Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Tarmac beach

Cyhoeddi amddiffynfeydd arfordir newydd gwerth £3 miliwn i draeth Porthcawl

5 Medi 2017

Mae’r amddiffynfeydd rhag y môr, sy’n hen erbyn hyn, ar draeth tref Porthcawl, am gael eu hailwampio mewn cynllun gwerth £3 miliwn yn dilyn y newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cais am gyllid gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd dyluniad terasog newydd i’r amddiffynfeydd a bydd yr arwyneb o liw tywod, a bydd y gwaith yn sicrhau y bydd 260 o dai a busnesau glan môr gwerth miliynau o bunnoedd, gan gynnwys Pafiliwn y Grand, yn parhau i gael eu diogelu rhag llifogydd ac erydu arfordirol.

Adeiladwyd yr amddiffynfeydd presennol, a adnabyddir fel y ‘traeth tarmac’ yn lleol, ym 1984 i wrthsefyll digwyddiadau niferus o orlifo ym mhob rhan o’r ardal glan y môr ac yn Stryd John.

Yn dilyn archwiliad, darganfuwyd bod yr amddiffynfeydd yn dirywio a bod angen eu newid ar frys. Gwnaeth y cyngor gais llwyddiannus i Lywodraeth Cymru, a gytunodd i gyfrannu £2.3 miliwn at y costau ac mae’r awdurdod yn cyfrannu’r £700,000 arall.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau: “Mae’r buddsoddiad sylweddol hwn gan Lywodraeth Cymru yn newyddion gwych i Borthcawl, a bydd hyn yn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i barhau i ddiogelu canol y dref a’r ardal glan y môr, a bydd hefyd yn cynnig dyluniad terasog ar gyfer yr amddiffynfeydd eu hunain, a fydd yn fwy deniadol i’r llygad.

“Dros y blynyddoedd, mae’r ‘traeth tarmac’ wedi bod yn hynod o effeithiol wrth atal llifogydd mawr y bydd trigolion hŷn efallai yn eu cofio o hyd. Gan ei fod yno ers blynyddoedd lawer erbyn hyn, mae angen ei adnewyddu, ond bydd y broses o’i ailwampio yn cynnig her sylweddol o ran peirianneg arfordirol ac yn cymryd llawer o amser.

“Bydd angen i’r prosiect uchelgeisiol hwn, a fydd yn para am flwyddyn, ystyried problemau megis patrymau tywydd na ellir eu rhagweld ac amgylchiadau morol newidiol, ond bydd yr ymdrech yn talu ar ei chanfed.

“Ar ôl cwblhau’r prosiect, gall trigolion ddisgwyl gweld arwyneb newydd sbon o liw tywod a fydd yn gwyro’n gymedrol tuag at gyfres o derasau cul i lawr at ymyl y dŵr.

“Dyluniwyd yr amddiffynfeydd newydd i ddiogelu rhag llifogydd ac erydu arfordirol, ac maent hefyd yn fwy deniadol i’r llygad.

“Gwneir pob ymdrech i achosi cyn lleied o anghyfleustra â phosib tra bydd gwaith yn mynd rhagddo, a daw buddion ychwanegol o’r prosiect, gan gynnwys swyddi newydd a chyfleoedd hyfforddi, yn ogystal â chymorth i fusnesau lleol.

“Mae’r contract ar gyfer y gwaith yn cael ei gwblhau ar hyn o bryd, ac rwyf yn edrych ymlaen at gael datgelu rhagor o fanylion am y cynllun, a’r ffordd y caiff ei gyflwyno, yn fuan iawn.”

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths: “Rwy’n falch o allu darparu'r cyllid hanfodol hwn i gryfhau’r amddiffynfeydd rhag y môr ym Mhorthcawl, a fydd yn rhoi tawelwch meddwl i’r rhai hynny sy’n byw ac yn gweithio yno, ac i’r rhai sy’n ymweld â’r ardal hynod boblogaidd hon i dwristiaid.”

Last Updated: 05/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud