Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwobrau ar gyfer adeiladau newydd gorau’r fwrdeistref sirol

13 Mawrth 2017

Mae’r estyniad trawiadol i Bencadlys Heddlu De Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi’i gydnabod yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu LABC, a gynhelir am yr unfed flwyddyn ar ddeg. 

Enillodd yr adeiladwyr Willmott Dixon y wobr am ‘Yr Adeilad Masnachol Mawr Gorau’ yn y seremoni wobrwyo a gynhaliwyd yr wythnos diwethaf yn y Swyddfeydd Dinesig, ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Adeiladwyd Pencadlys yr Heddlu, sydd ar ddau lawr, yn ystod yr ail ryfel byd yn rhan o’r gweithrediadau arfogi. Roedd yn rhaid ailwampio’r adeilad ac ychwanegu estyniad ato, tra bod yr heddlu yn parhau i ddefnyddio’r safle. Canmolwyd Willmott Dixon am eu hagwedd drefnus.

Roedd y gwaith adnewyddu’n cynnwys cyflwyno system wresogi newydd a system goleuadau effeithlonrwydd uchel, a manteisiwyd ar y cyfle hefyd i adnewyddu’r system diogelwch tân. Dewiswyd deunydd newydd ar gyfer popeth er mwyn lleihau’r effaith ar yr amgylchedd ac fe’u cafwyd o ffynonellau cynaliadwy.

Ymhlith yr enillwyr eraill yn y seremoni wobrwyo oedd Manning Construction, a enillodd y wobr am ‘y datblygiad tai newydd ar raddfa fach’ a’r wobr ‘cynllunio arbennig’ am eu gwaith wrth adeiladu tri chartref newydd ar Glanogwr Road, Pen-y-bont ar Ogwr ar gyn safle swyddfeydd cyngor Glanogwr.

Meddai’r Cynghorydd Ceri Reeves, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Gymunedau: “Mae Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu’r LABC yn ymwneud â dathlu rhagoriaeth o’r gwaith cynllunio ar bapur i’r gwaith adeiladu ar y safle. Caiff y gwobrau eu cydnabod gan dîm rheoli adeiladu y cyngor, sy’n cynnal 7,000 o archwiliadau bob blwyddyn, gan gynnwys archwilio sylfeini tai newydd ac archwilio adeiledd dur prosiectau diwydiannol.

“Mae Rheoliadau Adeiladu yn newid yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod adeiladu mor ddiogel, hygyrch a chynaliadwy â phosibl. Er enghraifft, yn ystod flwyddyn a aeth heibio, daeth hi’n orfodol i gynnwys systemau chwistrellu ym mhob cartref a fflat newydd a adeiladir yng Nghymru.

“Mae’r gwobrau hyn yn cydnabod ansawdd y crefftwaith a ddangosir gan yr adeiladwyr hyn o ran cydymffurfio â rheoliadau adeiladu, a hefyd o ran dangos y safonau uchaf o arloesi technegol i lunio adeiladau sy’n bodloni anghenion cwsmeriaid ac sy’n edrych yn wych. Gall pob un o’r enillwyr fod yn falch iawn o’u gwobrau a hoffwn eu llongyfarch i gyd ar eu llwyddiant.”

Dyma restr lawn o’r enillwyr yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu LABC a gynhelir bob blwyddyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Yr estyniad a’r addasiad gorau: Estyniad i 80 Severn Road ym Mhorthcawl gan Ashton Building Construction.

Y cartref newydd unigol gorau: Crefftwaith hyfryd wrth adeiladu eiddo ar Heol-y-Cyw, gan SPF Construction a KWL Architects.

Y datblygiad tai newydd ar raddfa fach gorau: Tri chartref newydd ar gyn safle Swyddfeydd Glanogwr ar Glanogwr Road, Pen-y-bont ar Ogwr, gan Manning Construction a Phartneriaeth  Davies Evans.

Y datblygiad tai newydd ar raddfa fawr gorau: Datblygu cyn-ystâd ddiwydiannol gan Waterstone Homes Ltd i adeiladu 47 o gartrefi newydd ar ran Tai Hafod ar Heol y Geifr ym Mhencoed. Yr asiant oedd Spring Design.

Y datblygiad tai cymdeithasol neu fforddiadwy gorau: Datblygiad tai fforddiadwy ar dir ar Stryd Bethania, Maesteg, gan CJ Construction (Wales) Ltd ar ran Cymdeithas Tai Cymoedd i’r Arfordir. Yr asiant oedd James and Nicholas.

Yr adeilad gwasanaethau cyhoeddus gorau: Coridor cyswllt ac ystafell gama newydd yn Ysbyty Tywysoges Cymru, Coity Road, Pen-y-bont ar Ogwr, gan John Weaver (Contractors) Ltd. Y pensaer oedd Billy James.

Yr adeilad masnachol bach gorau: Datblygiad Ger y Nant, ar Brook Street, Pen-y-bont ar Ogwr gan Encon Construction. Y pensaer oedd Pentan Partnership.

Yr adeilad masnachol mawr gorau: Adnewyddu ac estyniad i Bencadlys Heddlu De Cymru ar Cowbridge Road, Pen-y-bont ar Ogwr, gan Willmott Dixon ac Oriel Architects.

Y goruchwyliwr safle gorau: Glyn Rees o Waterstone Homes Ltd, sef goruchwyliwr safle ar gyfer y gwaith datblygu ar Heol y Geifr ym Mhencoed.

Gwobr cynllunio arbennig: Tri chartref newydd ar dir ar safle cyn Swyddfeydd Glanogwr ar Glanogwr Road, Pen-y-bont ar Ogwr, gan Manning Construction a’r Davies Evans Partnership.

Bydd pawb sydd wedi ennill gwobr nawr yn cystadlu yn erbyn eraill ar draws y rhanbarth yng Ngwobrau Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol De Cymru, a gynhelir yn y Vale Resort ddydd Gwener 21 Ebrill, gan obeithio mynd ymlaen i’r gwobrau cenedlaethol yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Noddwyd Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 2017 gan Encon Construction, ACD Skips Ltd, Jewson, GreenBuild Consult, CJ Construction, John Weaver Contractors, Willmott Dixon, Waterstone Homes, a James & Nicholas LLP.

Last Updated: 13/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud