Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

‘Tomen’ o wybodaeth am fynd â’ch gwastraff i Ganolfannau Ailgylchu Cymunedol

18 Mai 2017

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi pwysleisio y BYDD trigolion yn cael mynd â’u gwastraff na ellir ei ailgylchu i’w Canolfannau Ailgylchu Cymunedol (hynny yw ‘y tomenni’) yn rhan o’r newidiadau i’r trefniadau ailgylchu a gwastraff a fydd yn dod i rym yn ystod yr haf.

Meddai Mark Shephard, Cyfarwyddwr Cymunedau y cyngor: “Gan ei bod yn ymddangos bod tipyn o ddryswch ynghylch hyn, a sïon ffug yn lledaenu ar y cyfryngau cymdeithasol, rydym eisiau ei gwneud yn glir y CAIFF unrhyw un nad yw’n gallu lleihau ei sbwriel i fodloni’r cyfyngiadau newydd fynd ag unrhyw fagiau ychwanegol i’r Canolfannau Ailgylchu Cymunedol ym Mrynmenyn, Llandudwg a Maesteg.

“Pan fo trigolion yn mynd â gwastraff i’r safleoedd, gofynnir iddynt roi unrhyw eitemau y gellir eu hailgylchu yn y sgipiau priodol er mwyn sicrhau mai dim ond yr eitemau sy’n weddill, na ellir eu hailgylchu, sy’n mynd i mewn i’r sgip gwastraff cyffredinol.

“Bydd staff wrth law i roi cyngor ar yr hyn na ellir ei ailgylchu. Ni ddylai trigolion ddisgwyl  gallu cyrraedd yno a thaflu bag o ddeunyddiau mewn sgip gwastraff cyffredinol heb dreulio amser yn didoli’r deunyddiau yn briodol.

“Gan na cheir defnyddio’r ddau flwch du, a ddefnyddir ar hyn o bryd ar gyfer papur ailgylchu, cardfwrdd a gwydr, ar gyfer casgliadau ar ôl 5 Mehefin, rydym yn cynghori trigolion i ailddefnyddio’r cynwysyddion hyn pan fyddant yn mynd i’r Canolfannau Ailgylchu Cymunedol. Maent yn ddelfrydol ar gyfer cyflwyno eich deunyddiau wedi eu didoli ymlaen llaw i staff yn ‘y domen’.”

O ddydd Llun 5 Mehefin ymlaen, bydd trigolion yn dechrau defnyddio amrywiaeth o gynwysyddion ailgylchu newydd ar gyfer eu casgliadau wythnosol, a bydd y rhan fwyaf o gartrefi yn cael eu cyfyngu i waredu uchafrif o ddau fag sbwriel bob pythefnos. Ni fydd bagiau du yn cael eu defnyddio mwyach – yn hytrach caiff cartrefi rolyn o fagiau glas wedi’u brandio.

Ychwanegodd Mr Shephard: “Er ein bod ni eisiau ei gwneud hi’n glir y bydd hi’n dal i fod yn bosibl i bobl fynd â gwastraff na ellir ei ailgylchu i Ganolfannau Ailgylchu Cymunedol ar ôl 5 Mehefin, rydym ni wir eisiau annog trigolion i sicrhau eu bod yn gwneud cymaint â phosibl i ailgylchu popeth gartref. Os byddant yn gwneud hynny, mae tystiolaeth o awdurdodau lleol eraill wedi dangos ei bod yn bosibl i fod angen gwaredu dim ond dau fag o sbwriel bob pythefnos.”

Mae’r holl newidiadau yn cael eu cyflwyno mewn ymgais i wneud y fwrdeistref sirol yn un o’r mannau gwyrddaf i fyw ynddo yng Nghymru, a chyflawni targedau ailgylchu uchel a osodwyd gan Lywodraeth Cymru. Caiff y cynwysyddion ailgylchu newydd a’r bagiau gwastraff wedi’u brandio’n arbennig eu danfon i bob cartref cyn i’r trefniadau newydd ddechrau. I gael rhagor o fanylion, ewch i www.recycleforbridgend.gov.uk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atgoffir trigolion lleol y bydd casgliad ‘Cynhyrchion Hylendid Amsugnol’ newydd yn cael ei gyflwyno o 5 Mehefin a fydd yn galluogi trigolion i ailgylchu cewynnau eu babanod, a bydd y gwasanaeth hefyd yn derbyn tyweli gwlyb, hancesi papur, bagiau stoma, padiau a chewynnau anymataliaeth oedolion, llieiniau gwely amsugnol, menig plastig a ffedogau tafladwy. NID yw ar gyfer cynhyrchion hylendid menywod.

Bydd angen i unrhyw drigolion sy’n dymuno defnyddio’r gwasanaeth gofrestru ar ei gyfer trwy ffonio 01656 643643 neu anfon neges e-bost at recyclingandwaste@bridgend.gov.uk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atgoffir aelwydydd mwy y cânt wneud cais am hawliau ychwanegol cyn i’r trefniadau gwastraff newydd ddod i rym ar 5 Mehefin.

Caiff eiddo â chwech neu fwy o breswylwyr wneud cais am un bag gwastraff ychwanegol bob pythefnos, a chaiff cartrefi ag wyth neu fwy o bobl wneud cais am ddau fag gwastraff ychwanegol bob pythefnos.

Ceir darparu un bag ychwanegol hefyd i gartrefi sy’n defnyddio tannau glo sy’n cynhyrchu lludw fel prif ffynhonnell gwres, a bydd preswylwyr aelwydydd cymwys yn parhau i gael gwasanaeth casglu â chymorth.

I gofrestru ar gyfer hawliau ychwanegol, ffoniwch 01656 643643 neu anfonwch neges e-bost at recyclingandwaste@bridgend.gov.uk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gan y bydd gan lawer o gartrefi ddiwrnod casglu newydd hefyd o 5 Mehefin ymlaen, cynghorir trigolion lleol i gadw llygad am yr amlen hon yn y post a fydd yn cynnwys canllawiau i’r trefniadau newydd yn ogystal â chalendr casglu newydd. Edrychwch yn ofalus ar y calendr.

Recycling pack web

Last Updated: 18/05/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud