Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Mae angen mabwysiadwyr a gofalwyr maeth LGBT ym Mhen-y-bont ar Ogwr

6 Mawrth 2017

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi ymgyrch sy’n annog pobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol (LGBT) i ystyried gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd plant lleol.

Nod yr ymgyrch flynyddol, Wythnos Mabwysiadu a Maethu LGBT (6-12 Mawrth), yw mynd i’r afael â’r diffyg mabwysiadwyr a gofalwyr maeth yn y DU, a chodi ymwybyddiaeth o deuluoedd LGBT.

Mae angen mwy o fabwysiadwyr a gofalwyr maeth LGBT ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, i ddarparu cartrefi sefydlog llawn cariad i blant, yn enwedig i blant dros bedair oed a grwpiau o frodyr a chwiorydd.

Newidiwyd y gyfraith bron i 12 mlynedd yn ôl i ganiatáu i gyplau o’r un rhyw fabwysiadu, ac i ddathlu’r pen-blwydd hwn anogir y gymuned lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol (LGBT) i lenwi’r bwlch.

Yn ôl y Rhwydwaith Maethu mae angen oddeutu 500 o ofalwyr maeth ychwanegol yng Nghymru i ymddrin â’r diffyg ar gyfer plant sydd eisoes yn derbyn gofal.

Yn ystod 2015/2016, mabwysiadwyd 20 o blant gan gyplau o’r un rhyw, a dim ond chwech y cant o’r holl blant a fabwysiadwyd y flwyddyn honno y mae hynny yn ei gynrychioli. Yn ystod y cyfnod hwnnw bu gostyngiad o dri deg tri y cant yn nifer y bobl LGBT wnaeth fabwysiadu.

Mae arolwg YouGov yn datgelu mai’r prif reswm am hyn yw bod llawer o bobl yn credu y bydd awdurdodau lleol ac asiantaethau yn gwahaniaethu yn eu herbyn, ac roedd wyth o bob deg o’r bobl lesbiaid, hoyw a deurywiol yn disgwyl y byddent yn wynebu rhwystrau pe byddent yn gwneud cais i fod yn rhieni maeth.

Fodd bynnag, nid yw cyfeiriadedd rhywiol na statws priodasol o bwys wrth asesu pobl i fabwysiadu neu faethu – yn y pen draw, gallu unigolyn i ddarparu cartref llawn cariad sy’n bwysig!

Mae elusennau arweiniol o’r farn y gallai’r diffyg ddiflannu pe byddai dim ond dau y cant o’r gymuned LGBT yn dewis mabwysiadu neu faethu.

Meddai Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar, y Cynghorydd Phil White: “Rydym yn parhau i fod â phrinder gofalwyr maeth a mabwysiadwyr, felly mae Wythnos Mabwysiadu a Maethu LGBT yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o hyn.

“Mae hefyd yn ein galluogi i ddileu camsyniadau ac atgyfnerthu’r neges bod gan bobl LGBT gryfderau a rhinweddau unigryw sy’n ofynnol ar gyfer mabwysiadu a maethu. Cewch fod yn sengl, dros 40 ac nid oes angen i chi fod yn berchen ar eich tŷ eich hun. Mae angen pobl sefydlog, gariadus a dyfeisgar sy’n gallu helpu plentyn ni waeth beth fo’i anghenion.

“Mae pobl LGBT yn gwneud rhieni rhagorol ac mae cymaint o blant sy’n aros am gartref cariadus, dros dro neu’n barhaol. Os hoffech chi gymryd y cam cyntaf tuag at fod yn rhiant neu os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â dod yn deulu, codwch y ffôn a dysgwch gymaint ag y gallwch. Mae angen teulu cariadus a gofalgar am oes ar gymaint o blant ac mae’n gwbl hanfodol bod pob plentyn yn cael y cyfle gorau."

Cynhelir Wythnos Mabwysiadu a Maethu LGBT gan New Family Social, y rhwydwaith ar gyfer teuluoedd mabwysiadu a maethu LGBT.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr ar (01656) 642674 neu Gwasanaeth Mabwysiadu Bae’r Gorllewin ar 0300 365 2222.

Last Updated: 07/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud