Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Mayor Awards 2017 group web

Gwobrau Dinasyddiaeth y Maer yn clodfori arwyr lleol

23 Mawrth 2017

Ymhlith yr enillwyr yng Ngwobrau Dinasyddiaeth y Maer eleni, a drefnwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, roedd gwirfoddolwyr rhagorol, cefnogwyr elusennau, ymgyrchydd iechyd meddwl rhyngwladol ac aelodau staff a ymatebodd yn gyflym i achub bywyd disgybl yn ysgol gynradd y Pîl.

Cynhelir y gwobrau blynyddol i ddweud ‘diolch’ wrth yr arwyr lleol sydd wedi cyflawni rhywbeth arbennig yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, neu sydd wedi gwneud mwy na’r disgwyl yn rheolaidd dros nifer o flynyddoedd.

Un o’r enillwyr a gafodd wobr gan Faer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr oedd Mair ap Gruffydd - yr un a gychwynnodd Taith Gerdded Mair.

Sefydlodd Mair y daith gerdded elusennol yn 2007 yn dilyn triniaeth canser, ac yn ystod y degawd canlynol mae llawer iawn o bobl wedi ymuno i gymryd rhan yn y digwyddiad. Mae miloedd o bobl gan gynnwys enwogion fel Charlotte Church a Max Boyce wedi cymryd rhan, ac mae’r digwyddiadau wedi helpu i godi’r swm anhygoel o £250,000 tuag at ymchwil i ganser yr ysgyfaint. Cynhaliwyd y Taith Gerdded Mair olaf yn 2016.

Un arall a gafodd wobr oedd Mark Williams o Gwm Ogwr a sefydlodd yr elusen ‘Fathers Reaching Out’ yn 2011 er mwyn cynnig cymorth i Dadau a oedd yn dioddef oherwydd materion iechyd meddwl.

Ar ôl i’w wraig gael profiad hynod anodd wrth roi genedigaeth, a dioddef o iselder ôl-enedigol o ganlyniad, dioddefodd Mark o iselder hefyd. Dioddefodd yn dawel am chwe blynedd, gan droi at y ddiod gadarn, tan i’w iechyd meddyliol dorri.

Ers hynny, mae Mark wedi bod yn codi ymwybyddiaeth o’r salwch ledled y byd, gan ariannu ei deithiau ei hun i siarad am iechyd meddwl mewn lleoedd mor bell i ffwrdd ag Awstralia a Seland Newydd.

Ar ôl iddo dderbyn ei Wobr Dinasyddiaeth y Maes, meddai Mark: “Roedd hi’n wych bod yn rhan o ddigwyddiad o’r fath a chlywed am gymaint o bobl ysbrydoledig. Mae’r wobr hon wedi fy ysgogi i wneud hyd yn oed mwy o waith i godi ymwybyddiaeth am faterion iechyd meddwl.”

Dyfarnwyd Gwobr Dinasyddiaeth y Maer i bum aelod o staff Ysgol Gynradd y Pîl - Paula Rowlands, Cheryl Jones, Karen Flower-Robbins, Sarah Wallace a’r Pennaeth Neil Pryce - ar ôl iddynt weithredu’n gyflym er mwyn helpu i achub bywyd disgybl deg mlwydd oed, Cameron Tune, a gafodd drawiad ar y galon yng nghyntedd yr ysgol.

Yn y munudau cynnar hanfodol hynny, aeth yr aelodau staff ati’n gyflym i roi cymorth cyntaf a oedd yn cynnwys CPR cyn i barafeddygon Gwasanaeth Ambiwlans Cymru gyrraedd. Ar ôl cyfnod yn yr ysbyty, mae Cameron bellach yn ôl yn yr ysgol, diolch byth.

Meddai Pennaeth Ysgol Gynradd y Pîl, Nei Pryce: “Ni allaf ganmol digon ar y staff am eu hymateb wrth ymdrin â sefyllfa ddifrifol, lle’r oedd bywyd yn y fantol. Rwy’n hynod falch o’u gweithredoedd ar y diwrnod.”

Meddai Maer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Reg Jenkins: “Bob blwyddyn, gofynnir i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr enwebu’r arwyr di-glod hynny sy’n ymdrechu’n galed ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn eu cymunedau. Mae’r wobr yn rhoi cyfle i ni ddiolch iddyn nhw a dangos y gwerthfawrogiad y maen nhw’n ei haeddu. Roedd cael clywed am eu cyflawniadau yn anhygoel. Llongyfarchiadau i bob enillydd.”

Yn ogystal â Mair, Mark, ac aelodau staff Ysgol Gynradd y Pîl, enillwyr eraill yng Ngwobrau Dinasyddiaeth y Maer, oedd...

Enillwyr unigol

Lyndon Borge: Lyndon yw gofalwr Ysgol Fabanod Bryntirion, ac mae’n gallu troi ei law at unrhyw beth gan gyflawni llawer mwy na’r gofyn yn rheolaidd. Yn ddiweddar, adeiladodd wal synhwyraidd ar gyfer disgyblion a chanddynt awtistiaeth, mae’n rhedeg cydweithfa ffrwythau a llysiau yn yr ysgol, ac mae’n hyfforddi timau pêl-droed yn yr ysgol ac yn y gymuned leol.

Alun Clemett: Mae Alun wedi bod yn rhan o nifer o sefydliadau cymunedol yng Nghoety dros lawer o flynyddoedd, gan gynnwys ariannu Clwb Pêl-droed Coety ac arwain y digwyddiad codi arian blynyddol, Corau yn y Castell, sydd wedi codi dros £15,000 i elusennau lleol.

Elaine Guscott: Pan effeithiodd llifogydd ar 50 o gartrefi yn y Garth ym mis Tachwedd 2016, penderfynodd Elaine wneud rhywbeth ymarferol i helpu’r gymuned. O fewn dyddiadau sefydlodd ganolfan lleddfu llifogydd yn Eglwys Garth, a barhaodd i weithredu am wythnosau.

Joanne Keen: Mae Joanne, sy’n athrawes gelf yng Ngholeg Cymunedol Y Dderwen, wedi treulio rhan fawr o’i bywyd yn ystod y tair blynedd ddiwethaf i godi miloedd o bunnoedd dros gyn-ddisgybl, Geraint Richards, a gafodd niwed i’r ymennydd ar ôl dioddef pwl difrifol o asthma yn 2014.

Stephen Lambert: Fel un o sefydlwyr Cymdeithas Pêl-fasged Mini Pen-y-bont ar Ogwr, a’r cadeirydd dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae Steve wedi neilltuo ei amser er mwyn rhoi cyfle i blant lleol chwarae pêl-fasged a chystadlu mewn cystadlaethau ledled y wlad.

Sean Molino: Mae’n darparu sesiynau iechyd a ffitrwydd di-dâl mewn ysgolion a chlybiau ieuenctid ar draws Cymru er mwyn ceisio mynd i’r afael â lefelau cynyddol o ordewdra a rhoi awgrymiadau iechyd hawdd eu dilyn i blant.

Dean Morgan: Fel hyfforddwr a rheolwr cyffredinol Clwb Bocsio Amatur Nant-y-moel, mae Dean wedi helpu i sicrhau bod bocsio yn ffynnu yng Nghwm Ogwr. Mae’r clwb wedi cynhyrchu pencampwyr Cymru ac wedi rhoi lle i bobl hyfforddi a datblygu sgiliau fel disgyblaeth a gweithio yn rhan o dîm.

Andrew Reekie: Andrew sy’n gyfrifol am drefnu apêl flynyddol y pabi ar gyfer cangen Pen-y-bont ar Ogwr o’r Lleng Brydeinig Frenhinol. Yn dilyn datblygiadau dros lawer o flynyddoedd, mae wedi creu system sy’n gweithredu’n effeithiol. Yn 2015, cododd y gangen swm anferthol o £57,000, a gyflawnwyd o ganlyniad i waith caled ac ymroddiad Andrew.

Susan Roberts: Unigolyn arbennig sy’n cyfrannu’n helaeth at gymunedau Corneli, Mawdlam, Y Pîl a Mynydd Cynffig  drwy ei gwaith gwirfoddol a’i hymdrechion i godi arian i elusennau, sy’n cynnwys codi tua £1,000 y flwyddyn ar gyfer elusennau Clefyd Niwronau Motor.

James Thomas: James yw “Mr Motivator” Maesteg. Sefydlodd glwb rhedeg 15 mlynedd yn ôl sy’n dal i fod yn boblogaidd, gan gael effaith amhrisiadwy ar iechyd a lles pobl leol.

Sarah Tilley: Mae Sarah, sy’n angerddol dros Gwm Ogwr, wedi gweithio’n galed i ailysgogi ysbryd cymunedol. Trefnodd y carnifal blynyddol nad oedd wedi ei gynnal ers oddeutu 30 mlynedd, trefnodd ras hwyaid pryd y gwerthwyd y tocynnau i gyd o fewn ychydig wythnosau, sefydlodd gôr merched hefyd.

Tina Waters: Agorodd Tina siop elusen Animal Welfare Society Nant-y-moel 25 mlynedd yn ôl ac mae hi’n angerddol dros helpu cathod a chŵn crwydr a’u hailgartrefu. Hyd yn oed heddiw mae ganddi gathod yn ei chartref y mae hi’n gofalu amdanynt, ac mae hi wedi helpu’r elusen i godi degau o filoedd o bunnoedd dros y blynyddoedd.

Enillwyr Grŵp

Community Furniture Aid: Mae’r grŵp hwn o tua 14 o wirfoddolwyr yn sicrhau bod dodrefn gan yr aelodau mwyaf agored i niwed o’r gymuned. Mae’r grŵp, a leolir ym Mhontycymer, yn cael gafael ar ddodrefn gan roddwyr ac yn eu cyflenwi i bawb gan gynnwys pobl sengl a theuluoedd gyda phlant.

Clwb Cinio Corneli a’r Cylch: Mae gwirfoddolwyr, dan arweiniad Denise Roberts, yn darparu pryd dau gwrs ddwywaith yr wythnos yng Nghanolfan Gymunedol Corneli, ar gyfer aelodau hŷn y gymuned.

Paul Downes a Christian Evans: Mae Paul a Christian, sef dau o hyrwyddwyr elusennau mwyaf gweithredol y fwrdeistref sirol, wedi codi degau o filoedd o bunnoedd ar gyfer llawer o elusennau dros y blynyddoedd, gan gynnwys Latch.

Peter a Christine Faulkner: Mae Peter a Christine, a elwir yn ‘Akela’ a ‘Boskun’ i genedlaethau o bobl ifanc, wedi penderfynu ymddeol fel arweinwyr Cybiaid a Sgowtiaid Pen-y-bont ar Ogwr (Cefn Glas) ar ôl dros 30 mlynedd o wasanaeth ymroddedig.

Philip Loveday a Tom Weaver: Ers 2013, mae’r cyn-filwyr Tom a Philip wedi bod yn cyflawni gwahanol weithredoedd o garedigrwydd yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr, fel dosbarthu 100 o focsys siocled i bobl wrth iddynt gerdded heibio. Eu ffordd nhw o ddiolch i eraill am yr elfennau cadarnhaol yn eu bywydau yw’r gweithredoedd o garedigrwydd hyn.

Ann O’Keefe a chyfeillion: Am dros 15 mlynedd, mae Ann O’Keefe, Alison Jones, Judith Callaghan, Marilyn Beale, Arthur Beale a Dave Jones wedi bod yn codi mwy na £10,000 bob blwyddyn dros Ganolfan Sandville, elusen a leolir yng Ngogledd Corneli sy’n darparu gofal cymdeithasol a seicolegol.

John a Dianne Thomas: Mae ymroddiad hirdymor y ddau i Gynghrair Cyfeillion Ysbyty Maesteg yn sicrhau bod un o’r sefydliadau a werthfawrogir fwyaf ym Maesteg yn parhau i gael y gefnogaeth y mae’n ei haeddu gan y gymuned.

Last Updated: 24/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud