Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwobr i aelodau staff a weithredodd yn gyflym i achub bywyd disgybl

14 Mawrth 2017

Bydd aelodau staff Ysgol Gynradd y Pîl a weithredodd yn gyflym yn derbyn gwobr arbennig yr wythnos hon ar ôl helpu i achub bywyd disgybl a ddioddefodd trawiad ar y galon.

Ym mis Ionawr, cwympodd disgybl ysgol deg oed o’r enw Cameron Tune yng nghyntedd ysgol y Pîl, a daeth yn amlwg pa mor ddifrifol oedd y sefyllfa pan stopiodd anadlu.

Aeth aelodau staff ati yn gyflym i roi cymorth cyntaf iddo, gan gynnwys Adfywio Cardio-Pwlmonaidd (CPR) cyn i barafeddygon Gwasanaeth Ambiwlans Cymru gyrraedd o fewn munudau i’r alwad 999.

Ar ôl i’r parafeddygon roi sioc gyda diffibriliwr, cawsant eu cefnogi gan aelodau eraill o staff meddygol a helpodd i sefydlogi cyflwr Cameron cyn iddo gael ei gludo mewn ambiwlans i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.

Yn ddiweddarach, cafodd Cameron ei drosglwyddo i ysbyty ym Mryste lle y gosodwyd diffribiliwr cardiaidd mewnblanadwy awtomatig yn ei frest, er mwyn gallu trin unrhyw rythmau peryglus o annormal yn y galon.

Yn dilyn cyfnod yn yr ysbyty, mae Cameron yn ôl yn yr ysgol erbyn hyn diolch byth.

Ddydd Gwener yr wythnos hon, bydd Maer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cyflwyno Gwobr Dinasyddiaeth y Maer i bum aelod o staff o Ysgol Gynradd y Pîl – Paula Rowlands, Cheryl Jones, Karen Flower-Robbins, Sarah Wallace a’r Pennaeth Neil Pryce – am iddynt weithredu mor gyflym.

Cynhelir y gwobrau blynyddol er mwyn gwobrwyo arwyr di-glod y fwrdeistref sirol megis hyrwyddwyr elusennau, gwirfoddolwyr rhagorol, a thrigolion eraill sydd wedi gwneud rhywbeth go arbennig yn eu cymunedau lleol naill ai yn ystod y flwyddyn ddiwethaf neu dros gyfnod parhaus.

Meddai’r Cynghorydd Reg Jenkins, Maer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Cefais fy syfrdanu o glywed stori Cameron a’r ffordd anhygoel yr ymatebodd aelodau staff yr ysgol.

“Yn sicr, fe wnaethon nhw achub bywyd Cameron a bydd hi’n fraint i mi gael cyflwyno gwobr dinasyddiaeth iddynt. Rwy’n falch o glywed bod Cameron yn ôl yn yr ysgol ac yn gwneud yn dda, ac rwy’n gobeithio bod aelodau o’i deulu yn raddol yn gallu byw bywydau normal unwaith eto ar ôl cyfnod mor drawmatig.”

Meddai Neil Pryce, Pennaeth Ysgol Gynradd y Pîl: “Ni allaf ganmol digon ar y staff am eu hymateb wrth ymdrin â sefyllfa hynod ddifrifol lle’r oedd bywyd mewn perygl. Rwy’n hynod falch o’r hyn a wnaethant y diwrnod hwnnw.

“Gweithredodd nifer fechan o aelodau staff CPR arno, tra bod aelodau eraill o staff yn gofalu am yr holl blant eraill mewn modd sensitif.

“Nid yw gorfod gweithredu CPR ar ddisgybl yn rhywbeth y byddwch chi’n disgwyl ei wneud mewn diwrnod ysgol arferol, ond diolch byth, roedd holl aelodau’r staff wedi cael Hyfforddiant Cymorth Cyntaf fis Medi y llynedd, sy’n amlwg wedi bod yn amhrisiadwy.

“Rwy’n falch o ddweud bod Cameron yn ôl yn yr ysgol ar ôl dim ond chwe wythnos ac mae’n anhygoel gweld pa mor dda mae’n edrych. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i’r parafeddygon, yr ambiwlans awyr, y meddygon a’r heddlu am eu hymateb cyflym.”

Ar ôl galw heibio’r ysgol yr wythnos diwethaf, meddai’r Parafeddyg Steve Smith, sydd yn gweithio yng Ngorsaf Ambiwlans Bryncethin: “Roeddem ni mor hapus o weld Cameron yn ôl yn yr ysgol ar ôl cyfnod mor fyr.

“Er ein bod ni wedi cyrraedd o fewn munudau i’r alwad, y munudau hynny pan weithredodd yr athrawon CPR a achubodd ei fywyd mewn gwirionedd.”

Meddai ei gydweithiwr Gareth Evans, sydd wedi bod yn gweithio i’r gwasanaeth ambiwlans am tua 28 mlynedd: “Roeddwn i ychydig yn emosiynol pan glywais fod Cameron yn well, gan mai gweld plentyn yn sâl yw’r peth sy’n peri’r gofid mwyaf. Y peth pwysig yw sicrhau bod digon o ocsigen yn llifo drwy’r corff, ac roedd y ffaith bod ei athrawon wedi dechrau gweithredu CPR arno mor gynnar ag y gwnaethant, yn sicr wedi helpu.

Er mwyn dangos eu gwerthfawrogiad i’r gwasanaethau brys am eu hymateb, mae nifer o aelodau staff Ysgol Gynradd y Pîl yn bwriadu dringo Pen y Fan ddydd Mercher 12 Ebrill i godi arian i Ambiwlans Awyr Cymru ac i brynu diffribiliwr i’r ysgol.

Cynhelir Gwobrau Dinasyddiaeth Maer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 2017 ddydd Gwener 17 Mawrth yn Swyddfeydd Dinesig y cyngor ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Caiff lluniau holl enillwyr eleni a’u hanesion eu cyhoeddi ar sianeli cyfryngau cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Dilynwch @BridgendCBC ar Twitter neu ewch i www.facebook.com/BridgendCBC i gael y newyddion diweddaraf am y seremoni wobrwyo. 

 

Last Updated: 15/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud