Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Dosbarthiadau dawnsio stryd newydd yn derbyn sêl bendith gan ddisgyblion ysgolion cynradd

14 Mawrth 2017

Mae rhaglen dawnsio stryd llawn hwyl wedi’i threialu’n llwyddiannus mewn pum ysgol gynradd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r dosbarthiadau ‘Dance Tots’ hynod o ryngweithiol wedi galluogi disgyblion rhwng tair a saith oed o ysgolion babanod Cefn Glas a Llidiart, ac ysgolion cynradd Tondu, Garth a Brynmenyn i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau corfforol, creadigol a chymdeithasol trwy gyfrwng dawnsio stryd.

Sefydlwyd y rhaglen unigryw hon mewn partneriaeth â’r cwmni dawnsio stryd nodedig, UDO, ac mae’n rhan o ystod o fentrau gan Adran Pobl Ifanc Egnïol Cyngor (AYPD) Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i annog ymrwymiad cydol oes i weithgarwch corfforol o oedran cynnar.

Wrth sôn am lwyddiant y cynllun ‘Dance Tots’ dywedodd athro dosbarth derbyn Ysgol Gynradd Brynmenyn, Tom Harris:

“Yma yn Ysgol Gynradd Brynmenyn, rydym ni’n credu bod y rhaglen ‘Dance Tots’ yn adnodd rhyngweithiol ardderchog sy’n golygu bod disgyblion yn dysgu sgiliau sylfaenol Addysg Gorfforol mewn amgylchedd lle y ceir llawer iawn o hwyl. Mae’r plant wedi mwynhau yr hyn yr ydym wedi’i ddangos iddynt hyd yma yn fawr iawn ac rydym ni’n edrych ymlaen at ei ymwreiddio’n llawn yn ystod yr wythnosau nesaf.”

Mae’r dosbarthiadau ‘Dance Tots’ yn un o saith menter ‘sylfaenol’ y mae’r AYPD yn eu cefnogi mewn ysgolion yn y fwrdeistref ar hyn o bryd. Nod y rhaglen yw datblygu sgiliau symud, creadigol, personol a chymdeithasol ymhlith plant y blynyddoedd cynnar mewn ysgolion. Mae hefyd yn cynnwys mentrau arloesol eraill fel ‘Rugby Tots’, ‘Balance Ability’, ‘Run Jump Throw’ a’r ‘Family Active Zone’ – rhaglen 10 wythnos ar ôl ysgol i deuluoedd sy’n canolbwyntio ar ddatblygu arferion bwyta’n iach fel teulu, amser chwarae ac amser stori fel teulu. Mae mentrau ‘Netball Tots’ a ‘Martial Arts’ hefyd yn cael eu datblygu ar gyfer mis Medi 2017.

Gan ganmol rhaglen sylfaenol AYPD a'r fenter ‘Dance Tots’, dywedodd y Cynghorydd Hailey Townsend, yr Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol:

“Mae’n wych gweld sut mae’r rhaglen dawnsio llawn hwyl ac arloesol hon yn annog ein plant yn ysgolion cynradd y fwrdeistref sirol i fod yn fwy egnïol yn yr ysgol ac ar ôl ysgol. Yn ogystal â’r gwelliant corfforol, mae’r dosbarthiadau yn ffordd wych o fagu hyder a hunan-barch o oedran cynnar ac o symbylu ein plant ifanc i barhau yn egnïol a gwneud dewisiadau iach yn eu bywydau.

“Mae datblygu sgiliau symud sylfaenol ymhlith pobl ifanc ein blynyddoedd cynnar, yn flaenoriaeth allweddol i’r AYPD. Rwyf wrth fy modd bod y rhaglen ‘sylfaenol’ yn rhoi amrywiaeth mor eang o weithgareddau i ysgolion eu cynnig i ddisgyblion yn ystod cyfnod datblygu mor allweddol yn eu bywydau.”

I gael mwy o wybodaeth am fentrau sylfaenol AYPD ac i gael gwybod a yw’r rhaglen dosbarth ‘Dance Tots’ ar gael yn eich ysgol gynradd chi, cysylltwch ag Adran Pobl Ifanc Egnïol y cyngor ar 01656 815223 neu drwy e-bost i aypd@bridgend.gov.uk.

Last Updated: 14/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud