Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynllun newydd yn gwahodd teuluoedd i faethu plentyn a’i riant

16 Mai 2017

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio cynllun maethu newydd gyda’r nod o gynorthwyo rhieni sy’n agored i niwed a’u plant i aros gyda’i gilydd fel teulu drwy helpu’r rhiant i fagu hyder wrth ofalu am blentyn yn annibynnol a chefnogi’r rhiant i ddatblygu rhwydweithiau cefnogol yn y gymuned leol.

Bydd y cynllun ‘rhiant a phlentyn’ yn cynnig cyfle olaf i lawer o rieni agored i niwed, gan olygu y byddant yn cael eu lleoli gyda’i gilydd yng nghartref gofalwr maeth, am gyfnod o hyd at 12 wythnos.

Bydd y cynllun ‘byw i mewn’ yn sicrhau bod rhieni yn cael cymorth gofalwyr maeth i ddatblygu sgiliau rhianta hanfodol, mewn amgylchedd teuluol naturiol a magwrol – gan ddarparu cymorth ac arweiniad cyson trwy gydol y lleoliad.

Meddai Sue Cooper, Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant y cyngor: "Gan fod angen cymorth ychwanegol ar gymaint o rieni i ofalu am eu plant, rydym yn galw ar drigolion i ystyried bod yn ofalwyr maeth ‘rhiant a phlentyn’.

“Mae’r cynllun hwn ar gyfer rhieni sydd wir eisiau dysgu bod yn rhiant da, ond efallai bod angen gofal ac arweiniad ychwanegol arnynt er mwyn sicrhau bod ganddynt y sgiliau rhianta cywir i ofalu am eu plant."

"Nid yw bod yn rhiant yn reddfol i bawb," ychwanegodd Sue Cooper. "Fel popeth arall mewn bywyd, mae’n rhaid ei ddysgu. Os nad yw rhywun yn dod o gefndir sefydlog a chartref diogel mae’n bosibl nad yw’r esiampl o rianta a welwyd ganddynt, y maent yn ei ystyried fel bod yn arferol, yn briodol nac yn dda ar gyfer y plentyn.

"Bydd y cynllun rhiant a phlentyn yn rhoi 12 wythnos o gymorth dwys i rieni ac yn dangos iddynt sut y dylai pethau gael eu gwneud, gan newid eu hymddygiad a thorri’r cylch, gobeithio.

"Dim ond cipolwg ar fywyd teuluol a gaiff gweithwyr cymdeithasol, yn seiliedig ar ymweliadau â’r cartref. Mae’r math newydd hwn o ofal yn galluogi trydydd parti i weld sut y mae’r teulu yn byw, yn ymadweithio ac yn ymdopi bob dydd.

“Mae’r cyngor yn chwilio am bobl sydd â’r sgiliau i weithio gyda rhieni a phlant ac sy’n gallu rhoi cartref diogel a phriodol i letya teulu. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol o ofal maeth.”

Bydd gofalwyr maeth yn cael llawer iawn o hyfforddiant a chymorth er mwyn iddynt allu helpu rhieni agored i niwed ddatblygu’r sgiliau rhianta hanfodol a chysylltiad cryf â’u plant. Byddant hefyd yn gweithio’n agos gyda gweithwyr proffesiynol gofal maeth i ddarparu’r cymorth cyfannol sydd ei angen ar y rhieni hyn er mwyn iddynt allu ffynnu.

Mae’r cyngor wedi lansio’r cynllun mewn ymateb i gynnydd yn nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer cymorth gofal cymdeithasol ac oherwydd y manteision sy’n gysylltiedig â lleoli’r rhiant a’r plentyn mewn amgylchedd teulu diogel.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun rhiant a phlentyn, neu i gael rhagor o wybodaeth am faethu yn gyffredinol, cysylltwch â’r tîm maethu ar (01656) 642687 (bydd eich galwad yn gwbl gyfrinachol), neu anfonwch neges e-bost: enquiries@bridgendfostercare.wales neu ewch i www.bridgendfostercare.wales

 

Last Updated: 17/05/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud