Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Cyngor yn awyddus i ymestyn prosiect sy’n mynd i’r afael â diweithdra

8 Mawrth 2017

Mae’n bosibl y gellid ymestyn cynllun a ariennir gan Ewrop hyd at 2020 ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan helpu pobl ddi-waith sy’n 25 oed neu’n hŷn i ddod o hyd i waith.

Mae’r prosiect ‘Pontydd i Waith 2’, a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, yn bwriadu gwella sgiliau a chyflogadwyedd miloedd o bobl sy’n ddi-waith neu sydd wedi bod yn economaidd anweithgar am gyfnod hir, yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.

Mae’r rhai sy’n cymryd rhan yn cael sesiynau mentora unigol er mwyn eu helpu i chwilio am swyddi, ysgrifennu eu CV a gwella eu sgiliau cyflwyno personol, a cheir cyfleoedd i ennill cymwysterau ffurfiol drwy hyfforddiant galwedigaethol.

Mae cymorth ychwanegol hefyd ar gael ar gyfer pobl sy’n profi rhwystrau rhag cyflogaeth megis cyflyrau iechyd sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio.

Cychwynnodd y prosiect ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn 2015, ac mae hefyd yn cael ei weithredu ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful a Thorfaen.

Ariannwyd y prosiect hyd at 2018 i gychwyn, ond yr wythnos diwethaf, cytunodd Aelodau Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i wneud cais am estyniad o ddwy flynedd ar ôl i’r effaith y mae’r prosiect wedi’i chael hyd yn hyn wneud argraff arnynt.

Mae ‘Pontydd i Waith 2’ eisoes wedi helpu 236 o bobl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae 129 o’r rhai a gymerodd ran wedi cwblhau cymwysterau a 31 o bobl wedi cael swyddi newydd.

Meddai’r Cynghorydd  Charles Smith, Aelod Cabinet y cyngor dros Adfywio ac Addysg: “Mae’r rhaglen hon wedi rhoi cymorth gwerthfawr i drigolion di-waith sy’n 25 oed neu’n hŷn, i gaffael y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i’w helpu i ddod o hyd i waith.

“O fewn y pum awdurdod lleol sy’n rhan o’r prosiect ‘Pontydd i Waith 2’, Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw’r ardal sy’n perfformio orau o ran canlyniadau yn ymwneud â swyddi a chymwysterau, gan ddangos bod angen y prosiect mewn cymunedau lleol a’i fod yn berthnasol iddynt hefyd.

“I rai pobl sy’n cymryd rhan, mae’r prosiect wedi bod yn brofiad sydd wedi newid eu bywydau, ac rydym ni’n awyddus i wneud cais i’w ymestyn am ddwy flynedd arall, gan fanteisio ar yr hyn a allai fod y dyraniad olaf o gyllid Ewrop cyn ‘Brexit’.”

Un o’r trigolion lleol sydd wedi elwa ar ‘Pontydd i Waith 2’ yw Karen Jones o Borthcawl, ac meddai: “Mae’r cynllun wedi fy helpu i ddychwelyd i waith am y tro cyntaf ers amser maith. Rwyf wedi cael llawer o brofiad, gan gynnwys defnyddio cyfrifiadur a chwblhau cwrs hylendid bwyd, ac rwy’n teimlo’n llawer mwy hyderus ynglŷn â chyfathrebu gyda phobl erbyn hyn.”

Cofrestrodd Paul Thompson ar gyfer ‘Pontydd i Waith 2’ ar ôl bod yn ddi-waith am bron i chwe blynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, roedd Paul wedi’i ynysu’n gymdeithasol ac wedi datblygu nifer o rwystrau rhag cyflogaeth.

Lluniodd y tîm ‘Pontydd i Waith 2’ gynllun gweithredu a oedd yn gofyn i Paul fynychu cwrs hyder. Ers hynny, mae wedi ymgynefino â’i swydd wirfoddol yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig, ac meddai: “Roedd y cwrs yn anfeirniadol ac yn galonogol iawn. Rwyf wedi mynychu cyrsiau tebyg o’r blaen, ond roedd hwn yn wahanol gan fod y grŵp yn un bach, ac roedd y sesiynau o wir gymorth i mi fagu fy hyder.”

Mae’r prosiect ‘Pontydd i Waith 2’ yn targedu pobl 25 oed neu hŷn, sy’n economaidd anweithgar ac wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir, ac sy’n byw y tu allan i ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf. Ceir prosiectau eraill sy’n targedu ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf a grwpiau oedran eraill.

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â ‘Pontydd i Waith 2’, cysylltwch â Gemma Hayne yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 815317 neu anfonwch e-bost at bridgesintowork2@bridgend.gov.uk

Last Updated: 08/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud