Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Lleoliadau gofal plant yn ennill gwobr am roi dechrau iach i fywyd plant

25 Mai 2017

Mae dau leoliad gofal plant lleol wedi ennill gwobr am eu hymdrechion rhagorol i roi dechrau iach i fywyd plant.

Mae Meithrinfa Ddydd Sadie a Frank yn Nantyffyllon, a'r clwb ‘Simply Out of School’ sy’n darparu gofal ar ôl ysgol yn Ysgol Gynradd Maes Yr Haul, ill dau wedi ennill ‘Gwobr Byrbrydau Iach Safon Aur’.

Bwriad y wobr yw codi ymwybyddiaeth o arferion bwyta’n iach a dangos yr hyn y gellir ei gyflawni trwy ddarparu byrbrydau maethlon i blant mewn lleoliadau gofal plant. Fe’i datblygwyd yn lleol drwy bartneriaeth amlasiantaeth gyda chynrychiolwyr o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Dinas a Sir Abertawe, a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Meddai’r Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod y Cabinet dros Genedlaethau’r Dyfodol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae’r ddau leoliad hyn yn hyrwyddo arferion da sy’n gwella iechyd a lles plant ac yn sefydlu arferion iach o oedran cynnar.

“I ennill y wobr hon, mae’n rhaid i leoliadau ddangos eu bod yn darparu byrbrydau a diodydd iach, yn ogystal ag amgylchedd bwyta addas, a’u bod hefyd yn dilyn safonau hylendid ac iechyd y geg priodol.

“Bu Tîm Gofal Plant y Cyngor yn gweithio’n agos â’r rhaglen wobrwyo o’r cychwyn cyntaf, ac mae’n edrych ymlaen at gefnogi llawer o leoliadau gofal plant lleol eraill i’w helpu hwythau i gyflawni’r wobr hefyd.”

Mae’r wobr ar gael i gylchoedd meithrin, meithrinfeydd, gofalwyr plant, grwpiau rhieni a phlant, a chlybiau gofal plant allgyrsiol ledled ardal Abertawe Bro Morgannwg. I gael gwybod rhagor, cysylltwch â Thîm Gofal Plant Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr trwy ffonio 01656 642649.

Mae’r clwb ‘Simply Out of School’ yn darparu gofal ar ôl ysgol i ddisgyblion tair i ddeuddeg oed o Ysgol Gynradd Maes Yr Haul. Mae Meithrinfa Ddydd Sadie a Frank yn Nantyffyllon yn cynnig gofal dydd i blant rhwng tri mis oed a deuddeng mlwydd oed.

Last Updated: 25/05/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud