Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Mae Porthcawl yn dwli ar feiciau!

28 March 2017

Mae Porthcawl yn dwli ar feiciau... a gobeithio y bydd mwy fyth o feicwyr yn dwli ar Borthcawl cyn bo hir!

Mae nifer o welliannau wedi’i gwneud hi’n haws ac yn fwy diogel i seiclo ar hyd glan y môr, a gellir gweld y stensilau newydd, ‘Mae Porthcawl yn dwli ar feiciau’ ar hyd y llwybr i groesawu ymwelwyr sydd ar ddwy olwyn.

Mae’r llwybrau cerdded ar hyd y rhodfa a glan y môr wedi’u lledaenu ac mae palmant botymog newydd wedi’i osod. Mae wyneb newydd wedi’i osod ar ran o’r ffordd, yn ogystal ag arwyddion newydd a gwelliannau i’r system ddraenio.

Mae rheiliau addurniadol newydd hefyd wedi’u gosod ar bwys Cosy Corner, a phedair cyfres o reseli beiciau wedi’u gosod ar hyd glan y môr. Golyga’r gwelliannau bod llwybr a rennir gan feicwyr a cherddwyr bellach yn rhedeg yr holl ffordd o Rest Bay i Sandy Bay.

Cyflawnwyd y gwaith gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan ddefnyddio’r £300,000 a ddyfarnwyd iddo o Gronfa Cymunedau’r Arfordir.

Meddai Lew Chamberlain, Is-gadeirydd Cymdeithas Twristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae’r amodau i feicwyr a cherddwyr wedi gwella’n sylweddol, ac mae nifer o faneri a stensilau wedi’u gosod dros dro ar hyd glan y môr i hyrwyddo’r ffaith ein bod yn wirioneddol croesawu beiciau yma.”

Mae’r llwybr beicio ar lan y môr eisoes yn cael defnydd da gan blant ysgol lleol sy’n cymryd rhan yn y Big Pedal, digwyddiad blynyddol sy’n herio pobl ifanc ledled y wlad i ddewis ffordd fwy llesol o deithio, trwy fynd i’r ysgol ar feic neu sgwter.

Yn gynharach yr wythnos hon, daeth plant sy’n cymryd rhan yn y Big Pedal at ei gilydd o ysgolion cyfagos West Park a’r Drenewydd yn Notais, ar gyfer digwyddiad lansio arbennig ar y promenâd er mwyn annog pobl i feicio ar lan y môr Porthcawl.

Meddai Mrs Kiernan, athrawes yn Ysgol Gynradd West Park: “Rydym yn hyrwyddo teithio llesol yn West Park trwy annog plant i gerdded, beicio neu sgwtera i’r ysgol. Bydd y llwybr beicio newydd hwn yn annog teuluoedd i fod yn fwy egnïol gan y bydd yn eu galluogi i feicio’n ddiogel yr holl ffordd ar hyd arfordir hardd Porthcawl.”

Ychwanegodd Sarah O’Brien, athrawes yn Ysgol Gynradd y Drenewydd yn Notais: “O safbwynt yr ysgol, mae’r llwybr beicio wedi dod ar amser delfrydol gan fod y Fforwm Teuluol a ni’n hunain wrthi’n gweithio ar Gynllun Teithio i hyrwyddo ffyrdd amrywiol o ddod i’r ysgol yn hytrach na mewn car.

“Rydym wedi bod yn cymryd rhan yn y Big Pedal ers blynyddoedd, ac rydym yn gobeithio gosod sied feiciau newydd cyn bo hir a fyddai’n ased rhagorol i’n hysgol ni.”

Ariennir Cronfa Cymunedau’r Arfordir gan y Llywodraeth gydag incwm gan asedau morol Ystâd y Goron. Caiff ei ddarparu gan y Gronfa Loteri Fawr ar ran Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, a’i nod yw helpu i roi hwb i economi cymunedau arfordirol ledled y DU.

Last Updated: 28/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud