Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Superfast broadband man

Gŵr o Ben-y-bont ar Ogwr wrth ganmol manteision band eang cyflym iawn yn ei gartref

20 Mawrth 2017

Mae dyn o Gefn Glas yn cefnogi ymgyrch newydd i hyrwyddo manteision y gwasanaeth band eang cyflym iawn ac yn annog mwy o drigolion Pen-y-bont ar Ogwr i’w fabwysiadu.

Mae Lee Ralph yn cefnogi ymgyrch Llywodraeth Cymru ar ôl gweld gyda’i lygaid ei hun sut y gweddnewidiodd gwasanaeth rhyngrwyd cyflym iawn ei fywyd a helpu i roi hwb i’w fusnes ffotograffiaeth.

Gyda chyflymder band eang confensiynol ddim yn ddigon cyflym i gynnal defnydd rhyngrwyd ei deulu, newidiodd Lee i fand eang cyflym iawn cyn gynted ag y daeth ar gael. Nawr, mae’n gallu lanlwytho cannoedd o ffeiliau lluniau mawr ac mae ei fab yn gallu chwarae gemau ar-lein a gwylio sianeli YouTube fel Yogscast heb amharu ar gysylltiad rhyngrwyd y cartref.

Mae Lee, a sefydlodd gwmni ffotograffiaeth Image IQ naw mlynedd yn ôl, yn arbenigo mewn ffotograffiaeth fasnachol, gorfforaethol a chynnyrch. Yn rhedeg ei stiwdio a’i ystafell olygu o hen garej wedi’i haddasu yn ei gartref, sylweddolodd Lee ei fod angen cysylltiad cyflym iawn i allu rhannu ffeiliau gyda’i gleientiaid yn gyflym.

Meddai: “Mae’n braf cael fy nghartref a’m gwaith mewn un lle, does dim angen i mi deithio i’r gwaith na phoeni am rentu swyddfa. Ond roedd yn arfer golygu bod fy ngwaith ar-lein yn dioddef pan oedd fy mab yn gwylio fideos YouTube neu wrth i ‘ngwraig bori ar-lein. Nawr, rydym ni’n gallu lawrlwytho ffilmiau a ffrydio teledu heb boeni am orfod aros i wefannau lwytho neu fod yr iPlayer yn byffro gan ein bod i gyd yn gallu cysylltu ar yr un adeg heb darfu ar ein gilydd.

“Mae hefyd yn golygu fy mod yn gallu cael clonc gyda fy rhieni sy’n byw dair awr i ffwrdd ac yn gallu trefnu cyfarfodydd teulu ar Skype ar lun llawer cliriach. Roeddwn i’n arfer gorfod dioddef gweld picseli aneglur o’u hwynebau a’r cysylltiad yn torri, ond nawr mae’n teimlo fel eu bod yn yr ystafell nesaf. Mae’n anhygoel sut mae modd cadw mewn cysylltiad â phobl heddiw; mae’r dyddiau deialu a gorfod gweiddi ar rywun i ddod oddi ar y ffôn am eich bod chi angen anfon e-bost yn teimlo fel oes arall!

“Mae rhedeg fy musnes o gartref yn golygu bod gallu lanlwytho gwaith ar wefannau cwmwl yn flaenoriaeth enfawr. Rwy’n cofio unwaith ceisio lanlwytho mwy na 800 o luniau o gasgliad gemwaith roeddwn i wedi’u tynnu. Cymerodd gymaint o amser fel mod i wedi gorfod lanlwytho dros nos, cyn sylwi fore drannoeth bod fy nghysylltiad wedi torri yn yr oriau mân. Roedd hynny’n gymaint o rwystredigaeth a straen ac roeddwn i’n gwybod fy mod i angen rhywbeth mwy dibynadwy.

“Nawr, yn hytrach na throi a throsi yn poeni bod y cysylltiad wedi torri a gorfod sleifio lawr i’r stiwdio yn fy mhyjamas i weld a oedd yn dal i weithio, rwy’n gallu gorffen lanlwytho ymhell cyn noswylio ac ymlacio gyda’r teulu.”

Gyda bron i 89% o raglen Cyflymu Cymru wedi’i chyflwyno ym Mhen-y-bont ar Ogwr erbyn hyn, nod ymgyrch Llywodraeth Cymru yw hyrwyddo band eang cyflym iawn i’r trigolion er mwyn dangos manteision y gwasanaeth ac annog mwy a mwy o bobl i’w ddefnyddio ar hyd a lled y sir.

Er bod y rhan fwyaf o’r sir yn gallu cyrchu band eang cyflym iawn os ydyn nhw’n dymuno, dyw canran fach o lefydd ddim yn gallu gwneud hynny. Mae cymorth ar gael iddyn nhw ar wefan Llywodraeth Cymru neu drwy ffonio tîm band eang Llywodraeth Cymru.

Meddai Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru:“Er bod y rhan fwyaf o gartrefi Pen-y-bont ar Ogwr yn gallu derbyn gwasanaeth band eang cyflym iawn, dyw llawer ddim yn ymwybodol o’r manteision na sut i elwa ar hynny. Fel y dengys stori Lee, mae cysylltiadau band eang cyflymach yn galluogi teuluoedd ac unigolion i wneud eu gweithgareddau’n gynt ac yn fwy effeithlon nag erioed o’r blaen, ac ar sawl dyfais hefyd. Mae hyn yn cynnwys lawrlwytho adnoddau dysgu mawr i’w plant, rheoli cyfrifon banc, siopa ar y we, talu biliau’r aelwyd neu ddefnyddio gwasanaethau fideo fel Skype – i enwi dim ond rhai.

“Rydym am weld cymaint ag sy’n bosib o bobl yn gwireddu’r manteision hyn, a nod yr ymgyrch hon yw dangos sut mae’r dechnoleg yn effeithio ar filoedd o fywydau mewn cymunedau ar draws Cymru.”

Dylai cartrefi a busnesau Pen-y-bont ar Ogwr sy’n dymuno elwa ar fand eang ffeibr cyflym iawn gysylltu â’r darparwr gwasanaeth rhyngrwyd (ISP) o’u dewis i’w archebu.

Ewch i www.llyw.cymru/bandeang i weld pa wasanaeth band eang sydd ar gael.

Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth i rai nad ydynt yn gallu derbyn band eang cyflym iawn eto, oherwydd efallai bod cymorth ar gael dan gynllun Allwedd Band Eang Cymru Llywodraeth Cymru, sy’n darparu arian grant i fanteisio ar gysylltiad band eang cyflym iawn trwy ddulliau eraill.

Bydd cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru hefyd wrth law i siarad â phobl am fand eang cyflym iawn ym marchnad Maesteg ar 31 Mawrth.

Last Updated: 20/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud