Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Arolwg ar-lein yn ceisio barn ar wella bywyd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

13 Mawrth 2017

Mae arolwg newydd yn ceisio barn trigolion lleol ar sut y gellir gwella lles economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr – sy’n cynnwys mwy na dwsin o sefydliadau o’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector – wedi dewis cyfres o gryfderau a heriau ar draws pob agwedd ar fywyd lleol, ac mae’n gwahodd trigolion i roi sylwadau ar ba un a ydynt yn cytuno â nhw.

Bydd yr wybodaeth a gesglir yn rhoi gwell dealltwriaeth i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr o’r hyn sydd bwysicaf i bobl leol, a sut y gall sefydliadau gydweithio yn awr ac yn y dyfodol i gynllunio a chyflenwi gwasanaethau.

Gellir cael gafael ar arolwg ar-lein ‘Gwella Pen-y-bont’, sy’n cymryd tua 15 munud i’w lenwi, yn www.bridgend.gov.uk/GwellaPenybont ac mae gennych gyfle i’w lenwi hyd at ddydd Sul 19 Mawrth.

Meddai’r Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr wedi asesu’r cryfderau a’r gwendidau yn ymwneud â lles economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol yn ein cymunedau lleol.

“Er enghraifft, o ran yr economi, mae cyflawniadau addysgol plant yn gwella, ond mae angen i ni leihau nifer yr aelwydydd di-waith. Yn y cyfamser, mae gordewdra ymhlith plant yn lleihau, ond mae disgwyliad oes yn is na’r cyfartaledd.

“Yn ddiwylliannol, mae ymrwymiad cryf i wirfoddoli yn y fwrdeistref sirol, ond prin yw’r trigolion sy’n gallu siarad Cymraeg.

“Rydym ni’n gofyn i drigolion lleol am eu barn ar y cryfderau a’r heriau sydd wedi’u nodi. Bydd eu sylwadau nhw yn helpu i lywio ein gwaith i greu lle gwell y mae pob un ohonom yn dymuno byw ynddo, yn awr ac yn y dyfodol, fel y nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.”

Ym mis Ebrill 2016, cyflwynodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus statudol ar draws pob awdurdod lleol yng Nghymru.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr yn disodli’r cyn Fwrdd Gwasanaethau Lleol ac mae’n cynnwys y prif sefydliadau cymunedol a phrif sefydliadau’r sector cyhoeddus sy’n gweithredu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Y rhain yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Heddlu De Cymru, Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, Cwmni Adsefydlu Cymunedol, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr, Cymdeithas Tai Cymoedd i’r Arfordir, Llywodraeth Cymru, Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, Coleg Penybont, Ymddiriedolaeth Awen a Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr.

Ewch i www.bridgend.gov.uk/GwellaPenybont i gael rhagor o wybodaeth ac i lenwi’r arolwg.

Last Updated: 14/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud