Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwaith yn dechrau ar gynlluniau Gofal Ychwanegol newydd

15 Mawrth 2017

Cafwyd seremoni torri’r dywarchen gyntaf i nodi bod y gwaith yn dechrau ar ddau gynllun Gofal Ychwanegol newydd a fydd yn darparu 45 o unedau tai o’r radd flaenaf i’r henoed a phobl sy’n agored i niwed ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cymdeithas Tai Linc Cymru a Llywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth i sefydlu’r cyfleusterau newydd ar safleoedd dwy ysgol gyfun flaenorol – Ysgol Isaf Maesteg ym Maesteg, lle y bydd 20 o unedau yn cael eu hadeiladu, ac Ysgol yr Archesgob McGrath yn Ynysawdre fydd y lleoliad ar gyfer 25 o unedau.

Mae’r prosiectau newydd yn rhan o gynlluniau parhaus i foderneiddio gwasanaethau gofal preswyl, a chânt eu darparu fel dewis amgen i’r tri chartref gofal hŷn ym Maesteg, Ynysawdre a Chwm Ogwr.

Bydd y cyfleusterau Gofal Ychwanegol newydd yn ymgorffori dewis gofal preswyl ar gyfer preswylwyr presennol ac maent wedi’u dylunio’n arbennig fel bod tenantiaid yn gallu byw yn eu fflat eu hunain sy’n cynnwys yr holl offer sydd eu hangen arnynt i gadw’n ddiogel ac yn annibynnol.

Bydd yr elfen gofal preswyl hefyd yn cynnig cymorth ar y safle trwy’r dydd a’r nos ochr yn ochr ag amrywiaeth o gyfleusterau cymunedol. Bydd cyplau yn aros gyda’i gilydd mewn amgylchedd cefnogol pe byddai anghenion gofal un partner yn newid.

Meddai Susan Cooper, y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant: “Ledled y DU, mae Gofal Ychwanegol wedi dangos mai dyna’r ffordd ymlaen o ran sut i ofalu am yr henoed a phobl sy’n agored i niwed.

"Mae’r cyfleusterau newydd yn dilyn rhoi’r cynllun Gofal Ychwanegol cyntaf yn yr ardal ar waith yn 2011, a fu’n llwyddiant ysgubol.

“Mae anghenion pobl yn newid wrth iddynt heneiddio, ac mae’r cyfleusterau hyn wedi eu llunio i ddiwallu’r anghenion hynny, gan sicrhau bod pobl yn gallu byw yn annibynnol a pharhau yn egnïol am gymaint o amser â phosibl.

 “Rydym ni wedi gweithio’n agos â staff, defnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd trwy gydol datblygiad y ddau gyfleuster Gofal Ychwanegol newydd hyn.

“Byddwn yn parhau i sicrhau eu bod yn cael yr holl wybodaeth ddiweddaraf a’u bod yn rhan lawn o’r broses, a’u bod yn gallu symud i mewn i’r cyfleusterau newydd mor rhwydd ac mor ddidrafferth â phosibl.”

Ychwanegodd Prif Weithredwr Linc Cymru, Robert Smith: “Rydym ni’n gwybod pa mor bwysig yw’r datblygiadau newydd hyn i’r Cyngor ac mae heddiw yn ddiwrnod arbennig iawn gan ei fod yn cynrychioli gwireddu blynyddoedd lawer o gynllunio strategol a pharatoi gan y Cyngor. Mae’n fraint i ni fod wedi ein dewis i fod yn bartner i Ben-y-bont ar Ogwr.”

Bydd cam cyntaf y prosiect yn cynnwys gwaith paratoi’r tir ar y ddau safle. Bydd y gwaith adeiladu yn dechrau yn ystod gwanwyn 2017, a disgwylir i’r cyfleusterau Gofal Ychwanegol agor eu drysau a chroesawu preswylwyr ym Maesteg ac yn Ynysawdre tua diwedd 2018 neu ddechrau 2019.

Last Updated: 22/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud