Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Saith ffordd mae’r rhyngrwyd wedi gweddnewid Sir Pen-y-bont ar Ogwr

27 Mawrth 2017

Mae rhwydwaith band eang cyflym iawn yn cael ei gyflwyno ar hyd a lled y wlad fel rhan o brosiect Cyflymu Cymru Llywodraeth Cymru. Ond beth mae hyn yn ei olygu i drigolion Sir Pen-y-bont ar Ogwr?

Mae gan y rhan fwyaf o drigolion Pen-y-bont fand eang cyflym iawn yn barod, ond sut mae’r rhyngrwyd wedi newid yr ardal? Dyma 7 ffordd y mae wedi newid y gymuned:

1. Lansio sianel YouTube Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr
Mae’n flwyddyn ers i Gyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr fentro i faes YouTube, ac mae ffilmiau byrion ar gael ar y sianel honno. O gipolwg tu ôl i’r llenni ar ddiwrnodau canlyniadau TGAU a Safon Uwch, i ddigwyddiadau chwaraeon cymunedol fel OlympAge sy’n helpu pobl ag anableddau i fod yn fwy heini, mae’r cyngor yn hoff o ddangos i’r gymuned beth sy’n digwydd ar lawr gwlad.  
https://www.youtube.com/channel/UC2INePrUjAQs1r6N6FgviJg 

2. Crwydro Castell Coety  
Mae’r castell Normanaidd wedi denu 3,297 o dwristiaid ar Facebook. Mae ymwelwyr o Gymru a thu hwnt yn rhannu lluniau ac adolygiadau rheolaidd o’u gwibdeithiau i adfeilion y castell o’r ddeuddegfed ganrif a adeiladwyd gan un o Ddeuddeg Marchog chwedlonol Morgannwg.
https://www.facebook.com/pages/Coity-Castle/137006926322559?fref=ts

3. Cyfle i ddilynwyr y Bridgend Ravens gadw llygad ar eu tîm oddi cartref
Diolch i lif byw twitter, mae cefnogwyr clwb rygbi Pen-y-bont ar Ogwr yn gallu dilyn y ceisiau a’r ciciau diweddaraf o glydwch eu cartrefi. A ’sdim ots os na allan nhw fynychu’r gemau, mae miloedd o ddilynwyr ar Twitter a Facebook yn gallu gwylio clipiau o’r uchafbwyntiau wedi’r gêm.
https://twitter.com/bridgendravens   https://www.facebook.com/bridgendravens/

4. Y manylion diweddaraf gan Bridge FM
Mae gorsaf radio Bridge FM wrth ei bodd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol er mwyn helpu pawb i gael y newyddion a’r manylion traffig a thywydd diweddaraf. Gall gwrandawyr wrando ar ddarllediadau byw a darllen blogiau drwy’r wefan, neu weld ambell fideo tu ôl i’r llenni a newyddion gwahanol i’r arfer ar Facebook a Twitter.
http://bridgefm.wales

5. Gweld sêr
Mae gwefan Clwb Seryddol Pen-y-bont ar Ogwr nid yn unig yn dangos rhai o luniau gwych yr hwyrnos, ond hefyd yn trefnu digwyddiadau gan gynnwys sgyrsiau gan siaradwyr gwadd a sesiynau arsylwi i ddysgu mwy am y wybren fin nos. Mae’r wefan yn postio cylchlythyrau rheolaidd a dolenni cyswllt i seryddwyr brwd yn ogystal â rhannu’r newyddion diweddaraf trwy Twitter.
http://www.bridgendastronomicalsociety.co.uk/index.php

6. Ail-greu’r hen ysbryd cymunedol
A hwythau’n awyddus i greu ymdeimlad o gymuned unwaith eto, penderfynodd trigolion Pen-y-bont ar Ogwr greu tudalen Facebook er mwyn i bobl leol rannu newyddion da o bell ac agos. Mae’r dudalen wedi hen ennill ei phlwyf gyda 960 o aelodau bellach, ac mae pobl yn cyfrannu straeon newyddion hapus neu ddigwyddiadau a grwpiau lleol i bobl gymryd rhan ynddynt
https://www.facebook.com/groups/313306365384793/

7. Clwb Criced Tref Pen-y-bont yn denu dilynwyr newydd
Gyda bron i 2,000 o ddilynwyr ar Twitter, mae’r clwb a sefydlwyd ym 1840 bellach ar seiliau cymdeithasol cadarn. Gan roi’r newyddion criced diweddaraf yn lleol ac yn genedlaethol, mae Clwb Criced y dref yn rhan amlwg o’r gymuned gyda grwpiau a chefnogwyr o bob oed.
https://www.facebook.com/BridgendTownCricketClub

Mae band eang cyflym iawn ar gael i’r rhan fwyaf o Ben-y-bont ar Ogwr diolch i gynllun Cyflymu Cymru. Yn ffrwyth partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, BT, Llywodraeth y DU a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, mae’n cyflwyno band eang cyflymach i ardaloedd na fyddai’n elwa arno fel arall. Gyda 89% o’r prosiect bellach wedi’i gwblhau yng Nghaerffili, mae’r rhan fwyaf o berchnogion cartrefi a busnesau yn gallu cael band eang cyflym iawn erbyn hyn.

I wybod mwy am fand eang cyflym iawn, gan gynnwys pa wasanaeth band eang sydd ar gael yn eich ardal chi, ewch i www.llyw.cymru/bandeang

Bydd trefnwyr yr ymgyrch yn gweithio gyda llyfrgelloedd, ysgolion a chanolfannau cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr, a byddant yn ymweld â marchnad Maesteg ar 31 Mawrth i godi ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth band eang cyflym iawn.

Mae’r wefan hefyd yn cynnwys gwybodaeth i rai nad ydynt wedi derbyn band eang cyflym iawn eto, oherwydd efallai bod cymorth ar gael trwy gynllun ‘Allwedd Band Eang Cymru’ Llywodraeth Cymru.

Last Updated: 28/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud