Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Lansio ymgyrch i ddangos manteision band eang cyflym iawn yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

15 Mawrth 2017

Bydd ymgyrch newydd sy’n dangos sut mae band eang cyflym iawn yn newid bywydau pobl yn cael ei lansio yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Nod ymgyrch Llywodraeth Cymru yw hyrwyddo band eang cyflym iawn i drigolion Pen-y-bont ar Ogwrer mwyn dangos ei fanteision ac annog mwy a mwy o drigolion y sir i’w ddefnyddio.

Gyda’r rhan fwyaf o bobl Sir Pen-y-bont ar Ogwrgallu cael gafael ar y gwasanaeth erbyn hyn, bydd yr ymgyrch yn dangos sut mae band eang cyflym iawn yn gweddnewid y ffordd mae pobl yn gweithio, yn dysgu ac yn cysylltu â’u teuluoedd a ffrindiau.

Mae band eang cyflym iawn yn galluogi sawl dyfais i weithio yr un pryd, gan ganiatáu pobl i ffrydio ffilmiau, lawrlwytho cerddoriaeth, astudio neu sgwrsio gyda’u hanwyliaid heb darfu ar y cysylltiad.

Bydd yr ymgyrch yn pwysleisio sut mae’r gwasanaeth yn trawsnewid y modd mae pobl yn byw ac yn gweithio o Fôn i Fynwy.

Bydd trefnwyr yr ymgyrch yn gweithio gyda llyfrgelloedd, ysgolion a chanolfannau cymuned ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac yn mynychu canolfan siopa McArthur Glen ar 17 Mawrth a marchnad Maesteg ar 31 Mawrth i godi ymwybyddiaeth o fand eang cyflym iawn.

Er bod y rhan fwyaf o’r sir yn gallu cyrchu band eang cyflym iawn os ydyn nhw’n dymuno, dyw canran fach o safleoedd ddim yn gallu gwneud hynny. Mae cymorth ar gael iddyn nhw ar wefan Llywodraeth Cymru neu drwy ffonio tîm band eang Llywodraeth Cymru.

Meddai Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru: “Mae band eang cyflym iawn yn hollbwysig i gartrefi, felly dyna pam rydyn ni’n ymrwymo i gyflwyno cysylltiad rhyngrwyd cyflymach ym mhob cwr o’r wlad. Mae gwella’n seilwaith digidol yn allweddol i lywio twf economaidd, cefnogi gwasanaethau cyhoeddus a helpu pobl i gyfathrebu.

“Er bod y rhan fwyaf o gartrefi Pen-y-bont ar Ogwr yn gallu derbyn gwasanaeth band eang cyflym iawn, dyw llawer ddim yn ymwybodol o’r manteision na sut i elwa ar hynny. Mae cysylltiadau band eang cyflymach yn galluogi teuluoedd ac unigolion i wneud eu gweithgareddau’n gynt ac yn fwy effeithlon nag erioed o’r blaen, ac ar sawl dyfais hefyd. Mae hyn yn cynnwys lawrlwytho adnoddau dysgu mawr i’w plant, rheoli cyfrifon banc, siopa ar y we, talu biliau’r aelwyd neu ddefnyddio gwasanaethau fideo fel Skype – i enwi dim ond rhai.

“I weithwyr cartref, mae’r gwasanaeth yn golygu eu bod yn fwy effeithlon, yn hybu cynhyrchiant ac yn cyflawni i’r eithaf. Mae gallu cyfathrebu trwy gyfrwng system fideo-gynadledda HD neu Skype yn helpu cwmnïau i siarad â’u staff, cwsmeriaid a chyflenwyr unrhyw le yn y byd.

“Hefyd, mae band eang cyflym iawn yn eich cysylltu â gwasanaeth cyfrifiadura cwmwl fel cronfeydd data wrth gefn ar unwaith, sy’n golygu bod diogelwch ac uwchraddio’n haws nag erioed i ddefnyddwyr. 

“Rydym am weld cymaint ag sy’n bosib o bobl yn gwireddu’r manteision hyn, a nod yr ymgyrch hon yw dangos sut mae’r dechnoleg yn effeithio ar filoedd o fywydau mewn cymunedau ar draws Cymru.

“Mae’r broses o gyflwyno band eang cyflym iawn yn parhau ledled Cymru, ac er bod y rhan fwyaf o safleoedd yn gallu’i dderbyn erbyn hyn, rwy’n gwybod am rai sy’n dal i ddisgwyl amdano neu’n ansicr a yw ar gael iddyn nhw. Mae cyngor a chymorth ar gael iddyn nhw hefyd.  

Dylai cartrefi a busnesau Pen-y-bont ar Ogwrsy’n dymuno elwa ar fand eang ffeibr cyflym iawn gysylltu â’r darparwr gwasanaeth rhyngrwyd (ISP) o’u dewis i’w archebu.

Ewch i www.llyw.cymru/bandeang i weld pa wasanaeth band eang sydd ar gael.

Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth i rai nad ydynt yn gallu derbyn band eang cyflym iawn eto, oherwydd efallai bod cymorth ar gael dan gynllun Allwedd Band Eang Cymru Llywodraeth Cymru, sy’n darparu arian grant i fanteisio ar gysylltiad band eang cyflym iawn trwy ddulliau eraill.

Last Updated: 20/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud