Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Byddwch yn rhan o’r cynlluniau i adfywio Neuadd y Dref Maesteg

15 Mawrth 2017

Mae trigolion Cwm Llynfi yn cael eu hannog i fynegi barn ar gynigion a allai arwain at gyflwyno amrywiaeth eang o gyfleusterau cymunedol newydd yn Neuadd y Dref Maesteg.

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn trefnu sesiynau gwybodaeth yn ogystal ag arolwg ar-lein ac arddangosfeydd cyhoeddus a fydd yn galluogi pobl i weld darluniau arlunydd, edrych ar ystod a photensial y cyfleusterau newydd y gellid eu cyflwyno ac ystyried sut y bydden nhw’n hoffi defnyddio neuadd y dref fel man cymunedol yn y dyfodol.

Defnyddir yr adborth a geir trwy’r sesiynau a’r arolwg wrth ddatblygu’r cynigion, sy’n rhan o weledigaeth newydd sy’n ceisio sicrhau bod neuadd y dref yn parhau i fod wrth wraidd y gymuned, ac ar yr un pryd, mynd i’r afael â materion adeiledd yr adeilad rhestredig Gradd II hanesyddol 135 oed.

Ymhlith yr enghreifftiau sy’n dangos yr hyn y gellid ei gyflwyno mae theatr stiwdio sy’n addas ar gyfer perfformiadau byw a dangosiadau sinema digidol, atriwm gwydr newydd a man derbyn gwell gyda chaffi a bar, gwell cyfleusterau ystafelloedd gwisgo a chefn llwyfan sy’n gallu cynnal amrywiaeth ehangach o gwmnïau celfyddydau proffesiynol yn ogystal â darparu’n well ar gyfer anghenion corau, bandiau a grwpiau drama amatur lleol.

Mae awgrymiadau eraill yn cynnwys man ‘chwarae, darllen a gwneud’ pwrpasol i blant, gan gynnwys argraffwyr 3D, iPads a chyfleusterau TG eraill, man perfformio ar gyfer digwyddiadau adrodd stori a sesiynau ‘Bounce and Rhyme’ i rieni a phlant bach, gwell man i gyfarfod a chynadledda, man tawel i astudio a gweithio sy’n cynnwys mynediad am ddim at Wi-Fi cyflym iawn, adnoddau a llyfrau am dreftadaeth a hanes lleol a llawer iawn mwy.

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Mae’r cynlluniau cyffrous ac uchelgeisiol hyn yn dilyn ail-lansio’r farchnad awyr agored ac yn ffurfio rhan allweddol o sefydlu Maesteg yn dref farchnad sydd wedi’i hadfywio.

“Maent yn dangos bod y cyngor ac Awen yn ymrwymedig i sicrhau dyfodol i Neuadd y Dref Maesteg, ac i ddarparu cyfleusterau newydd a ffres a fydd yn sicrhau ei bod yn parhau wrth wraidd y gymuned leol.

“Rydym ni eisiau gweithio gyda phobl leol, grwpiau sy’n defnyddio’r neuadd a rhanddeiliaid eraill i lunio’r weledigaeth ar gyfer neuadd y dref yn ystod y misoedd nesaf, felly rwy’n gobeithio y bydd cynifer o bobl â phosibl yn cymryd rhan yn y sesiynau gwybodaeth ac yn rhannu eu sylwadau a’u safbwyntiau â ni.”

Agorodd Neuadd y Dref Maesteg yn wreiddiol ym 1881, a chafodd ei hariannu gan lowyr lleol a’i dylunio gan Henry Harris o Gaerdydd. Mae’n gartref i gasgliad o waith gan yr arlunydd nodedig, Christopher Williams, ac mae iddi dŵr cloc amlwg sy’n adnabyddus ar draws Cwm Llynfi.

Meddai Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen: “Mae Awen wedi bod yn rhedeg Neuadd y Dref Maesteg ers ychydig dros flwyddyn erbyn hyn. Yn ystod y cyfnod hwnnw, rydym ni wedi gweld cynnydd sylweddol mewn cynulleidfaoedd, gyda mwy na 25,000 yn ymweld yn 2016 yn ogystal â 45,000 yn ymweld â llyfrgelloedd Maesteg.

“Mae pobl megis Russell Kane, Midge Ure a Mike Doyle, yn ogystal â Steeleye Span, Only Men Aloud, cwmni Opera Dinas Abertawe a phantomeim Owen Money wedi cael llwyfan gennym. Mae potensial sylweddol i’r adeilad, ond mae angen i ni fod yn eofn i sicrhau bod y lleoliad yn parhau i ffynnu.

“Rydym ni’n awyddus i barchu treftadaeth wych Neuadd y Dref Maesteg, ond adnewyddu, adfywio ac ail-ddelweddu ei photensial ar yr un pryd i greu rhywbeth arbennig yn y pen draw – man sy’n cydbwyso perthnasedd hanesyddol â chyfleusterau modern, ac y gall pobl Cwm Llynfi ei fwynhau am ddegawdau i ddod.

“I wneud hyn, mae angen i ni ailfeddwl yr hyn y mae’n bosibl i’r adeilad a ninnau ei gyflawni. Rydym ni’n awyddus i gael cymaint o adborth â phosibl ar yr hyn yr hoffai pobl ei weld a’i wneud yn.

“Neuadd y Dref Maesteg, ac rydym ni eisiau annog y gymuned gyfan i ymweld â’n tudalen bwrpasol yn y cyfryngau cymdeithasol, dweud wrthym beth maen nhw’n ei feddwl a chwarae rhan mewn helpu i lunio’r cynlluniau hyn.”

Mae’r sesiynau gwybodaeth yn cael eu trefnu ar hyn o bryd a bydd rhagor o fanylion ar gael yn fuan. Yn y cyfamser, mae arddangosfeydd cyhoeddus yn cael eu gosod yn Neuadd y Dref Maesteg, Canolfan Chwaraeon Maesteg a Llyfrgell Maesteg ac mae’r arolwg ar-lein ar gael yn www.surveymonkey.co.uk/r/MTHredevelopment

Gallwch hefyd weld a thrafod y cynigion ar Twitter trwy chwilio am @MTHredevelop, neu ar Facebook trwy fynd i www.facebook.com/MaestegTownHallRedevelopment

Last Updated: 15/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud