lawr cyntaf yr adeilad lle y ceir 14 o unedau ‘byw a gweithio’ gydag ystafelloedd gwely a fydd yn galluogi preswylwyr i fyw a gweithio ar y safle.

Mae pob uned wedi ei osod, a bydd pobl yn symud i mewn yn ystod yr wythnosau nesaf.

Dywedodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Prynodd ABA Holdings yr adeilad gyda chynnig ar gyfer datblygiad a oedd yn gweddu i’r ardal ac yn parchu hanes cyfoethog adeilad Jennings, gan sicrhau hefyd y gellid ei ddefnyddio unwaith eto fel cyrchfan poblogaidd i’r cyhoedd.

“Dim ond edrych o gwmpas yr adeilad y mae’n rhaid i chi ei wneud i weld eu bod wedi llwyddo i gyflawni’r nod hwn, ac rwyf wrth fy modd ein bod wedi gallu cefnogi eu hymdrechion ardderchog trwy’r Fenter Treftadaeth Treflun.

“Mae’r unedau newydd ar y llawr cyntaf, lle y gall pobl fyw a gweithio ar y safle, wedi creu argraff arbennig arnaf. Mae hynny’n dro cyntaf unigryw i’r fwrdeistref sirol, ac yn gam ysbrydoledig sydd wedi cyfoethogi potensial cyffredinol yr adeilad.”

Ychwanegodd y Cynghorydd David: “Ni yw un o’r unig ddwy ardal yn y DU gyfan sydd wedi sefydlu pum Menter Treftadaeth Treflun llwyddiannus, gan ein galluogi i ganolbwyntio ar Adeilad Jennings ym Mhorthcawl fel elfen hanfodol o’n cynlluniau adfywio ar gyfer y dref, yn ogystal ag adnewyddu mannau pwysig eraill cyfagos megis yr Hen Dŵr Gwylio a’r Tollty.”

Dywedodd Cyfarwyddwr ABA Holdings, Simon Baston: “Rydym ni’n hynod falch o’r prosiect hwn a hoffwn ddiolch i bawb a fu’n rhan ohono, gan y bu hon yn ymdrech gydweithredol iawn.

Mae trigolion Porthcawl wedi bod yn gefnogol iawn, a bu’n bleser adnewyddu adeilad mor wych wrth ymyl un o’r goleudai mwyaf adnabyddus yn y byd.

“Ym mhob un o’n mentrau, rydym yn awyddus i gefnogi entrepreneuriaeth, ac felly roeddem ni’n awyddus iawn i weld busnesau lleol yn Adeilad Jennings, yn hytrach na’i osod i gadwyni y gallwch eu gweld mewn unrhyw le, fel bod ymdeimlad unigryw iddo. Rydym yn falch bod hynny wedi digwydd, ac rydym yn edrych ymlaen at weld y busnesau cyntaf yn symud i fyw/gweithio yn yr unedau ar y llawr cyntaf yn fuan.”

Wrth siarad yn yr agoriad swyddogol, dywedodd Aelod Cynulliad Pen-y-bont ar Ogwr, Carwyn Jones: “Hanner can mlynedd yn ôl, byddai ailddatblygu adeilad o’r fath yn golygu y byddai’n rhaid ei ddymchwel, felly bu’n wych gweld y prosiect yn datblygu gan ddangos canlyniadau mor rhagorol.

Mae’n anhygoel gweld y gwaith a gyflawnwyd er mwyn cadw cymeriad yr adeilad a chynnig rhywle y gall pobl fyw, gweithio a chymdeithasu ynddo. Hoffwn ddymuno pob lwc i’r holl fusnesau a fydd wedi’i lleoli yn yr adeilad, ac rwy’n sicr y bydd y datblygiad hwn yn helpu i ysgogi prosiectau cyffrous eraill ym Mhorthcawl.”

Roedd y gwaith ar Adeilad Jennings yn cynnwys...

  • Ail-orchuddio’r to, ei insiwleiddio ac ailosod y llechi, gan ddefnyddio’r llechi gwreiddiol.
  • Mae’r prif waliau cerrig wedi ei glanhau a’u hailbwyntio â morter calch. Mae gorchudd sgrin glaw wedi ei osod ar y wal ddeheuol drwy hongian llechi yn fertigol i amddiffyn rhag y tywydd, o gofio lleoliad agored yr adeilad.
  • Mae’r ffenestri gwreiddiol i’r dwyrain wedi eu hymestyn i lawr i lefel y llawr gwaelod er mwyn darparu drysau at lan yr harbwr. Gosodwyd gwydr uchder llawn yn yr agoriad mawr gwreiddiol i’r de, sydd â golygfa o’r môr.
  • Mae’r simneiau presennol wedi’u hadnewyddu ac ychwanegwyd dwy simnai newydd i wasanaethu’r bwytai.
  • Gosodwyd llawr cyntaf cyflawn yn lle’r llawr mezzanine gwreiddiol, a hefyd crëwyd adrannau mewnol i gynnig unedau byw/gweithio newydd ac iddynt lefelau ystafell wely mezzanine yn y trawstiau to presennol.
  • Yn y pen deheuol, cadwyd atriwm hyd at y to yn y prif fwyty er mwyn adlewyrchu ffurf yr adeilad gwreiddiol.

 

Last Updated: 07/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud