Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Newidiadau pwysig i ailgylchu gwastraff y cartref yr haf hwn

Important changes to household recycling this summer

O 5 Mehefin 2017 ymlaen, bydd gwasanaeth newydd gwell i gasglu deunydd ailgylchadwy oddi ar ochr y ffordd yn cael ei gyflwyno i aelwydydd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd hyn yn caniatáu i ni gyrraedd y targedau ailgylchu newydd a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Y targed ar gyfer 2015-16 oedd 58 y cant, ond bydd yn 64 y cant erbyn 2020, ac yna’n 70 y cant erbyn 2025. Mae targed hefyd wedi’i osod i beidio â chynhyrchu gwastraff tirlenwi o gwbl erbyn 2050.

Bydd y newidiadau i ailgylchu gwastraff y cartref yn cynnwys y canlynol:

Cynhwysyddion ailgylchu newydd

Bydd sach oren newydd yn cael ei gyflwyno i ailgylchu cardbord, a sach gwyn newydd ar gyfer papur. Byddwch hefyd yn cael cadi du newydd, sy’n debyg i’r cadi gwastraff bwyd mawr, ar gyfer ailgylchu gwydr. Bydd y cynhwysyddion newydd hyn yn disodli’r ddau flwch du, na fydd yn cael eu defnyddio mwyach. Rhagor o gyngor ar beth i’w wneud gyda’ch bocsys du maes o law.

Bydd y cynhwysyddion a ddefnyddir i ailgylchu gwastraff bwyd yn aros yr un fath - un cadi brown bychan (gyda bagiau gwyrdd y gellir eu compostio) ar gyfer y tu mewn i’r cartref, ac un cadi brown mawr a gesglir oddi ar ochr y ffordd. Bydd eich sach glas ar gyfer storio plastig a metel hefyd yn aros yr un fath. Caiff aelwydydd roi faint bynnag o ddeunydd ailgylchu ag y dymunant allan i’w gasglu, a gallwch gael mwy o sachau a blychau wrth ofyn amdanynt.

Cyfyngiad newydd o ddau fag ar gyfer gwastraff

Bydd cartrefi â hyd at bum preswylydd yn cael eu cyfyngu i daflu hyd at ddau fag gwastraff bob pythefnos. Ni fydd bagiau du yn cael eu defnyddio mwyach, oherwydd bydd yr holl drigolion yn cael cyflenwad o fagiau o liwiau a brandiau penodol ar gyfer cael gwared â’u gwastraff.

Pan fo chwech neu saith preswylydd ar un aelwyd, ceir gofyn am un bag gwastraff ychwanegol bob pythefnos, a bydd aelwydydd ag wyth unigolyn neu fwy yn cael gofyn am ddau fag gwastraff ychwanegol bob pythefnos.

Bydd un bag ychwanegol hefyd yn cael ei ddarparu i gartrefi lle y defnyddir tanau glo sy’n cynhyrchu lludw fel y brif ffynhonnell o wres, a bydd deiliaid tai cymwys yn parhau i gael gwasanaeth casglu â chymorth.

Gwasanaeth casglu newydd ar gyfer cewynnau a gwastraff amsugnol

Bydd cartrefi sy’n cynhyrchu cewynnau neu gynhyrchion gwastraff amsugnol eraill (nid cynhyrchion misglwyf) yn cael cofrestru i gael casgliad ar wahân ar gyfer y math hwn o wastraff, sy’n golygu na fydd angen eu rhoi yn eu bagiau gwastraff na ellir eu hailgylchu.

Yn ogystal â chewynnau, bydd y gwasanaeth yn ymdrin â chlytiau golchi dwylo a hancesi papur. Bydd y manylion am sut i gofrestru yn cael eu cyhoeddi’n fuan.

Newidiadau i Ganolfannau Ailgylchu Cymunedol

O 5 Mehefin 2017 ymlaen, bydd angen gwahanu unrhyw wastraff a gludir i safleoedd Brynmenyn, Llandudwg a Maesteg fel bod yr holl ddeunyddiau a ailgylchir yn cael eu rhoi yn y biniau cywir yn gyntaf  - ni fyddwch yn cael rhoi popeth mewn bag du a’i daflu i’r sgip mwyach.

Bydd cynhwysyddion ailgylchu newydd, bagiau gwastraff, calendr casglu newydd, a chyfarwyddiadau llawn yn cael eu darparu cyn mis Mehefin.

I gael rhagor o fanylion am y gwasanaeth newydd, a gweld rhestr lawn o Gwestiynau Cyffredin, ewch www.recycleforbridgend.wales

Last Updated: 02/05/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud