Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyllideb y Cyngor wedi’i chytuno ar gyfer 2017-18

02 Mawrth 2017

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo ei Gynllun Corfforaethol a’i Strategaeth Ariannol Tymor Canolig ar gyfer y cyfnod 2017 i 2021.

Cytunwyd ar gyllideb net o £258 miliwn a rhaglen fuddsoddi cyfalaf o £63.85 miliwn ar gyfer 2017-18, ochr yn ochr â gostyngiadau cyllidebol o £5.85 miliwn a chynnydd o 2.9 y cant i’r dreth gyngor – sy’n gyfwerth â 72 ceiniog yr wythnos yn ychwanegol ar eiddo Band D. 

Mae’r gyllideb ar gyfer 2017-18, a gynlluniwyd i sicrhau y gall y cyngor fantoli’r gyllideb, rheoli pwysau a diogelu gwasanaethau hanfodol cymaint â phosibl, yn cynnwys £32.4 ar gyfer buddsoddiadau cyfalaf mewn gwasanaethau sy’n ymwneud ag addysg a chymorth i deuluoedd.

Mae hyn yn cynnwys sefydlu ysgolion cynradd newydd ym Mhencoed, Brynmenyn ac ar gyfer Betws ac Ysgol Cwm Garw, a gwneud addasiadau mewn amrywiaeth o wahanol ysgolion a fydd yn helpu disgyblion ag anghenion meddygol penodol.

Bydd mwy na £27 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn ystod 2017-18 mewn mentrau megis sefydlu canolfan ailgylchu fawr newydd yn y Pîl, gwella’r amddiffynfeydd rhag llifogydd ym Mhorthcawl a chlirio tir diffaith ar gyfer datblygiad posibl yng Nghwm Llynfi.

Bydd yr arian hwn hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwasanaethau megis parhau i ddarparu grantiau cyfleusterau i’r anabl, gofalu am y rhwydwaith priffyrdd a’i gynnal, cryfhau pontydd, gosod colofnau goleuadau stryd newydd a mwy.

Bydd £3 miliwn arall yn cael ei fuddsoddi mewn creu dau gyfleuster ‘Gofal Ychwanegol’ newydd sbon ar gyfer pobl hŷn neu bobl agored i niwed. Bydd y rhaglen foderneiddio ar gyfer y gwasanaeth Gofal Cartref yn parhau, a bydd bwthyn y gofalwr yn Heronsbridge yn cael ei addasu ochr yn ochr â Thŷ Heron i gynyddu’r amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gael i blant ag anableddau.

Bydd cyllideb 2017-18 hefyd yn cynnwys creu rhaglen ariannu newydd sbon a fydd yn rhoi hyd at £5,000 o gyllid i bob cynghorydd i gyflawni gwaith gwella penodol o fewn y wardiau y maen nhw’n eu cynrychioli.

Mae’r cynllun, y credir ei fod y cyntaf o’i fath yng Nghymru, yn caniatáu i wardiau cyfagos gyfuno eu cyllid, a bydd cynghorau tref a chymuned yn gallu bod yn rhan o benderfynu lle y dylid gwario’r arian er lles y gymuned leol.

Daethpwyd o hyd i arbedion trwy amrywiaeth o wahanol fesurau. Mae’r rhain yn cynnwys lleihau’r cyllid ar gyfer y gyllideb gorfodi ar gyfer parcio, defnyddio treuliwr gwastraff bwyd anaerobig newydd, trosglwyddo rheolaeth canolfannau cymunedol, lleihau nifer y plant sy’n derbyn gofal trwy ymyrryd yn gynnar a rhoi mwy o bwyslais ar wasanaethau gofal wedi’u teilwra i’r unigolyn yn y cartref.

Mae mesurau eraill i gyflawni arbedion yn cynnwys darparu gwasanaethau diwylliannol trwy Ymddiriedolaeth Awen, symud gwasanaethau penodol sy’n berthnasol i’r dreth gyngor a budd-daliadau ar-lein, adolygu adrannau’r cyngor a lleihau nifer y cyfarwyddwyr corfforaethol.

Am y tro cyntaf, gofynnwyd i ysgolion ddod o hyd i arbedion effeithlonrwydd o un y cant, ond maent hefyd wedi cael mwy o gyllid i’w helpu i dalu am ddyfarniadau cyflog a gytunwyd yn genedlaethol.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Huw David: “Cyn gosod y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig, cyflawnodd y cyngor ymarferiad ymgynghori mawr gyda’r cyhoedd. Gwelwyd canran uwch o ymatebion gan drigolion i’r ymgynghoriad hwn nag a welwyd mewn unrhyw gyngor yng Nghymru, a gwelwyd bod y mwyafrif o blaid 14 o’r 15 o gynigion i leihau’r gyllideb, felly hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran yn hyn.

“Rydym wedi ystyried barn pobl a’r safbwyntiau hyn wrth wneud ein penderfyniadau, ac wedi ceisio gosod cyllideb sy’n diogelu gwasanaethau rheng flaen, gan gyflawni’r arbedion tra angenrheidiol y mae’n rhaid i bob cyngor ddod o hyd iddynt erbyn hyn.

“Hyd yma, rydym wedi gallu cyflawni mwy na hanner yr holl arbedion trwy fesurau effeithlonrwydd mewnol a thrwy bethau fel mwy o weithio mewn partneriaeth, ac rydym yn parhau i wneud hynny trwy fesurau megis adolygiadau mewnol neu leihau nifer y swyddi cyfarwyddwyr corfforaethol.

“Ond mae angen i bawb fod yn gwbl realistig a derbyn y bydd yr holl wasanaethau yn cael eu heffeithio cyhyd ag y bydd awdurdodau lleol yn parhau i gael llai o gyllid. Mae hyn yn sicr yn wir am Ben-y-bont ar Ogwr, ac amcangyfrifir y bydd angen arbed £32.8 miliwn arall rhwng nawr a 2021.

“Er gwaethaf yr heriau parhaus hyn, rydym wedi parhau i gyflwyno buddsoddiadau mawr, a bydd ein cyllideb ar gyfer y flwyddyn i ddod yn caniatáu i ni barhau i wneud hynny.”

Ychwanegodd y Dirprwy Arweinydd, Hywel Williams: “Mae’r gyllideb hon yn ddarlun hynod realistig o’r sefyllfa yr ydym yn gweithio ynddi, ac mae’n cyflwyno cymysgedd synhwyrol o fuddsoddiadau newydd ac arbedion, ochr yn ochr â gwasanaethau hanfodol.

“Rydym yn darparu’r gwasanaethau hyn i 142,000 o drigolion, gan gynnwys 20,000 o ddisgyblion ysgol ac oddeutu 5,000 o oedolion a phlant sydd angen gofal a chymorth penodol.

“Er na ddylid diystyru’r effaith y mae llai o gyllid gan y DU yn ei chael ar wasanaethau awdurdodau lleol, rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel i bobl leol, ac amddiffyn yr aelodau mwyaf agored i niwed yn y gymuned.

“Rwy’n credu bod y gyllideb hon yn cyflawni hyn, ac yn ein galluogi i gyflawni’r ymrwymiad hwn yn llwyr.”

Last Updated: 02/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud