Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Dechrau pennod newydd sbon trwy faethu

5 Medi 2017

Bev Low Res

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae mis Medi yn adeg i ddechrau o’r newydd, wrth i blant ddychwelyd i’r ysgol a phobl yn eu harddegau ddechrau bywyd newydd, annibynnol yn y brifysgol, ym myd gwaith neu yn y coleg.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn apelio i rieni ledled Sir Pen-y-bont ar Ogwr ddechrau pennod newydd yn eu bywydau nhw hefyd ac ystyried dod yn ofalwyr maeth.

Mae pobl yn dewis dod yn ofalwyr maethu am amryw o resymau, eu mwynhad am fagu plant, pleser addysgu, neu’r cyfle i helpu plant i greu dyfodol gwell. Mae rhai rhieni i blant sydd wedi gadael y cartref yn ystyried bod ymddeol yn gyfle arall i ddysgu pethau newydd, ac maen nhw eisiau helpu plant o hyd i dyfu’n oedolion llwyddiannus. Mae llawer yn mwynhau cael tŷ sy’n llawn hwyl a chwerthin plant. Mae rhai ohonynt eisiau helpu plant i weld pethau’n fwy cadarnhaol a chael gwell olwg ar fywyd.

Gall y rhan fwyaf o bobl faethu, yr unig beth mae’n rhaid i chi ei wneud yw gofalu am blant, bod yn gyfathrebwr da, bod ag ystafell sbâr ac yn barod am yr her. Nid oes yn rhaid i chi fod yn briod; gallwch chi fod o unrhyw oedran (o leiaf 21 mlwydd oed), unrhyw ryw neu gyfeiriadedd rhywiol; ac nid oes yn rhaid i chi fod yn berchen ar eich cartref eich hun chwaith.

Ceir pobl o bob cefndir yn ofalwyr maeth, ond mae gan bob un ohonynt un peth yn gyffredin – mae ganddynt le yn eu calonnau am blentyn sydd angen cariad, cefnogaeth a dealltwriaeth.

Mae Bev yn ofalwr maeth ac mae hi wrthi’n cynnig cefnogaeth i riant a phlentyn sy’n byw gyda hi ar hyn o bryd. Yn ôl Bev, mae maethu plant yn rhoi boddhad mawr iddi. Dywedodd: “Gweithiais mewn banc am 25 mlynedd, ac ar ôl gorffen gweithio yno meddyliais, dyma fy nghyfle i wneud rhywbeth rwy wir eisiau ei wneud! Siaradais â fy mhartner a fy mhlant, a oedd bellach wedi tyfu ac yn gallu gofalu am eu hunain. Roedd gennym ni ddigon o le felly penderfynom ni ie, awn ni amdani!

“Cawsom ni ychydig o brofiad gyda gofal seibiant i ddechrau, ac yna gwnes i ddarganfod fy mod i’n gallu cymryd rhan mewn lleoliadau rhiant a phlentyn trwy Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – rhywbeth roeddwn i wir eisiau ei wneud.

“Ers i mi ddod yn ofalwr maeth i’r cyngor, mae’r cyngor wedi fy helpu i a fy nghefnogi i. Gallwch ffonio’r cyngor yn y bore, prynhawn a’r nos – unrhyw bryd y mae gennych chi gwestiwn, ni waeth pa mor fawr neu fach yw’r cwestiwn, maen nhw’n barod i’ch helpu chi.

“Rydych chi’n mynychu rhai cyrsiau byr i’ch helpu chi i ddarganfod eich rôl faethu ac rydych chi hefyd yn cael y cyfle i gwrdd a siarad â gofalwyr maeth eraill, a rhannu syniadau a chyngor. Mae’n rhwydwaith cefnogi gwych.”

Dywedodd y Cynghorydd Phil White, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae gennym ni ofalwyr maeth gwych yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl ifanc bob dydd. Gall fod yn ofalwr maeth fod yn heriol ond yn ôl ein gofalwyr, mae’n talu ar ei ganfed.

“Os yw eich tŷ yn teimlo’n wag ers i’ch plant dyfu a gadael y cartref, gall ddod yn ofalwr maeth fod yn ddull o ddefnyddio'r sgiliau magu plant gwerthfawr hynny yr ydych chi wedi eu datblygu dros y blynyddoedd i helpu eraill.

“Mae ein tîm gofal maeth yn hapus i siarad ag unrhyw un sydd â diddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth – ac os ydych chi’n penderfynu dod yn ofalwr, bydd digon o gefnogaeth, hyfforddiant a chyngor ar gael ar bob adeg.”

Gall maethu plentyn fod yn heriol, ond mae hefyd yn gyfle gwerthfawr iawn i wneud gwahaniaeth i blentyn neu berson ifanc sydd wedi wynebu anawsterau yn ei fywyd/bywyd.

Os ydych chi’n barod am bennod newydd yn eich bywyd ac yn cynnig cartref diogel a chariadus i blant Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i http://www.bridgendfostercare.wales/emptynesters  i gael rhagor o wybodaeth neu cysylltwch â’r tîm maethu ar (01656) 642674.

Last Updated: 06/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud